Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejPublikacje naukowe pracowników Uczelni Łazarskiego

Aktywność badawcza kadry uczelni przynosi bezpośrednie efekty w postaci dorobku publikacyjnego.

2017

 1. Ciepła, Helena; Pawelczyk, Zofia, Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym. Pytania i odpowiedzi, 3. wyd., Warszawa : Wolters Kluwer, 2017, 505 s.
  ISBN 978-83-2107-195-6
 2. Hołyst, Brunon, Bezpieczeństwo : programy promocji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, 971 s.
  ISBN 978-83-01-18545-9
 3. Sierak, Jacek, Regionalne zróżnicowanie wielkości i dynamiki dochodów gmin i miast na prawach powiatu – analiza wskaźnikowa dla lat 2000–2014, "Finanse Komunalne", 2017, nr 1-2, s. 75-87.
 4. Strzelczyk, Ryszard, Prawo nieruchomości, 5. wyd. uaktualnione i rozszerzone, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, 640 s.
  ISBN 978-83-255-8894-6 ; ISBN (e-book) 978-83-255-8895-3

2016

 1. Badyda, Artur J.; Dąbrowiecki, Piotr; Fal, Andrzej M.; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Wziątek-Nowak, Weronika, Socioeconomic effects of chronic obstructive pulmonary disease from the public payer's perspective in Poland, "Advances in experimental medicine and biology". 2016, vol. 885, p. 53-66.
 2. Baran, Krzysztof W.; Błaszczak, Łukasz; Cieślak, Sławomir; Dziadzio, Andrzej; Flaga-Gieruszyńska, Kinga; Gil, Izabella; Góra-Błaszczykowska, Agnieszka; Kuczyński, Tadeusz; Machnikowska, Anna; Manowska, Małgorzata; Pisarczyk, Łukasz; Skąpski, Michał; Świątkowski, Andrzej M.; Torbus, Andrzej; Wujczyk, Marcin, Procesowe prawo pracy, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 1230 s.
  ISBN 978-83-264-9307-2
 3. Beck, Krzysztof, Business cycle synchronization in European Union: regional perspective, "Equilibrium", 2016, Vol. 11, Issue 4, p. 785-815.
  Dostępne online
 4. Beck, Krzysztof, Modele dwóch dużych gospodarek i unii walutowej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 4, s. 55- 86.
  Dostępne online
 5. Beck, Krzysztof; Janus, Jakub, Podobieństwo wstrząsów podażowych i popytowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, "Ekonomista", 2016, nr 1, s. 112-140.
 6. Bieńkowski, Wojciech; Stoykova, Oleksandra, Analyzing changes in international competitiveness position of Visegrad Group vis-a-vis EU-15 after the crisis 2007 as measured by RCA Index, "Central European Review of Economics & Finance", 2016, Vol. 13, no 3, p. 5-28. 
 7. Bieńkowski, Wojciech; Stoykowa, Oleksandra, International competitiveness position of selected Eurozone and Non-Eurozone countries in after the 2007 financial crisis period : is Eurozone membership a factor of importance?, w: Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, red. nauk. Zbigniew Binek, Paweł Szudra, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Ekonomii i Zarządzania, 2016, s. 69-89.
  ISBN 978-83-945352-0-9
 8. Bieńkowski, Wojciech, Post communist countries of  Central Eastern Europe facing middle income trap problem. Preliminary findings based on statistical data and some factor analyses for 1990-2014, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 2, s. 66-96.
  Dostępne online
 9. Bieńkowski, Wojciech, Potencjał ekonomiczny i pozycja konkurencyjna USA i EU w tle negocjacji TTIP, "Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae", 2016, nr 3, t. 2, s. 177-186.
 10. Blajer, Paweł, Nabycie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego. Aspekty materialno- i proceduralnoprawne, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 608 s.
  ISBN 978-83-8107-115-4
 11. Blajer, Paweł, Ustanowienie przez przedsiębiorcę zapisu windykacyjnego, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 191, [2] s.
  ISBN 978-83-8092-352-2
 12. Brdulak, Jacek; Florczak, Ewelina, Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 203 s.
  ISBN 978-83-64054-14-3
 13. Brzeziński, Piotr; Opaliński, Bartłomiej; Rogalski, Maciej, Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016, XXIII, [1], 225 s.
  ISBN 978-83-255-9042-0 ; ISBN 978-83-255-9043-7 (e-book)
 14. Brzeziński, Piotr, Umowa o współpracy pomiędzy operatorami pocztowymi, "Przegląd Prawa Handlowego", 2016, nr 7, s. 50-55.
 15. Cabaj, Janusz, Konsekwencje podatkowe objęcia udziału aportowego w spółce prawa handlowego, "Ius Novum", 2016, nr 1, s. 89-108.
  Dostępne online
 16. Cabaj, Janusz, Opłaty leasingowe i ich prawnopodatkowa kwalifikacja, "Ius Novum", 2016, nr 3, s. 228-253. Dostępne online
 17. Ciepła, Helena, Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi od 30.04.2016 r. na nowych zasadach ustalonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w ustawie z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, "Rejent", 2016, nr 9, s. 33-83.
 18. Cora, Stanisław; Dudka, Katarzyna; Eichstaedt, Krzysztof; Kiełtyka, Andrzej; Koredczuk, Józef; Kosonoga, Jacek; Kulesza, Cezary; Rogalski, Maciej; Skorupka, Jerzy; Stefański, Ryszard A.; Tylman, Janusz; Woźniewski, Krzysztof; red. Stefański, Ryszard A., System prawa karnego procesowego, [T.] 10, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 1643, [2] s.
  ISBN 978-83-264-8814-6 (t. 4-18) ; ISBN 978-83-278-0080-0 (t. 1-3) ; ISBN 978-83-8092-241-9 (t. 10- wersja drukowana)
 19. Dahl, Martin, Europejski kryzys imigracyjny i jego konsekwencje dla Republiki Federalnej Niemiec - aspekty polityczne, społeczne i gospodarcze, "Studia Polityczne, 2016, nr 4, s. 241-262.
 20. Dahl, Martin; Kuba, Agnieszka, The European Union's way to create a federation, "Journal of Modern Science", 2016, no 4, p. 217-236.
  Dostępne online
 21. Dercz, Maciej, Konstytucyjne prawo dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 379, [1] s.
  ISBN 978-83-8092-271-6
 22. Dercz, Maciej; Izdebski, Hubert; Rek, Tomasz; redakcja naukowa Maciej Dercz, Ustawa o zdrowiu publicznym : komentarz, Warszawa, Wolters Kluwer, 2016, 120 s.
  ISBN 978-83-8092-501-4
 23. Dołowiec, Monika; Harasimiuk, Dominika Ewa; Metlerska-Drabik, Monika; Ostałowski, Jakub; Poździk, Rafał; Wołyniec-Ostrowska, Agnieszka; pod redakcją Rafała Poździka, Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2016, 447, [1] s.
  ISBN 978-83-7666-427-9
 24. Domaradzki, Spasimir, Polska - mocarstwo regionalne? Polityka zagraniczna Polski wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej, w: Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku, red. nauk. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk, Katowice : Wydawnictwo Fundacji na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS, s. 259-280.
 25. Domaradzki, Spasimir, Poza umową stowarzyszeniową - perspektywy stosunków polsko-ukraińskich po szczycie UE w Wilnie, w: Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014 : próba bilansu, red. nauk. Marek Pietraś, Markijan Malskyj, Beata Surmacz, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016, s. 245-265.
 26. Dróżdż, Mateusz, Prawo handlowe - spółki osobowe, Warszawa : C. H. Beck, 2016, X, [2], 136 s.
  ISBN 978-83-255-9084-0 ; ISBN 978-83-255-9085-7 (e-book)
 27. Dróżdż, Mateusz, Zawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016, 201 s.
  ISBN 978-83-255-7894-7 ; ISBN e-book 978-83-255-7895-4
 28. Działo, Joanna; Gawrońska-Nowak, Bogna, Oczekiwania wobec makroekonomicznych efektów transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego: próba konstruktywnej oceny, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 4, s. 19-54.
  Dostępne online
 29. Fiszer, Józef, Efekty transformacji ustrojowej i integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 2, s. 97-124.
  Dostępne online
 30. Fiszer, Józef, From political transformation to europeanization and democracy in the new European Union member states : an attempt to review results, "Polish Sociological Review, 2016, nr 3, s. 373-388.
 31. Fiszer, Józef M., Shaping and development of Polish-German relationsin the years 1989-2005. An assessment attempt, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 3, s. 227-268.
  Dostępne online
 32. Fiutak, Agnieszka, Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 478 s.
  ISBN 978-83-8092-495-6
 33. Gawrońska-Nowak, Bogna, Grabowski, Wojciech, Using genetic alghoritm in dynamic model of speculative attack, "Equilibrium", 2016, Vol. 11, Issue 2, p. 287-306.
  Dostępne online
 34. Gmaj, Katarzyna, Settling in Norway? The case of Polish migrants and their families, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 2, s. 163-191.
  Dostępne online
 35. Grzymski, Jan, Powrót do Europy – polski dyskurs. Wyznaczanie perspektywy krytycznej, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 244 s.
  ISBN 978-83-64054-78-5
 36. Guzek, Marian, Przyszłość kapitalizmu - cesjonalizm?, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 265 s.
  ISBN 978-83-64054-30-3
 37. Gwiazdowski, Robert, Równość i (nie)sprawiedliwość. Dlaczego Piketty nie lubi bogatych?, Warszawa : Fijor Publishing, 2016, 224 s.
  ISBN 978-83-64599-37-8
 38. Harasimiuk, Dominika Ewa, Glosa do wyroku z 11.11.2014 r., C-333/13, "Państwo i Prawo", 2016, nr 5, s. 119-127.
 39. Harasimiuk, Dominika E., Skuteczne korzystanie z prawa pobytu przez obywateli UE i członków ich rodzin, "Ius Novum", 2016, nr 1, s. 63-78.
  Dostępne online
 40. Hollender, Henryk, Scientific information in Poland as a model and representation of science, "Puls Uczelni", 2016, Vol. 10, No. 1, s. 24-27.
 41. Hołyst, Brunon, Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2016, 742 s.
  ISBN 978-83-01-18427-8
 42. Hołyst, Brunon, Deborah Beaufort-Moore, "Crime scene management and evidence recovery" [...], "Problemy Kryminalistyki", 2016, nr 291, s. 40-44.
 43. Hołyst, Brunon, Konflikty społeczne na tle kulturowym wywołane globalizacją, "Przegląd Policyjny", 2016, nr 1 (121), s. 5-26.
 44. Hołyst, Brunon, Programowanie profilaktyki a motywy i warunki zachowań suicydalnych, "Suicydologia", 2016, T. 8, s. 117-129.
 45. Hołyst, Brunon, Threat to an individual's psychosocial idenity in the contemporary world, "Ius Novum", 2016, nr 2, s. 7-20.
  Dostępne online
 46. Iglicka, Krystyna; Gmaj, Katarzyna; Wierzejski, Antoni, The Poles in Norway - we wanted workers but people arrived, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 1, s. 116-138.
  Dostępne online
 47. Jura, Jarosław, Transformation of the Dragon – China's image in the polish media, w: China – Central and Eastern Europe : cross-cultural dialogue, society, business and education in transition, edited by Joanna Wardęga, Kraków : Jagiellonian University Press, 2016, p. 121-140.
  ISBN 978-83-233-4111-6
 48. Kaczyńska, Sylwia; Konert, Anna; Łuczak, Katarzyna, Regulacje hiszpańskie na tle obowiązujących przepisów międzynarodowego i europejskiego prawa lotniczego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 149 s.
  ISBN 978-83-64054-97-6
 49. Kaczyńska, Sylwia; Konert, Anna; Łuczak, Katarzyna, Responsabilitá per i passeggeri a mobilitá ridotta nel transporto aereo, "Revista Latino Americana de Derecho Aeronáutico", 2016, Núm. 33, 12 s.
 50. Karkowska, Dorota; Karkowski, Tomasz Adam; Skoczylas, Paweł, Polepszenie obsługi pacjenta w perspektywie rozszerzenia kompetencji pielęgniarek na ordynowanie leków i wypisywanie recept, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 2016, T. XVII, Z. 11, Cz. III, s. 149-161.
 51. Karkowski, Tomasz Adam; Karkowska, Dorota; Skoczylas, Paweł, Akredytacja jako element doskonalenia procesów logistycznych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 2016, T. XVII, Z. 11, Cz. III, s. 135-146.
 52. Karkowski, Tomasz Adam; Karkowska, Dorota; Skoczylas, Paweł, PN-EN ISO 9001:2015 i EN 15224:2012 jako element doskonalenia procesów logistycznych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 2016, T. XVII, Z. 11, Cz. III, s. 109-119.
 53. Kolasiński, Marek Krzysztof, Instrumenty prawne przysługujące poszkodowanym lub zagrożonym naruszeniami prawa antymonopolowego w prawie Stanów Zjednoczonych i w prawie Unii Europejskiej, Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2016, 569, [1] s.
  ISBN 978-83-7285-560-2
 54. Konert, Anna, Art. 205a - 209, w: Prawo lotnicze, red. nauk. Marek Żylicz, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 823-882.
  ISBN 978-83-264-9701-8
 55. Konert, Anna; Kasprzyk, Piotr, Amendments to the Aviation Law Act, "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies", 2016 Vol. 9 (13), p. 157-163.
 56. Konert, Anna; Kasprzyk, Piotr; Łaciński, Piotr, Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, w: Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, red. Katarzyna Łuczak, Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016, s. 10-28.
  ISBN 978-83-63503-74-1
 57. Konert, Anna; Łuczak, Katarzyna, Wyrównywanie szkody niemajątkowej przy naruszeniu zdrowia w prawie francuskim, "Ius Novum", 2016, nr 3, s. 163-178.
  Dostępne online
 58. Konert, Anna, Romaniuk, Junna, Selected issues of applying international aviation law by the Russian courts, "Ius Novum", 2016, nr 2, s. 193-202.
  Dostępne online
 59. Konopielko, Łukasz, Poradnik wnioskodawcy: program współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, [S.l.] : Wspólny Sekretariat Techniczny PWT Polska-Białoruś-Ukraina, 2016, 36 s.
  Dostępne online
 60. Konopielko, Łukasz; Sołtysiak, Jakub, Managing value - empirical research on footballers value determinants on the European market, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016 nr 3, s. 395-405.
  Dostępne online
 61. Konopielko, Łukasz; Wołoszyn, Michał; Wytrębowicz, Jacek, Handel elektroniczny. Ewolucja i perspektywy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 157 s.
  ISBN 978-83-64054-82-2
 62. Korab-Karpowicz, W. Julian, Filozofia polityczna Tomasza Hobbesa i jej wpływ na ukształtowanie się moderności, "Dialogi Polityczne", 2016, nr 21, s. 31-46.
  Dostępne online
 63. Korab-Karpowicz, W. Julian, The presocratics in the thought of Martin Heidegger, Frankfurt am Main [etc.], 2016, 254 s.
  ISBN 978-3-631-71291-7 (Print) ; ISBN 978-3-631-71294-8 (E-Book) ; ISBN 978-3-631-71295-5 (EPUB) ; ISBN 978-3-631-71296-2 (MOBI)
 64. Kosonoga, Jacek, Appointed counsel for the defence in the Polish criminal proceeding, "Ius Novum", 2016, nr 2, s. 95-111.
  Dostępne online
 65. Kosonoga, Jacek, Pozbawienie praw publicznych, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 21-81.
 66. Kosonoga, Jacek, Skład sądu na rozprawie głównej, "Ius Novum", 2016, Vol. 10, 4, s. 83-101.
  Dostępne online
 67. Koszowski, Maciej, Restrictions on the use of analogy in law, "Liverpool Law Review : A Journal of Contemporary Legal and Social Policy Issues", 2016 no. 3, p. 137-151.
 68. Koszowski, Maciej, The scope of application of analogical reasoning in precedential law, "Liverpool Law Review : A Journal of Contemporary Legal and Social Policy Issues", 2016 no. 1-2, p. 19-32.
 69. Koszowski, Maciej, Why is analogy in the empirical science and everyday life different from analogy in law?, "Studia Iuridica Lublinensia", 2016, no. 2, p. 127-143.
  Dostępne online
 70. Kośla, Jacek, Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 122-144.
 71. Kośla, Jacek, Zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 145-165.
 72. Koziej, Stanisław, Kwadryga zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego, w: Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata, pod redakcją Izabeli Oleksiewicz i Kingi Stępień, [Warszawa], 2016, s. 25-50.
  ISBN 978-83-62751-48-8
 73. Koziej, Stanisław, National security strategic tasks of the Republic of Poland at the turn of the second and third decade of the twenty-first century, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 3, 292-317.
  Dostępne online
 74. Koziej, Stanisław, Rozmowy o bezpieczeństwie: o bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010–2015 w wywiadach i komentarzach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego [T. 2], Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 440 s.
  ISBN 978-83-64054-62-4
 75. Koziej, Stanisław, Rozważania o bezpieczeństwie: o bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010–2015 w wystąpieniach i referatach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego [T. 1], Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 270 s.
  ISBN 978-83-64054-54-9
 76. Koziej, Stanisław, Strategiczna odporność kraju i rola w niej podmiotów niepaństwowych, "Krytyka prawa : niezależne studia nad prawem", 2016, T. 8, nr 1, s. 82-92.
 77. Krawczyk, Rafał, Zachód jako system społeczno-gospodarczy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 179 s.
  ISBN 978-83-64054-65-5
 78. Kruk, Maria, Model integracji europejskiej: adaptacja koncepcji klasycznych czy nowa formuła?, "Ius Novum", 2016, nr 3, s. 7-30.
  Dostępne online
 79. Kruk, Maria, O relacjach języka prawnego, prawniczego i ogólnego : kilka uwag na tle historii doktryny i aktualności praktyki, w: Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji : księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji, red. nauk. Maciej Kłodawski, Alicja Witorska, Mariusz Lachowski, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016, s. 252-264.
 80. Kruk, Maria, Wokół zasady pomocniczości: kilka uwag o jej
  znaczeniu i gwarancjach w Unii Europejskiej
  , "Ius Novum", 2016, Vol. 10, 4, s. 28-51.
  Dostępne online
 81. Kudła, Janusz; Stachowiak-Kudła, Monika; Figurski Adam, Quality of teaching and research in public higher education in Poland, "Journal of Management and Business Administration. Central Europe", 2016, Vol. 24, No. 4, p. 88-108.
  Dostępne online
 82. Kumar, Pradeep, A new trend in FDI - India, EU and Poland perspective, "ASM Business Review", 2016, vol. 5, no. 1, s. 51-60.
  Dostępne online
 83. Kuź, Michał, Alexis de Tocqueville's theory of democracy and revolutions,Warsaw : Lazarski University Press, 2016, 132 s.
  ISBN 978-83-64054-89-1
 84. Kuź, Michał, Dissenting voices within political theory Voegelin's quest for symbols and Strauss's search for the philosopher, "Przegląd Polityczny", 2016, nr 4, s. 7-17.
 85. Kuź, Michał, Voegelinowska koncepcja symboli politycznych : teoria i zastosowania, "Athenaeum", vol. 51, 2016, s. 99-112.
 86. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Attempt of model approach to innovation transfer between supply chains, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Modelowanie procesów i systemów logistycznych", cz. XV, 2016, nr 58, s. 71-84.
  Dostępne online
 87. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Innowacyjne rozwiązania w logistyce XXI wieku, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", 2016, nr 9, s. 2-7.
 88. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, A methodology for measuring the efficiency of the diffusion of innovation in the supply chain, w: 9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems [...], ed. by Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos, Warsaw : EuroMed Press, 2016, pp. 1151-1163.
  ISBN 978-9963-711-43-7
 89. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Rola logistyki dystrybucji w strategii zarządzania marką, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2016, nr 2, s. 3-9.
 90. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Uczelnia Łazarskiego - przedsiębiorstwo inteligentne? Przykład transformacji programów walidowanych z ekonomii, w: Organizacja inteligentna : perpsektywa zasobów ludzkich, red. nauk. Cezary Suszyński, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, 2016, s. 333-344. 
  ISBN 978-83-8030-063-7
 91. Łazarska, Aneta, The right to a fair civil trial as a guarantee of judical independence, "Mats University Law Journal", 2016, vol. 1, issue 1, s. 41-47.
 92. Łazarski, Krzysztof, Lord Acton a Polska, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 1, s. 251-288.
  Dostępne online
 93. Manowska, Małgorzata, Apelacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 377 s.
 94. Manowska, Małgorzata, Apelacja w postępowaniu cywilnym : suplement, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, [67] s.
 95. Marton-Gadoś, Katarzyna, Rynek coworkingowy w Polsce jako przykład implementacji koncepcji dobra wspólnego, w: Współczesne wyzwania z perspektywy nauk ekonomicznych, redakcja naukowa: Elżbieta Gąsiorowska, Monika Burżacka, Renata Dzik, Ciechanów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, 2016, s. 165-178.
  ISBN 978-83-936260-4-5
 96. Mikita, Małgorzata, Międzynarodowy system walutowy przyszłości, "Optimum. Studia Ekonomiczne", 2016, nr 1, s. 85-99.
  Dostępne online
 97. Milan, Ewelina; Olszanowski, Jan; Piątek, Wojciech; Pietrasz, Piotr; Rychter, Renata; Sawczyn, Wojciech; Sieradzka, Małgorzata; Skoczylas, Andrzej; Szczepańska, Ilona; Szustakiewicz, Przemysław; red. A. Skoczylas i P. Szustakiewicz, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XXV, [1], 537 s.
  ISBN 978-83-255-8431-3
 98. Neneman, Jarosław; Kronenberg, Jakub, Opodatkowanie eksploatacji złóż gazu łupkowego w Polsce i jego wpływ na gospodarkę w świetle koncepcji "przekleństwa zasobów naturalnych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 2016, nr 5, s. 41-60.
 99. Nizalov, Denys; Thornsbury, Suzanne; Loveridge, Scott; Woods, Mollie; Zadorozhna, Olha, Security of property rights and transition in land use, "Journal of Comparative Economics", 2016, Vol. 44, Issue 1, p. 76-91.
  Dostępne online
 100. Olejniczak, Adam, Action in the socially justified interest versus defamation in the press statement, "Ius Novum", 2016, nr 2, s. 179-192.
  Dostępne online
 101. Olejniczak, Adam, O bezprawności rozpowszechniania informacji nieprawdziwych, pomimo działania w społecznie uzasadnionym interesie, w: Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, red. nauk. Janusz W. Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakareko, Warszawa, Poznań, 2016, s. 724-736.
  ISBN 978-83-64447-80-8
 102. Oleński, Józef, Infrastrukturalne badania naukowe w gospodarce opartej na wiedzy, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", 2016, z. 40, s. 13-48.
 103. Oleński, Józef, Official statistics - the foundation of information infrastructure in micro and small national economies, w: Information economy : theoretical and methodological foundations, Vol. 2, ed. by Dariusz Tadeusz Dziuba, Warsaw, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, 2016, s. 7-22.
 104. Oleński, Józef, Role of information infrastructure in fragile countries, regions and branches of economy, w: Information economy : theoretical and methodological foundations, Vol. 2, ed. by Dariusz Tadeusz Dziuba, Warsaw, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, 2016, s. 23-49.
 105. Oleński, Józef, Typology of transborder economies and the need of transborder statistics in globalized world, "Transborder Economics", 2016, vol. 1, no 1, s. 9-32.
 106. Olszówka, Marcin, Konstytucja PRL a system źródeł prawa wyznaniowego do roku 1989, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 122 s.
  ISBN 978-83-64054-22-8
 107. Olszówka, Marcin, Wpływ Konstytucji RP z 1997 r. na system źródeł prawa wyznaniowego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 421 s.
  ISBN 978-83-64054-26-6
 108. Opaliński, Bartłomiej; Rogalski, Maciej; Szustakiewicz, Przemysław, Służby specjalne w systemie administracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 182 s.
  ISBN 978-83-64054-10-5
 109. Opaliński, Bartłomiej; Strojczyk, Angelika, Lipiński, Adam; Słaby, Mateusz; red. Opaliński, BartłomiejUstawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016, 390 s.
  ISBN 978-83-255-8607-2 ; ISBN (e-book) 978-83-255-8608-9
 110. Orzelska-Stączek, Agnieszka, Areas of cooperation of Poland and the Holy See in the dimension of traditional diplomacy and public diplomacy, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 3, s. 156-175.
  Dostępne online
 111. Pienias, Michał, Przemiany tożsamości programowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 1997-2015 w kontekście poparcia społecznego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 369 s.
  ISBN 978-83-64054-58-7
  Dostępne online
 112. Pietrzak, Anna; Stepanajtys, Dominika; Fornalczyk, Jakub, Biblioteka Uczelni Łazarskiego świętuje Tydzień Bibliotek, "Bibliotekarz", 2016, nr 9, s. 27-28.
 113. Radwański, Zbigniew; Olejniczak, AdamZobowiązania - część ogólna, wyd. 12., Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, 417 s.
  ISBN 978-83-255-8840-3
 114. Rogalski, Maciej, Communications interception and obtaining telecommunications billings by authorised entities within their operational and intelligence activities in Poland, "Ius Novum", 2016, nr 2, s. 126-141.
  Dostępne online
 115. Rogalski, Maciej, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 30 września 2014, I KZP 18/14, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2016 nr 11, s. 1466-1471.
 116. Rogalski, Maciej, Kontrola korespondencji, Warszawa : C. H. Beck, 2016, XXVIII, 376 s.
  ISBN 978-83-255-8987-5 ; ISBN 978-83-255-8988-2 (e-book)
 117. Rogalski, Maciej, Legal regulations for the collection and sharing of data telecommunications in Poland, "Law Review", 2016, Vol. 6, issue 2, p. 3-21.
  Dostępne online
 118. Rogalski, Maciej, Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 403-443.
 119. Rogalski, Maciej, Założenia modelu zbierania i udostępniania danych telekomunikacyjnych, "Ius Novum", 2016, Vol. 10, 4, s. 66-82. 
  Dostępne online
 120. Rycak, Artur; Rycak, Magdalena, The role of Trade Unions in the implementation and amendment of the remuneration regulations in the Polish Labour Law, w: "Trade unions and non-union employee representation in Europe", ed. Jo Carby-Hall and Magalena Rycak, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016, s. 256-265.
 121. Rycak, Magdalena, Assessment of selected working conditions of workers eployed on drilling and extraction platforms in the light of the European Union and international law, "Studia Iuridica", 2016, nr 68, s. 321-332.
 122. Rycak, Magdalena; Rycak, Artur, Prawo do sądu a terminy na odwołanie od rozwiązania umowy o pracę, "Ius Novum", 2016, nr 3, s. 301-314.
  Dostępne online
 123. Rycak, Magdalena, Czas pracy pracowników zmianowych i nocnych – między ochroną pracowników a ochroną interesów pracodawców, w: Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy, red. nauk. Monika Latos-Miłkowska, Łukasz Pisarczyk, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 394-412.
  ISBN 978-83-264-9994-4
 124. Rychter, M.; Rychter, R.The impact of European Registers of Road Transport Undertakings on security and enforcement of the system of digital tachograph, "IOP Conference Series: Materials Science and Engineering", 2016, Vol. 148, No. 1, 8 s.
  Dostępne online
 125. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Glosa do wyroku SN z dnia 15 października 2015 r., II CSK 836/14, "Samorząd Terytorialny", 2016, nr 5, s. 87-94.
 126. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Mediacja jako nowoczesny sposób rozwiązywania sporów – analiza zmian wprowadzonych z dniem 1.01.2016 r., "Rejent", 2016, nr 8, s. 98-112.
 127. Sieradzka, Małgorzata, Decyzja tymczasowa w sprawach konsumenckich - nowy instrument reakcji na praktyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy", 2016, nr 3, s. 8-17.
  Dostępne online
 128. Sieradzka, Małgorzata, Kwalifikacja umowy deweloperskiej w świetle zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - decyduje praktyka na rynku deweloperskim czy prawnie określona treść umowy deweloperskiej?, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy", 2016, nr 3, s. 89-95.
  Dostępne online
 129. Sieradzka, Małgorzata, Opłaty półkowe jako czyn nieuczciwej konkurencji, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, 128 s.
  ISBN 978-83-255-9425-1
 130. Sieradzka, Małgorzata, Przestępstwo zmowy przetargowej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, 142 s.
  ISBN 978-83-255-8205-0
 131. Sieradzka, Małgorzata, Tymczasowy środek ochrony zbiorowych interesów konsumentów, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2016, nr 5, s. 9-12.
 132. Sieradzka-Kośla, Anna, Nawiązka, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 444-482.
 133. Sierak, Jacek, Kompetencje organów gminy w procedurze uchwalania i realizacji budżetu - aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", 2016, nr 146, s. 57-77.
 134. Sierak, Jacek, Polityka dochodowa władz samorządowych a finansowanie projektów unijnych, w: Finanse samorządu terytorialnego w Polsce, red. nauk. Ewa Markowska-Bzducha, Piotr Możyłowski, Tomasz Śmietanka, Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 2016, s. 83-109.
 135. Sierak, Jacek, Regional diversification of investment needs of municipalities in Poland and possibilities of their financing by means of EU Funds in the perspective of the year 2020, w: Selected problems of development of Polish regions in the perspective of 2020, ed. Artur Jan Kukuła, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016, s. 107-133.
 136. Sierak, Jacek, The role of local government in the process of stimulating the development of the local economy, "Journal of Management and Financial Sciences", 2016, Vol. 9, Issue 25, p. 61-82.
  Dostępne online
 137. Sierak, Jacek, Znaczenie wybranych dochodów podatkowych gmin i uwarunkowania ich kształtowania przez władze lokalne, w: Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych, red. nauk. Ryszard Bartkowiak, Piotr Wachowiak, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016, s. 221-240.
 138. Sierak, Jacek, Źródła finansowania projektów unijnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w: Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014-2020, red. Adam Czudec, Zbigniew K. Wójcik, Rzeszów : Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, s. 25-26.
 139. Sierak, Jacek; Bitner, Michał, Planowanie finansowe i inwestycyjne w zakresie realizacji usług publicznych, w: Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, red. Cezary Trutkowski, Warszawa : FRDL, 2016. s. 8-27.
  ISBN 978-83-64748-07-3
 140. Sierak, Jacek; Bitner, Michał, Uwarunkowania i kierunki zmian koncepcji wyrównywania poziomego w systemie finansów samorządowych, "Samorząd Terytorialny", 2016, nr 3, s. 5-20.
 141. Sierak, Jacek; Karasek, Anna; Korniienko, Oleksandr; Godlewska, Anna; Łubian, Albina; Sienicki, Marcin; Boczkowska, Agnieszka; Kucyk, AngelikaEfekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007–2013, Cz. 2, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 149 s.
  ISBN 978-83-64054-66-2 ; ISBN 978-83-64054-74-7 (cz. 2)
 142. Sierak, Jacek; Lubańska, Kamila; Wielądek, Paweł; Sienicki, Marcin; Kononenko, Tetiana; Alsharabi, Ryma; Kupska, Malwina; Rutkowski, Bartłomiej; Olesiński, Bogdan; Górniak, Remigiusz, Efekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007–2013, Cz. 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 141 s.
  ISBN 978-83-64054-66-2 ; ISBN 978-83-64054-70-9 (cz. 1)
 143. Stachowiak-Kudła, Monika, Ewaluacja jako instrument zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, w: Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu, red. nauk. Barbara Kożuch, Łukasz Sułkowski, Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 216-226.
 144. Stachowiak-Kudła, Monika, Wolność nauki i nauczania oraz autonomia uczelni a jakość naukowa uniwersytetów, "Przegląd Sejmowy", 2016, nr 6, s. 115-140.
 145. Stefańska, Blanka Julita, Kary, w: Kodeks karny : komentarz, red. nauk. Marian Filar, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 183-220.
  ISBN 978-83-264-9966-1
 146. Stefańska, Blanka Julita, Nowe technologie informatyczne w postępowaniu karnym na przykładzie procesu karnego w Hiszpanii, w: Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej, red. nauk. Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło, Piotr Herbowski, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016, s. 207-220.
  ISBN 978-8,-255-8859-5
 147. Stefańska, Blanka Julita, Przepadek korzyści majątkowej, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 371-399.
 148. Stefańska, Blanka Julita, Przepadek przedmiotów, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 331-370.
 149. Stefańska, Blanka, Status prawnokarny strażnika leśnego, "Ius Novum", 2016, nr 3, s. 96-108.
  Dostępne online
 150. Stefańska, Blanka Julita, Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 108-121.
 151. Stefańska, Blanka Julita, Zakaz zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 82-107.
 152. Stefański, Ryszard A., Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 192-212.
 153. Stefański, Ryszard A., Przepadek i środki kompensacyjne, w: Kodeks karny : komentarz, red. nauk. Marian Filar, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 281-326.
  ISBN 978-83-264-9966-1
 154. Stefański, Ryszard A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia za 2014 r., "Ius Novum", 2016, nr 1, s. 132-167.
  Dostępne online
 155. Stefański, Ryszard Andrzej, Przegląd Uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2014 r., "Ius Novum", 2016, nr 3, s. 357-358.
  Dostępne online
 156. Stefański, Ryszard Andrzej, Public prosecution consumption in the Polish criminal process, "Ius Novum", 2016, nr 1, s. 79-94.
  Dostępne online
 157. Stefański, Ryszard A., Środki karne, w: Kodeks karny : komentarz, red. nauk. Marian Filar, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 221-280.
  ISBN 978-83-264-9966-1
 158. Stefański, Ryszard A., Świadczenie pieniężne, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 299-315.
 159. Stefański, Ryszard A., Zakaz prowadzenia pojazdów, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 213-298.
 160. Stefański Ryszard A., Znaczenie związku partnerskiego osób tej samej płci w prawie i procesie karnym, w: Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej, red. nauk. Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło, Piotr Herbowski, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016, s. 145-157.
  ISBN 978-8,-255-8859-5
 161. Stępień, Jerzy, Rewolucja - świadoma czy nieświadoma, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", 2016, R. 78, Z. 1, s. 19-32.
 162. Stępień, Justyna, Konsument na rynku usług bibliotecznych - zachowania, trendy, w: Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, red. Maja Wojciechowska, Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2016, s. 41-52.
 163. Stępień, Justyna, Nie bądź komornikiem, bądź negocjatorem : partnerstwo i kooperencja biblioteki akademickiej, w: Biblioteki akademickie, red. nauk. Wiesław Juszczak, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 187-192.
 164. Strzelczyk, Ryszard, Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 271 s.
  ISBN 978-83-8092-318-8
 165. Strzelczyk, Ryszard, Prawo obrotu nieruchomościami, 3. wyd., Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, 239 s.
  ISBN 978-83-255-8924-0 ; ISBN (e-book) 978-83-255-8925-7
 166. Szczepankowski, Robert, Kryteria oceny jakości administracji publicznej. Studium z zakresu nauki o administracji, Białystok, Warszawa  : Libra s.c., 2016, 254 s.
  ISBN 978-83-64811-96-8
 167. Szczepankowski, Robert, Pozanormatywne uwarunkowania procesu decyzyjnego w administracji publicznej, w: Struktury administracji publicznej : metody, ogniwa, więzi, t. 2, pod red. Artura Mezglewskiego, Rzeszów : TNOiK, 2016, s. 231-243.
  ISBN 978-83-916998-9-8
 168. Szustakiewicz, Przemysław, Ograniczenia dostępu do informacji publicznej w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, w: Prywatność a jawność, red. Arwid Mednis, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016, s. 155-172.
 169. Ślebzak, Krzysztof; Kosonoga, Jacek, Odpowiedzialność płatnika składek za obliczanie, potrącanie i przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne, "Ius Novum", 2016, nr 3, s. 274-300.
  Dostępne online
 170. Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 494 s.
  ISBN 978-83-264-9534-2
 171. Wielka encyklopedia prawa. T. 6, Prawo konstytucyjne, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, Anna Łabno, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016, 515 s.  
  ISBN 978-83-64556-72-2 (całość) ; ISBN 978-83-64556-05-0 (t. 6)
 172. Wielka encyklopedia prawa. T. 7, Teoria i filozofia prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, Andrzej Bator, Jerzy Zajadło, Marek Zirk-Sadowski, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016, 519 s.  
  ISBN 978-83-64556-72-2 (całość) ; ISBN 978-83-64556-06-7 (t. 7)
 173. Wielka encyklopedia prawa. T. 9, Prawo mediów, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, Anna Łabno, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016, 443 s.
  ISBN 978-83-64556-72-2 (całość) ; ISBN 978-83-64556-08-1 (t. 9)
 174. Zachariasz, Igor, Prawo w ujęciu strukturalnym : studium o dychotomicznym podziale prawa na prawo publiczne i prawo prywatne, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 253 s.
  ISBN 978-83-8092-412-3
 175. Złamańczuk, Paweł, Pozbawienie wolności w celu zapobieżania szerzeniu choroby zakaźnej w świetle Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, "Prawo i Medycyna", 2016, nr 1 (62, vol. 18), s. 81-94.
 176. Zygmont, Bogumił, Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 180-191.

2015

 1. Adamczuk, Andrzej [et al.], Kodeks postępowania cywilnego, t. 1, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, 1466 s.
  ISBN 978-83-264-8433-9
 2. Adamczuk, Andrzej [et al.], Kodeks postępowania cywilnego, t. 2, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, 1425 s.
  ISBN 978-83-264-8433-9
 3. Artem'ev, A. B.; Koval'ski, E. S. Č., Komarova, T. L.; Zelepukin, R. V.; Polišuk, N. I.; Sirotenko, S. P.; Popova, A. V.; Frolova, N. A.; Voronenkov, D. N.; Prokopovič, G. A.; pod redakciej S. A. Komarova, Teoriâ i praktika normativno-pravovogo pegulirovaniâ lobbizma : (rossijskij i zarubežnyj opyt ), Sankt-Peterburg : RANHIGS, Ûridičeskij institut, 2015, 383 s.
  ISBN 978-586247-131-1
 4. Balcer, Adam; Domaradzki, Spasimir; Szpala, Marta, The challenge of freedom in the southeastern Europe, Warszawa : OSW, 2015, 58 s.
  ISBN 978-83-62936-64-9
 5. Bąbiak, Iwona; Gmaj, KatarzynaDane statystyczne na temat osób pochodzacych z Indii, zamieszkałych w Polsce, w: Namaste Polsko! Sytuacja i potrzeby imigrantów z Indii w Polsce, pod redakcją Iwony Bąbiak i Katarzyny Gmaj, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015, s. 11-23.
 6. Bąbiak, Iwona; Gmaj, KatarzynaGłówne wnioski z badania. I co dalej...?, w: Namaste Polsko! Sytuacja i potrzeby imigrantów z Indii w Polsce, pod redakcją Iwony Bąbiak i Katarzyny Gmaj, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015, s. 70-71.
 7. Bąbiak, Iwona; Gmaj, KatarzynaWstęp, w: Namaste Polsko! Sytuacja i potrzeby imigrantów z Indii w Polsce, pod redakcją Iwony Bąbiak i Katarzyny Gmaj, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015, s. 7-9.
 8. Beck, Krzysztof; Gawrońska-Nowak, Bogna; Jura, Jarosław, Dyskryminacja imigrantów - kandydatów do pracy : badanie eksperymentalne, w: Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy, red. Joanna Konieczna-Sałamatin, Warszawa : Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, Fundacja "Nasz Wybór", 2015, s. [281]-300.
 9. Beck, Krzysztof; Gawrońska-Nowak, Bogna; Schabek, Tomasz, Ekonomiczna analiza sytuacji imigrantów w Polsce, w: Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy, red. Joanna Konieczna-Sałamatin, Warszawa : Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, Fundacja "Nasz Wybór", 2015, s. [211]-235.
 10. Bernstein, Richard J., Odnowa teorii społecznej i politycznej, wprowadzenie Adam Chmielewski, przełożyli Jan Grzymski, Maciej Kassner, Andrzej Orzechowski, Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2015, XII, [2], 285 s.
  ISBN 978-83-62302-55-0
 11. Bidziński, Mariusz; Chmaj, Marek; Szustakiewicz, PrzemysławUstawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XXVII, 243 s. 
  ISBN 978-83-255-6907-5 ; ISBN 978-83-255-6908-2 (e-book)
 12. Bieńkowski, Wojciech; Prokopowicz, Adam K.; Dąbrowska, Anna, The transatlantic trade and investment partnership : the 21st century agreement, Warsaw : Lazarski University Press, 2015, 199 s. 
  ISBN 978-83-64054-93-8
 13. Bitner, Michał ; Gałązka, Andrzej ; Sierak, Jacek ; Swianiewicz, Paweł, Analiza funkcjonującego systemu wyrównywania dochodów JST wraz z propozycją jego modyfikacji, Warszawa : Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015, 182 s.
  ISBN 978-83-7610-582-6
 14. Bloch, Adrianna, Broń jądrowa a bezpieczeństwo w prawie międzynarodowym publicznym, w: Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem : jednostki, grupy i społeczeństwa : 1, Poznań : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, 2015, s. 63-69.
 15. Bloch, Adrianna, Służby mundurowe a klauzula solidarności w prawie Unii Europejskiej, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 119-127.
 16. Bogdzio, Robert, Emerytury i renty służb mundurowych, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 287-315.
 17. Bucińska, Jolanta [et al.], Prawo rodzinne, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, 1392 s.
  ISBN 978-83-246-8278-6
 18. Ciepła, Helena; Pawelczyk, Zofia, Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym. Pytania i odpowiedzi, 2. wyd., Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, 524 s.
  ISBN 978-83-264-8285-4
 19. Ciepła, Helena; Janiszewska, Beata, Odpowiedzi na pytania przesłane przez Sędziów Rodzinnych na II Ogólnopolską Konferencję "Rodzina a prawo i Sąd Rodzinny", "Rodzina i Prawo", 2015, 34-35, s. 5-39.
 20. Ciepła, Helena, Odwrócony kredyt hipoteczny jako nowy rodzaj umowy w systemie prawnym od 15.12.2014 r., "Rejent", 2015, 8, s. 27-67.
 21. Ciepła, Helena, Pochodzenie dziecka, w: Prawo rodzinne, Jolanta Bucińska, Helena Ciepła, Grzegorz Jędrejek, Agnieszka Kawałko, Kazimierz Piasecki, Alina Prusinowska-Marek, Jerzy Słyk, Paweł Suski, Elżbieta Szczepanowska, Marcin Wielec, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s. 521-582.
 22. Ciepła, Helena, Postępowanie zabezpieczające i naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia, "Rodzina i Prawo", 2015, 32, s. 5-20.
 23. Ciepła, Helena, Przedawnienie i zarzut przedawnienia w procesie cywilnym, "Ius Novum", 2015, nr 4, s. 100-117.
  Dostępne online
 24. Dahl, Martin ; Piskorska, Beata ; Olszewski, Paweł, Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową : przykład dla Ukrainy, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2015, 134, [1] s.
  ISBN 978-83-64091-58-2 ; ISBN 978-83-8017-089-6
 25. Dahl, Martin, Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku, Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2015, 378 s.
  ISBN 978-83-8017-016-2
 26. Dahl, Martin, Ordoliberalizm jako recepta na reformę kapitalizmu, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 2, s. 61-77.
  Dostępne online
 27. Daniluk, Paweł [et al.], Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, 1950 s. 
  ISBN 978-83-255-6855-9
 28. Domaradzki, Spasimir, Dobrobyt zamiast szachów, "Respublica", 2015, nr 1, s. 114-117.
 29. Domaradzki, Spasimir, Między Unią Europejską a Bałkanami - wyzwania dla Polski na kolejne ćwierć wieku, w: Ku przyszłości. O Polsce za 25 lat, pod redakcją Spasimira Domaradzkiego i Moniki Haczkowskiej, Warszawa : Kancelaria Przydenta RP, 2015, s. 41-64.
 30. Domaradzki, Spasimir, NATO and the security environment after the Cold War 1989-1999 - recenzja, w: "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 3, s. 373-382.
  Dostępne online
 31. Domaradzki, Spasimir, Nieporządek po upadku, "Respublica", 2015, nr 2, s. 30-34.
 32. Domaradzki, Spasimir, Realizm Komorowskiego. Polityka prezydenta RP wobec Ukrainy Wiktora Janukowycza, w: Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski : aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne, redakcja naukowa Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk, Katowice : Wydawnictwo Regionalne Ośrodka Debaty Międzynarodowej, 2015, s. 122-151.
 33. Domaradzki, Spasimir, Rule of law and human rights in Southeastern Europe, w: Balcer, Adam; Domaradzki, Spasimir; Szpala, Marta, The challenge of freedom in the southeastern Europe, Warszawa : OSW, 2015, s. 11-28.
 34. Drapała, Anna; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, Ewa; Sielicki, Przemysław; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.)Hematologia onkologiczna - aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2015, 92 s.
  Dostępne online
 35. Drapała, Anna; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, Ewa; Sielicki, Przemysław; Wrona, Witold; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.)Schizofrenia - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2015, 94 s.
  Dostępne online
 36. Drapała, Anna; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, Ewa; Sielicki, Przemysław; Zalewska, Hanna; Zyśk, Rafał; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.)Wirusowe zapalenie wątroby typu C - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2015, 77 s.
  Dostępne online
 37. Dróżdż, Mateusz, Rozwiązanie stowarzyszenia przez sąd na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora w świetle prawa o stowarzyszeniach, "Przegląd Prawa Handlowego", 2015, 10, s. 33-37.
 38. Dróżdż, Mateusz, Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych : komentarz. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, 413 s.
  ISBN 978-83-255-7896-1 ; ISBN 978-83-255-7897-8 (e-book)
 39. Dróżdż, Mateusz, Rola i obowiązki Policji w zabezpieczeniu imprez masowych, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 61-74.
 40. Dróżdż, Mateusz, Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych : komentarzWarszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, 413 s. 
  ISBN 978-83-255-7896-1 ; ISBN (e-book) 978-83-255-7897-8
 41. Dróżdż, Mateusz, Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: problemy praktyczne, związane z organizacją imprez masowych, w: Współczesne wyzwania prawa sportowego: pomiędzy kulturą, biznesem a potrzebą bezpieczeństwa, redakcja Krzysztof Wróbel, Warszawa : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Koło Naukowe Ius et Sport, 2015, s. 9-21.
 42. Dzierżanowski, Włodzimierz, Umowy o zamówienie publiczne - stan obecny, stan przyszły, w: Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian, red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2015, s. 293-301.
 43. Fiszer, Józef, The crisis of the European Union or the crisis of European integration?, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 3, s. 282-317.
  Dostępne online
 44. Fiszer, Józef M., Próba bilansu członkostwa w Unii Europejskiej i nowe wyzwania dla polityki integracyjnej Polski, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 2, s. 198-237.
  Dostępne online
 45. Fiszer, Józef, Suwerenność (Sovereigntly) - recenzja, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 3, s. 383-388. Dostępne online
 46. Fiszer, Józef, Unia Europejska jedenaście lat od rozszerzenia na Wschód i jej perspektywy w XXI wieku, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 1, s. 113-158.
  Dostępne online
 47. Florczak, Ewelina, Praktyczna teoria przedsiębiorstwa społecznego, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 4, s. 87-107.
  Dostępne online
 48. Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, 182 s. ISBN 978-83-64054-85-3
 49. Gałązka, Andrzej; Zachariasz, Igor, Budżety potencjalnych powiatów metropolitalnych - zadania vs. rozmiary. Współdziałanie miasta centralnego z jednostkami samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych, w: Sprawne państwo: samorządowa służba cywilna [...], pod red. Piotra Kopycińskiego, Kraków : MSAP, 2015, s. 125-182.
  ISBN 978-83-89410-97-9
 50. Głogowska, Magdalena, Obiektywne różnicowanie pracowników a sprawy z zakresu dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, "Ius Novum", 2015, nr 3, s. 85-105.
  Dostępne online
 51. Gmaj, Katarzyna, Dlaczego Polska?, w: Namaste Polsko! Sytuacja i potrzeby imigrantów z Indii w Polsce, pod redakcją Iwony Bąbiak i Katarzyny Gmaj, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015, s. 24-46.
 52. Guzek, Marian, Capitalism on the edge, translated by Waldemar Łyś, Poznań : Bonami, 2015, 238 s.
  ISBN 978-83-62298-67-9
 53. Guzek, Marian, Doktryny ustrojowe, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, 221 s.
  ISBN 978-83-64054-57-0
 54. Guzek, Marian, Od welfare state do cesjonalizmu, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 2, s. 47-60.
  Dostępne online
 55. Harasimiuk, Dominika, Glosa do wyroku 16.1.2014 r., C-423/12, "Państwo i Prawo", 2015, nr 1, s. 114-121.
 56. Hermeliński, Wojciech; Nita-Światłowska, BarbaraPrywatność obywateli a "prywatność" władz, "Palestra", 2015, nr 3-4, s. 23-36.
 57. Hollender, Henryk, Deskryptory i przyszłość opracowania rzeczowego w bibliotekach, "Rocznik Biblioteki Narodowej", 2015, T. XLVI, s. 399-412.
 58. Hollender Henryk, Katalog biblioteczny: czarna dziura czy jedyna nadzieja dla profesji?, „Biuletyn EBIB”, 2015, nr 3 (157a), 12 s.
  Dostępne online
 59. Hollender, Henryk, Polscy bibliotekarze w poszukiwaniu swojego zawodu, "Rocznik Biblioteki Narodowej", 2015, T. XLVI, s. 329-340.
 60. Hollender, Henryk, Those inconspicuous journals: are they scholarly publications?, "Puls Uczelni", 2015, vol. 9, no. 4, s. 30-33. 
  Dostępne online
 61. Holyst, Brunon, Kriminologiâ, Sankt-Peterburg : Izdatel'skij dom "Alef-Press", 2015, 311, [1] s.
  ISBN 978-5-905966-62-0
 62. Hołyst, Brunon, Cyberstalking as a form of cyberharassment, "Ius Novum", 2015, nr 2, s. 104-129.
  Dostępne online
 63. Iglicka, Krystyna; Gmaj, Katarzyna, From integration to participation, Warszawa : Scholar, 2015, 246 s.
  ISBN 978-83-7383-779-9
 64. Iglicka, Krystyna; Gmaj, Katarzyna, Od integracji do partycypacji, Warszawa : Scholar, 2015, 246 s.
  ISBN 978-83-7383-755-3
 65. Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego : księga pamiątkowa ku czci profesora Marka Żylicza : praca zbiorowa, pod redakcją Anny Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, 240 s.
  ISBN 978-83-64054-29-7
 66. International perspectives on financing higher education, edited by Josef C. Brada, Wojciech Bieńkowski and Masaaki Kuboniwa, Houndmills : Palgrave Macmillan, 2015, 184 s.
  ISBN 978-1-137-54913
 67. Jura, Jarosław; Kałużyńska, Kaja, Carvalho, Paulo de, Events over Endeavours : image of the Chinese in
  Zambia and Angola, Kraków : Jagiellonian University Press, cop. 2015, 185, [1] s.
  ISBN 978-83-233-3840-6
 68. Kasprzyk, Piotr; Konert, Anna; Rycak, Magdalena BarbaraCzas pracy personelu latającego w lotnictwie cywilnym jako element bezpieczeństwa lotów, "Monitor Prawa Pracy", 2015, nr 8, s. 397-402.
 69. Kasprzyk, Piotr; Konert, Anna; Rycak, Magdalena BarbaraWorking time of a crew in European and Polish law, "Journal of International Trade, Logistics and Law, Vol. 1, No 2, 2015, s. 51-66.
  Dostępne online
 70. Keryk, Myroslava; Pawlak, Mikołaj, Migranci o wysokich kwalifikacjach na rynku pracy : perspektywa instytucji rynku pracy, w: Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy, red. Joanna Konieczna-Sałamatin, Warszawa : Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, Fundacja "Nasz Wybór", 2015, s. [301]-332.
 71. Kolasa, Katarzyna, Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia a wielokryterialny model podejmowania decyzji, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 2, s. 130-143.
  Dostępne online
 72. Konert, Anna, "Nadzwyczajne okoliczności jako przesłanka zwalniająca z odpowiedzialności przewoźnika lotniczego, w: Aktualne problemy prawa lotniczego, red. nauk. Elżbieta Dynia, Piotr Cieciński. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015, s. 91-104.
 73. Konert, Anna, Odpowiedzialność producenta systemów antykolizyjnych za szkody spowodowane przez wypadek lotniczy nad Überlingen, "Ius Novum", 2015, nr 3, s. 70-84.
  Dostępne online
 74. Konert, Anna, Prawotwórcza moc Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - clara non sunt interpretanda?, w: Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego : księga pamiątkowa ku czci profesora Marka Żylicza : praca zbiorowa, pod redakcją Anny Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. [71]-78.
 75. Konert, Anna, Responsabilidad de las compañías por la seguridad de los pasajeros y terceros frente a actos de interferencia ilícita, w: La responsabilidad del transportista aéreo y la protección de los padajeros, María Jesús Guerrero Lebrón (dir.), Madrid [etc.] : Marcial Pons, 2015, s. [443]-456. 
 76. Konopielko, Łukasz, Regionalny wymiar innowacyjności w e-biznesie, w: Zarządzanie, marketing, produkcja : jak to się robi w Wielkopolsce, publikacja pod redakcją Ewy Więcek-Janki, Gniezno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego, 2015, s. 37-45.
 77. Konopielko, Łukasz, Środki europejskie jako narzędzie kształtowania zjawisk transgranicznych, w: Na pograniczach. Szanse i zagrożenia społeczne, red. nauk. Piotr Frączek, Jolanta Karolczuk, Sanok : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, 2015, s. 129-139.
 78. Konopielko, Łukasz, Wpływ kryzysu na efektywność wydatkowania środków UE, w: Człowiek w obliczu kryzysu, pod red. Aliny chyczewskiej i Iwony Marii Kijowskiej, Elbląg : Wydawnictwo PWZS w Elblągu, 2015, s. 473-482.
 79. Konopielko, Łukasz ; Czaja, Jarosław ; Habryka, Halina ; Borowska, Magdalena ; Wojtaszek, Henryk ; Nejman, Żaneta ; Miciuła, Ireneusz, Wybrane aspekty polityki Unii Europejskiej, Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2015, 136 s.
  ISBN 978-83-65357-04-5
 80. Konopielko, Łukasz, Zwrotne instrumenty wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE, "Nauki ekonomiczne. Przedsiębiorstwa, banki i polityka regionalna w nowej perspektywie finansowej UE", 2015, t. XXII, s. 173-182.
 81. Korab-Karpowicz, W. Julian, Feminism : sobjectivity versus objectivity, "Stree : A Journal of Women Studies", 2015, vol. 7, s. 1-5.
 82. Korab-Karpowicz, W. Julian, Tractatus politico-philosophicus, Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2015, 239, [1] s.
  ISBN 978-83-64408-98-4
 83. Korab-Karpowicz, W. Julian, Traktat polityczno-filozoficzny, Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2015, 119 s.
  ISBN 978-83-64408-87-8
 84. Korab-Karpowicz, W. Julian, Umowa czy harmonia społeczna, "Societas et Ius", 2015, nr 4, s. 7-17.
 85. Kosonoga, Jacek, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2015 r., "Ius Novum", 2015, nr 4, s. 145-153.
  Dostępne online
 86. Kosonoga, Jacek, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2014 r., III KZ 15/14, "Ius Novum", 2015, nr 3, s. 201-209.
  Dostępne online
 87. Kosonoga, Jacek, Presumption of innocence as an element and jurisdiction in the criminal proceeding, "Ius Novum", 2015, nr 2, s. 162-179.
  Dostępne online
 88. Kowalski, Jerzy Sergiusz, Značenie ponâtiâ konstitucionnoj gosudarstvennosti v evropejskoj ûridičeskoj tradicii, w: Professional’naâ deâtel’nost’ prepodavatelâ i problemy pedagogič masterstva : sbornik materialov seminaria (Moskva, 25 sentâbrâ 2015 g.), Federal’noe gosudarstvennoe kazennoe obrazovatel’noe učreždenie łysego professional’nogo obrazowaniâ, Akademiâ General’noj prokuratury Rossijskoj Federacii, Kafedra gumanitarnyh, social’nyh, èkonomičeskih i informacionno-pravovyh disciplin ; [red. P. È. Žigockij], Moskva : Akademiâ General’noj prokuratury Rossijskoj Federacii, 2015, s. 116-127.
 89. Koziej, Stanisław, Prezydentura Bronisława Komorowskiego - synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP, "Bezpieczeństwo Narodowe", 2015, nr 34, s. 9-34.
 90. Koziej, Stanisław, Strategia bezpieczeństwa narodowego (państwa), w: Podstawy bezpieczeństwa współczesnego państwa (podmiotu). Implikacje, redakcja naukowa Jacek Pawłowski, Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2015, s. 493-532.
 91. Koziej, Stanisław; Brzozowski, Adam, Nauki o bezpieczeństwie: potrzeby i oczekiwania praktyki bezpieczeństwa narodowego, w: Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, red. nauk. Stanisław Sulowski, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 7-19.
 92. Koziej, Stanisław; Brzozowski, Adam, Strategie bezpieczeństwa narodowego RP 1990-2014. Refleksja na ćwierćwiecze, w: Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : pierwsze 25 lat, redakcja naukowa Robert Kupiecki, Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, 2015, s. 17-54.
 93. Kruk, Maria, Konstytucyjny system rządów: założenia i praktyka, w: 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. Ewy Gdulewicz, Wojciecha Orłowskiego, Sławomira Patyry, Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2015, s. 13-61.
 94. Kruk, Maria, O trybie wyboru Prezydenta Republiki Czeskiej, w: Ustroje : tradycje i porównania : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod redakcją Piotra Mikulego, Andrzeja Kuliga, Janusza Karpa, Grzegorza Kucy, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015, s. [453]-465.
 95. Kruk, Maria, Réflexions pour l'année des élections : les députés polonais palent d'eux-mêmes, "Annales", Varsovie ; Paris, 2015, vol. 17, s. 307-318.
  Dostępne online
 96. Kruk, Maria, Stability and changes in the Constitution of the Republic of Poland, "Ius Novum", 2015, nr 2, s. 11-24.
  Dostępne online
 97. Ku przyszłości. O Polsce za 25 lat, pod redakcją Spasimira Domaradzkiego i Moniki Haczkowskiej, Warszawa : Kancelaria Prezydenta RP, 2015, 160 s. 
  ISBN 978-83-64626-14-2
 98. Kuś, Jan [et al.], Samoistne włóknienie płuc - aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2015, 56 s.
  ISBN 978-83-64054-53-2
  Dostępne online
 99. Kušnìr, Ostap, Soûz Čornomors’kih deržav ì GUAM: geopolìtičnì spodìvannaâ ta propahunki Ûrìâ Lipi, w: S’omì Lipìvs’kì čitannâ. Zbìrnik materìalìv, Kiïv : Ukraïns’ka vidavniča spìlka ìm. Ûrìâ Lipi, 2015, s. 116-127.
 100. Kuź, Michał, Political ideas of polish city movements: the return to Roysseau as a case of revolutionary retrospection, ""e--Politikon", 2015, nr 15, s. 113-130. 
  Dostępne online
 101. Kuź, Michał, Remarks on the genesis and development of 'shadow elites' in a comparative context, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 3, s. 318-340.
  Dostępne online
 102. Kuź, Michał, Tocqueville’s Dual Theory of Revolution, "The European Legacy. Toward New Paradigsm", 2015, vol. 20, issue 1, s. 41-55.
 103. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Blaski i cienie offshoringu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2015, nr 382, s. 350-362.
 104. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Innovation diffusion in the supply chain, "Research in logistic & production", 2015, vol. 5 nr 3, s. 287-297.
 105. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Współczesne tendencje i paradygmaty w rozwoju globalnych łańcuchów dostaw, "Przegląd Organizacji", 2015, 11, s. 34-39.
 106. Lipiński, Adam, Pojęcie miejscowość pobliska w pragmatykach służbowych służb mundurowych i żołnierzy zawodowych, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 49-59.
 107. Lipiński, Adam, Zamazywanie danych - kwestie proceduralne, w: Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności, A. Gałach, K. Kędzierska, A. Lipiński, B. Opaliński, B. Pietrzak, P. Szustakiewicz, A. Zołotar-Wiśniewska, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 195-200.
  ISBN 978-83-255-7670-7
 108. Marton-Gadoś, Katarzyna, Przegląd miar ryzyka systemowego, "Europa Regionum", 2015, T. XXV, s. 255-270.
 109. Mikita, Małgorzata, Rozwój rynku finansowego motorem rozwoju gospodarki, "Przedsiębiorstwo & Finanse", 2015, nr 3, s. [39]-48.
 110. Milan, Ewelina; Rąpała, Dagmara; Kotowicz, Bartosz, Odpowiedzialność majątkowa w służbach mundurowych na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. : zagadnienia ogólne, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 91-100.
 111. Nałęcz Daria; Nałęcz Tomasz, The beginnings : Polish-Soviet relations, 1917-1921, w: White spots, black spots : difficult matters in Polish-Russian relations : 1918-2008, edited by Adam Daniel Rotfeld and Anatoly V. Turkunov, Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 2015, s. 17-29.
  ISBN 0-8229-4440-5 ; ISBN 978-0-8229-4440-9
 112. Namaste Polsko! Sytuacja i potrzeby imigrantów z Indii w Polsce, pod redakcją Iwony Bąbiak i Katarzyny Gmaj, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015, 122 s. 
  ISBN 978-83-7383-765-2
 113. Neneman, Jarosław, Finanse lokalne obywateli - ile spójności, ile autonomii?, "Samorząd Terytorialny", 2015, nr 1-2, s. 54-62.
 114. Nita-Światłowska, Barbara, Formalny immunitet parlamentarny, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 694-718.
 115. Nita-Światłowska, Barbara, Immunitet członków Trybunału Stanu, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 797-801.
 116. Nita-Światłowska, Barbara, Immunitet prokuratorski, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 821-828.
 117. Nita-Światłowska, Barbara, Immunitet sędziów sądów powszechnych i sądów administracyjnych, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 812-817.
 118. Nita-Światłowska, Barbara, Immunitet sędziów sądów wojskowych, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 817-821.
 119. Nita-Światłowska, Barbara, Immunitet sędziów Sądu Najwyższego, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 801-812.
 120. Nita-Światłowska, Barbara, Immunitet sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 772-797.
 121. Nita-Światłowska, Barbara, Immunitety formalne a dopuszczalność czynności procesowych opartych na przymusie, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 828-839.
 122. Nita-Światłowska, Barbara, Immunitety materialne, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 970-1003.
 123. Nita-Światłowska, Komentarz do rozdziału 61 Kodeksu postępowania karnego. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1377-1403.
 124. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 62 Kodeksu postępowania karnego. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1403-1432.
 125. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 62a Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1432-1440.
 126. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 62b Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1441-1459.
 127. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 63 Kodeksu postępowania karnego. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1459-1478.
 128. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 64 Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1478-1492.
 129. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 65 Kodeksu postępowania karnego. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1492-1525.
 130. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 65a Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1525-1556.
 131. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 65b Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1556-1634.
 132. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 65c Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1634-1640.
 133. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 65d Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1640-1653.
 134. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 66 Kodeksu postępowania karnego. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1653-1683.
 135. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 66a Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1684-1700.
 136. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 66b Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej  o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1701-1714.
 137. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 66c Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1715-1723.
 138. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 66d Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1723-1739.
 139. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 66e Kodeksu postępowania karnego. Współpraca z międzynarodowym Trybunałem Karnym, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1739-1752.
 140. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 66f Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1752-1771.
 141. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 66g Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1771-1801.
 142. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 66h Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1801-1810.
 143. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 66i Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1810-1826.
 144. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 66j Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1826-1832.
 145. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 66k Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1833-1844.
 146. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 67 Kodeksu postępowania karnego. Przepisy końcowe, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1844-1850.
 147. Nita-Światłowska, Barbara, Odmienność ujęcia zasady ne bis in idem w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w konwencji wykonawczej z Schengen, "Przegląd Sądowy", 2015, 3, s.62-79.
 148. Nita-Światłowska, Barbara, Podsądność sprawy polskim sądom karnym, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 125-193.
 149. Nita-Światłowska, Barbara, Stosowanie zasady wzajemnego uznawania w celu ochrony pokrzywdzonego przestępstwem - europejski nakaz ochrony, "Europejski Przegląd Sądowy", 2015, 6, s. 14-23.
 150. Nizalov, Denys; Thornsbury, Suzanne; Loveridge, Scott; Woods, Mollie; Zadorozhna, OlhaDynamics of Agricultural Production and Land Use in Post-Soviet Ukraine, w: Transition to Agricultural Market Economies. The Future of Kazakhstan, Russia and Ukraine, edited by Andrew Schmitz and William H. Meyers, Boston : CAB International, 2015, s. 215-[227].
 151. Olbrysz, Andrzej; Zachariasz, IgorRaport o finansowych skutkach polskiego systemu gospodarowania przestrzenią, w: Sprawne państwo: samorządowa służba cywilna [...], pod red. Piotra Kopycińskiego, Kraków : MSAP, 2015, s. 183-226.
  ISBN 978-83-89410-97-9
 152. Olejniczak, Adam, Umowy kompensacyjne, w: System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, t. 9, red. Zbigniew Radwański, Bogudar Kordasiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, INP PAN, 2015, s. 114-139.
 153. Oleński, Józef, Społeczne bezpieczeństwo informacyjne podstawą demokratycznego państwa, w: Sprawniejsze państwo, red. nauk. Witold Kieżun, Warszawa : Poltext, 2015, s. 284-324.
 154. Oleński, Józef, Społeczne bezpieczeństwo informacyjne podstawą demokratycznego państwa, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", 2015, zeszyt 36, s. [13]-49.
 155. Olszówka, Marcin, Kilka refleksji o aktach prawa UE jako źródłach prawa wyznaniowego w Polsce, "Forum Prawnicze", 2015, nr 4(20), s. 59-76. 
  Dostępne online
 156. Olszówka, Marcin, Transformacja zasady oddzielenia kościoła od państwa w Polsce na początku lat 90. XX w., w: 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. Ewy Gdulewicz, Wojciecha Orłowskiego, Sławomira Patyry, Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2015, s. 385-397.
 157. Opaliński, Bartłomiej, Biuro Ochrony Rządu, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 113-148.
 158. Opaliński, Bartłomiej, Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystanie informacji a obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w: Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności, A. Gałach, K. Kędzierska, A. Lipiński, B. Opaliński, B. Pietrzak, P. Szustakiewicz, A. Zołotar-Wiśniewska, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 177-193.
  ISBN 978-83-255-7670-7
 159. Opaliński, Bartłomiej, Postępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszy służb mundurowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego : zagadnienia wybrane, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 33-47.
 160. Opaliński, Bartłomiej, Prawo do informacji publicznej jako uprawnienie konstytucyjne, w: Dostęp do informacji publicznej w praktyce samorządu terytorialnego, red. Sławomir Jakubczak, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015, s. [16]-25.
 161. Opaliński, Bartłomiej; Rogalski, Maciej; Szustakiewicz, Przemysław, Ustawa o policji : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XIX, [1], 403 s.
  ISBN 978-83-255-6872-6 ; ISBN 978-83-255-6873-3 (e-book)
 162. Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, Przemysław, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 149-190.
 163. Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, Przemysław, Centralne Biuro Antykorupcyjne, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 191-211.
 164. Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, Przemysław, Wojskowe służby specjalne, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 213-231.
 165. Optymalizacja procesu przepływu informacji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, redakcja naukowa: Brunon Hołyst, Piotr Potejko, Jadwiga Stawnicka, Warszawa : [Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji], 2015, 253 s.
  ISBN 978-83-7462-458-9
 166. Orzelska-Strączek, Agnieszka, Współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej w polskiej polityce zagranicznej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 2, s. 238-262.
  Dostępne online
 167. Pietrasz, Piotr; Szczepańska, IlonaNowe technologie w podatkowym postępowaniu dowodowym - wybrane zagadnienia, w: Ordynacja podatkowa. Stan obecny i kierunki zmian, pod redakcją Rafała Dowgiera, Białystok : Temida 2, 2015, s. 85-109.
 168. Popczyk, Wojciech, Kompetencje przywódcze przedsiębiorcy rodzinnego, "Relacje", 2015, nr 7, s. 12-13.
 169. Popczyk, Wojciech, Wartość pracy członków rodziny w biznesie rodzinnym, "Relacje", 2015, nr 6, s. 6-7.
 170. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa, oprac. Bartłomiej Opaliński, Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Prawnicze Ad Exemplum, 2015, 722 s.
  ISBN 978-83-940538-4-0
 171. Rogalski, Maciej, Are the regulations with respect to the retention and provision of communications data appropriate in Poland? Propolsals for changes, "Ius Novum", 2015, nr 2, s. 224-235.
  Dostępne online
 172. Rogalski, Maciej, Monitoring pracowników - problematyka ochrony danych osobowych, "Informacja w administracji publicznej", 2015, nr 4, s. 19-21.
 173. Rogalski, Maciej, Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna w prawie telekomunikacyjnym, pocztowym i konkurencji, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, 132 s.
  ISBN 978-83-64054-41-9
 174. Rogalski, Maciej, Procesowe gwarancje legalizmu, w: Zasada legalizmu w procesie karnym. T. 1, red. nauk. Barbara Dudzik, Jakub Kosowski, Ireneusz Nowikowski, Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2015, s. [369]-382.
 175. Rogalski, Maciej, Stan rzeczy osądzonej (res iudicata), w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, redakcja naukowa Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach ; autorzy: Tomasz Grzegorczyk, Piotr Hofmański, Barbara Janusz-Pohl, Maria Jeż-Ludwichowska, Dariusz Kala, Romuald Kmiecik, Arkadiusz Lach, Barbara Nita-Światłowska, Maciej Rogalski, Jerzy Skorupka, Ryszard A. Stefański, Sławomir Steinborn, Katarzyna Sychta, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 607-670.
 176. Rogalski, Maciej, Storing and providing access to telecomunications data in Poland (data retention), "Studia Iuridica Cassoviensia", 2015, r. 3, č. 1, s. 4-12.
  Dostępne online
 177. Rogalski, Maciej, Udostępnianie danych telekomunikacyjnych sądom i prokuratorom, "Prokuratura i Prawo", 2015, nr 12, s. 59-73.
  Dostępne online
 178. Rogalski, Maciej, Verpflichtung zur Vorratsspeicherung und Bereitstellung von Telekommunikationsdaten in Polen : Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 8. April 2014, "Wirtschaft und Recht in Osteuropa", 2015, nr 2, s. 50-53.
 179. Rogalski, Maciej, Zasady legalizmu w procesie karnym po noweli do kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r., "Prokuratura i Prawo", 2015, 1-2, s. 46-59.
 180. Rogalski, Maciej, Zawisłość sprawy (lis pendens), w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, redakcja naukowa Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach ; autorzy: Tomasz Grzegorczyk, Piotr Hofmański, Barbara Janusz-Pohl, Maria Jeż-Ludwichowska, Dariusz Kala, Romuald Kmiecik, Arkadiusz Lach, Barbara Nita-Światłowska, Maciej Rogalski, Jerzy Skorupka, Ryszard A. Stefański, Sławomir Steinborn, Katarzyna Sychta, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 670-686.
 181. Rycak, Artur; Rycak, Magdalena Barbara, W kwestii dopuszczalności wypowiedzenia oraz uchylenia regulaminu wynagradzania, "Monitor Prawa Pracy", 2015, nr 11, s. 566-571.
 182. Rycak, Magdalena Barbara, Czas pracy kierowców : zagadnienia prawne i praktyczne, Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. 436 s.
  ISBN 978-83-264-9895-4
 183. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Odpowiedzialność cywilna funkcjonariuszy za szkody powstałe w związku z wykonywaniem służby, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 337-352.
 184. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Podstawy zażalenia kasatoryjnego i zakres konicji Sądu Najwyższego w kasatoryjnym postępowaniu zażaleniowym, "Ius Novum", 2015, nr 3, s. 106-128.
  Dostępne online
 185. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Prawo do prywatności a możliwość sprawowania kontroli nad członkami zarządu spółdzielni mieszkaniowej - uwagi na tle uchwały 7 sędziów SN z 13.8.2013 r., "Nieruchomości", 2015, nr 3, s. 14-21.
 186. Sieradzka, Małgorzata, Antykonkurencyjny czy prokonkurencyjny cel udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - analiza i ocena, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2015, nr 5(4), s. 36-49.
  Dostępne online
 187. Sieradzka, Małgorzata, Cartel member's compensation liability as a result of umbrella effect - commentary on the CJ Judgement, 5 June 2014, Case C-557/12 Kone AG and others v ÖBB Infrastructure AG, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2015, nr 5, s. 36-40.
 188. Sieradzka, Małgorzata, A departure from a formalistic approach in the assessment of restrictive vertical agreements in favour of a more economics-based approach? Case comment to the Supreme Court Judgment of 15 May 2014 (Ref. No. III SK 44/13), "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies", 2015, 8, s. 269-276.
 189. Sieradzka, Małgorzata, Instytucja wadium w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XVII, 148 s. 
  ISBN 978-83-255-7367-6 ; ISBN 978-83-255-7368-3 (e-book)
 190. Sieradzka, Małgorzata, Istnienie ekonomicznego uzasadnienia zawarcia umowy konsorcjum wyłącza jego antykonkurencyjny charakter. Glosa do wyroku SOKiK z dnia 10 marca 2015 r. XVII AmA 73/13, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2015, nr 5(4), s. 113-120.
  Dostępne online
 191. Sieradzka, Małgorzata, Konsument w świetle ustawy o prawach konsumenta - czy zmiany idą w dobrym kierunku?, w: Ustawa o prawach konsumenta, red. D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 251-261.
 192. Sieradzka, Małgorzata, Zakres rozszerzonej prawomocności wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone. Glosa do postanowienia SA w Warszawie z 16 stycznia 2015r., VI ACa 253/14, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", 2015, 4, s. 126-131.
  Dostępne online
 193. Sieradzka, Małgorzata, Zmowy przetargowe w świetle prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XXVII, 306 s.
  ISBN 978-83-255-7373-7; ISBN 978-83-255-7374-4 (e-book)
 194. Sieradzka, Małgorzata; Zdyb, Marian, Odpowiedzialność osoby zarządzającej za naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję - zwiększenie skuteczności karania za kartele?, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2015, nr 2, s. III-V.
 195. Sieradzka, Małgorzata; Zdyb, Marian, Procedura settlement - ugoda w prawie antymonopolowym?, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2015, nr 2, s. VI-VIII.
 196. Sierak, Jacek, The impact of public management on the effectiveness of public finances at the local level, "Economics and Management", 2015, Vol. 7, no 3, s. 25-34.
 197. Sierak, Jacek, New public management in international practice of management at the local level, w: New public governance in the Visegrád Group (V4), edited by Robert Wiszniowski and Kamil Glinka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 61-77.
  ISBN 978-83-8019-306-2
 198. Sierak, Jacek, Programowanie finansowania komunalnych projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace", 2015, nr 3, s. 173-187.
 199. Sierak, Jacek, Selected problems of finances of municipalities in the 25th year of self-government in Poland, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2015, nr 403, s. 275-288.
 200. Sopa, Dominika, Czynności operacyjno-rozpoznawcze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego a konieczność zapewnienia konstytucyjnie chronionych praw i wolności obywatelskich, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 75-90.
 201. Sopa, Dominika, Przesłanki ograniczenia wolności słowa w świetle europejskich i amerykańskich regulacji prawnych, w: Amerykański system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność. [T. 2], redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 280-297.
 202. Stachowiak-Kudła, Monika; Kudła, Janusz, Financial regulations and the diversification of funding sources in higher education institutions : selected European experiences, "Studies in Higher Education", 2015, s. 1-18.
  Dostępne online
 203. Stefańska, Blanka J., Erasure of the conviction from criminal record in the amendments to the Criminal Code of 2015, "Ius Novum", 2015, nr 2, s. 148-161.
  Dostępne online
 204. Stefańska, Blanka, Formy popełnienia przestępstwa, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 195-225.
 205. Stefańska, Blanka, Kumulatywna kara ograniczenia wolności - sposób na łagodzenie represji karnej, w: "Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Olsztyn : Pracownia Wydawnicza ElSet, 2015, s. 134-143.
 206. Stefańska, Blanka Julia, Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Policji w Hiszpanii, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 129-147.
 207. Stefańska, Blanka, Pojazd uprzywilejowany i osoby uprawnione do kierowania nim, "Paragraf na Drodze : prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego", 2015, 12, s. 16-28.
 208. Stefańska, Blanka, Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1514-1558.
 209. Stefańska, Blanka, Przestępstwa uszkodzenia płodu w hiszpańskim prawie karnym, "Prokuratura i Prawo", 2015, 3, s. 123-137.
 210. Stefańska, Blanka, Przeszukanie a tajemnica dziennikarska, "Prokuratura i Prawo", 2015, 6, s. 60-74.
 211. Stefańska, Blanka, Zatarcie skazania, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 650-673.
 212. Stefańska, Blanka, Zatrzymanie prawa jazdy jako środek represyjny, "Paragraf na Drodze : prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego", 2015, 10, s. 46-55.
 213. Stefański, Ryszard A., Ban on driving motor vehicles in the Polish criminal law, "Ius Novum", 2015, nr 2, s. 130-147.
  Dostępne online
 214. Stefański, Ryszard A., Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego, w: Nowe karne prawo dowodowe, red. nauk. Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło, Warszawa : Elipsa, 2015, s. [21]-34.
 215. Stefański, Ryszard A., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r., I KZP 29/13, "Wojskowy Przegląd Prawniczy", 2015, nr 1, s. 131-138.
 216. Stefański, Ryszard A., Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 30 września 2014r. I KZP 16/14, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2015, nr 2, s. 275-281.
 217. Stefański, Ryszard A., Materialne negatywne warunki dopuszczalności procesu, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, redakcja naukowa Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 535-[592].
 218. Stefański, Ryszard Andrzej, Nawiązanie i ustanie stosunku obrończego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, "Wojskowy Przegląd Prawniczy", 2015, nr 4, s. 106-125.
 219. Stefański, Ryszard Andrzej, Prawo jazdy na próbę, "Paragraf na Drodze : prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego", 2015, nr 11, s. 5-17.
 220. Stefański, Ryszard A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2014 r., "Ius Novum", 2015, nr 1, s. 166-202.
  Dostępne online
 221. Stefański, Ryszard Andrzej, Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2014 r., "Ius Novum", 2015, nr 3, s. 153-189.
  Dostępne online
 222. Stefański, Ryszard A., Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 992-1020.
 223. Stefański, Ryszard A., Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1020-1032.
 224. Stefański, Ryszard Andrzej, Skrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów, w: Meandry prawa karnego i kryminalistyki : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego, pod redakcją naukową Jerzego Kasprzaka, Wojciecha Cieślaka, Izabeli Nowickiej, Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2015, s. 235-249.
  ISBN 978-83-7462-484-8 ; e-ISBN 978-83-7462-485-5
 225. Stefański, Ryszard A., Środki karne, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 311-362.
 226. Stefański, Ryszard A., Umorzenie restytucyjne - odstępstwem od zasady legalizmu, w: Zasada legalizmu w procesie karnym, red. nauk. Barbara Dudzik, Jakub Kosowski, Ireneusz Nowikowski, Lublin : UMCS, 2015, s. [423]-442.
 227. Stefański, Ryszard Andrzej,Wpływ konsensualnych sposobów zakończenia postępowania karnego na łagodzenie reoresji karnej, w: Przyszłość polskiego prawa karnego : alternatywne reakcje na przestępstwo, pod redakcją Stanisława Pikulskiego, Wojciecha Cieślaka, Marty Romańczuk-Grąckiej, Olsztyn : Pracownia Wydawnicza ElSet, 2015, s. 321-338
 228. Stępień, Jerzy, Cywilizacyjny spór o samorząd terytorialny, "Samorząd Terytorialny", 2015, nr 3, s. 17-22. 
 229. Stępień, Jerzy, Kształt reaktywowanego samorządu terytorialnego w zamierzeniu jego twórców, "Samorząd Terytorialny", 2015, nr 1-2, s. 11-19. 
 230. Stępień, Jerzy, W poszukiwaniu współczesnego kształtu samorządu terytorialnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny : organ Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 2015, R. 77, z. 3, s. 47-63. 
 231. Stępień, Justyna, Oferta biblioteki a potrzeby i oczekiwania użytkowników : wnioski z badań, w: Biblioteka bez użytkowników...? Diagnoza problemu, red. Halina Brzezińska-Stec, Jolanta Żochowska, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015, s. 125-140.
 232. Stolarczyk, Piotr, The ESM - what is behind the propositions?, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 1, s. 42-68.
  Dostępne online
 233. Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko, Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015,  XXX, 352 s.
  ISBN 978-83-255-7699-8 ; 978-83-255-7700-1 (e-book)
 234. Strzelczyk, Ryszard, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2008 r. (IV CSK 234/08), "Nowy Przegląd Notarialny", 2015, nr 3, s. 49-54.
 235. Strzelczyk, Ryszard, Prawo nieruchomości. - 4. wyd. uaktual. i rozszerz. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XLI, 616 s.
  ISBN 978-83-255-6941-9 ; ISBN 978-83-255-6942-6 (e-book)
 236. Strzelczyk, Ryszard, Property development contract in the system of Polish private law, "Ius Novum", 2015, nr 2, s. 88-103.
  Dostępne online
 237. Strzelczyk, Ryszard ; Turlej, Aleksander, Własność lokali : komentarz. - 4. wyd. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, XVII, 739, [1] s.
  (Komentarze Becka)
  ISBN 978-83-255-7676-9 ; ISBN 978-83-255-7677-6 (e-book)
 238. Szczepańska, Ilona, Opodatkowanie osób fizycznych w świetle zasady  sprawiedliwości podatkowej, "Ius Novum", 2015, nr 1, s. 99-120.
  Dostępne online
 239. Szczepańska, Ilona, Opodatkowanie składników uposażenia, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 317-336.
 240. Szustakiewicz, Przemysław, Art. 2. Prawo do informacji publicznej, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 20-31.
 241. Szustakiewicz, Przemysław, Art. 2a. Prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 32-33.
 242. Szustakiewicz, Przemysław, Art. 9a. Zasób informacyjny, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 126-129.
 243. Szustakiewicz, Przemysław, Art. 9b. Centralne repozytorium, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 130-131.
 244. Szustakiewicz, Przemysław, Art. 10. Udostępnianie informacji na wniosek lub bez pisemnego wniosku, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 132-141.
 245. Szustakiewicz, Przemysław, Art. 11. Sposób udostępniania informacji, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 142-145.
 246. Szustakiewicz, Przemysław, Art. 12. Oznaczanie informacji publicznych; obowiązki podmiotu udostępniającego informację publiczną, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 146-149.
 247. Szustakiewicz, Przemysław, Art. 13. Termin udostępniania informacji publicznej na wniosek, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 150-162.
 248. Szustakiewicz, Przemysław, Art. 14. Sposób udostępniania informacji publicznej na wniosek, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 163-167.
 249. Szustakiewicz, Przemysław, Art. 15. Dodatkowe koszty udostępniania informacji, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 168-175.
 250. Szustakiewicz, Przemysław, Art. 16. Odmowa udostępnienia informacji publicznej, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 176- 181.
 251. Szustakiewicz, Przemysław, Art. 17. Tryb postępowania odwoławczego, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 182- 184.
 252. Szustakiewicz, Przemysław, Art. 21. Skargi; odesłanie do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 198-200.
 253. Szustakiewicz, Przemysław, Art. 22. (uchylony) : Rozdział 2. Dostęp do informacji publicznej, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 201-202.
 254. Szustakiewicz, Przemysław, Art. 23a. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, podmioty zobowiązane, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 205-210.
 255. Szustakiewicz, Przemysław, Art. 23b. Cel, określenie warunków, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 211-212.
 256. Szustakiewicz, Przemysław, Art. 23i. Odesłanie, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 232.
 257. Szustakiewicz, Przemysław, Dostęp do dokumentacji zamówienia publicznego na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w: Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian, red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2015, s. 262-270.
 258. Szustakiewicz, Przemysław, Prawo ochrony prywatności od strony prawa publicznego oraz ochronyu danych osobowych, w: Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności, A. Gałach, K. Kędzierska, A. Lipiński, B. Opaliński, B. Pietrzak, P. Szustakiewicz, A. Zołotar-Wiśniewska, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 39-52.
  ISBN 978-83-255-7670-7
 259. Szustakiewicz, Przemysław, Problemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, "Samorząd Terytorialny", 2015, 4, s. 58-71.
 260. Szustakiewicz, Przemysław, Udostępnianie dokumentów na potrzeby postępowania o zamówienia publiczne, "Informacja w Administracji Publicznej", 2015, 1, s. 36-38.
 261. Szustakiewicz, Przemysław, Ustalenie opłaty za udostępnianie informacji publicznej, "Informacja w Administracji Publicznej", 2015, 2, s. 51-53.
 262. Szustakiewicz, Przemysław, Węzłowe problemy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych, w: Dostęp do informacji publicznej w praktyce samorządu terytorialnego, red. Sławomir Jakubczak, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015, s. [26]-34.
 263. Środoń, Magdalena, The attitude of the People's Republic of China towards the Arctic, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 3, s. 141-162.
  Dostępne online
 264. Środoń, Magdalena, Uwarunkowania powstania i rozwoju reżimu prawnego regionu Arktyki, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 1, s. 236-270.
  Dostępne online
 265. Świda, Zofia; Stefański, Ryszard A.Art. 32-33, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 280-288.
 266. Świda, Zofia; Stefański, Ryszard A., Art. 37-38, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 306-311.
 267. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 107/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2015, nr 1, s. 12-13.
 268. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 2/15, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2015, nr 2, s. 5-7.
 269. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 13/15, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2015, nr 3, s. 9-10.
 270. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 14/15, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2015, nr 3, s. 11-12.
 271. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 23/15. III CZP 24/15, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2015, nr 4, s. 8-10.
 272. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 27/15, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2015, nr 4, s. 13-15.
 273. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 31/15, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2015, nr 5, s. 8-9.
 274. Wieczorek, Jerzy, International trade à la carte, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 3, s. 76-100.
  Dostępne online
 275. Wieczorek, Jerzy, Non-tariff protectionism - a new setting, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 1, s. 17-41.
  Dostępne online
 276. Wieczorek, Jerzy, Will the Transatlantic Trade and Investment Partnership be the engine of free trade?, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2015", nr 4, s. 40-67.
  Dostępne online
 277. Wróblewski, Artur W., On revolution 2015 - Arab revolutions revisited, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 3, s. 163-197.
  Dostępne online 
 278. Zachariasz, Igor, Funkcje planu miejscowego, w: Aktualne problemy zarządzania rozwojem przestrzennym w Polsce, pod red. Justyny Martyniuk-Pęczek i Macieja J. Nowaka, Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2015, s. 28-45.
 279. Zachariasz, Igor, Geneza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", 2015, nr 12, s. 15-24.
 280. Zachariasz, Igor, Warianty organizacji administracji publicznej w polskich metropoliach dyskutowane publicznie w latach 2005-2015, w: Sprawne państwo: propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, t. 2, red. Piotr Kopyciński, Kraków, MSAP, 2015, s. 64-80.
  ISBN 978-83-89410-92-4
 281. Zaleśny, Jacek, Osobennosti sistemy gosudarstvennoj vlasti v Respublike Dagestan [1], "Ûridičeskaâ Nauka". 2015, no. 1, s. 29-35.
  Dostępne online
 282. Zaleśny, Jacek, Osobennosti sistemy gosudarstvennoj vlasti v Respublike Dagestan [2], "Ûridičeskaâ Nauka". 2015, no. 2, s. 24-32.
  Dostępne online
 283. Zaleśny, Jacek, Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problemy konkurencji i wzajemnych
  relacji - recenzja
  , "Ius Novum", 2015, nr 4, s. 209-213.
  Dostępne online
 284. Zaleśny, Jacek, Samodzielność finansowa gminy - założenia i rezultaty, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", 2015, nr 5, s. 25-48.
  Dostępne online
 285. Zasada, Zdzisław, Możliwości zmniejszania ryzyka gospodarczego przez stosowanie publicznych systemów informacyjnych, w: Zarządzanie ryzykiem w gospodarce, red. Konrad Raczkowski, Sylwia Wojciechowska-Filipek, Łódź, Warszawa : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2015, s. [259]-271.
 286. Zielińska, Anna Małgorzata, Nie wiesz jak utrudnić życie czytelnikowi... nie dbaj o zawartość swojego katalogu, "Biuletyn EBIB", 2015, nr 3 (157a), 16 s.
  Dostępne online

2014

 1. Beck, Krzysztof, Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej w latach 1990-2007, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", 2014, 1(34), s. 5-20.
 2. Beck, Krzysztof, Model dwóch gospodarek a wyniki badań nad synchronizacją cykli koniunkturalnych. Weryfikacja teoretyczna i empiryczna, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, 3(46), s. [17]-47.
 3. Beck, Krzysztof; Grodzicki, Maciej, Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej : wymiar strukturalny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2014.
  ISBN 978-83-7383-720-1
 4. Beck, Krzysztof; Janus, Janusz, Synchronization of economic shocks in the Visegrad Group : an empirical assessment, "Studia Universitatis Babeş-Bolyai : Negotia", 2014, Vol. 59, No 2, s. 35-56.
 5. Bieńkowski, Wojciech; Gawrońska-Nowak, Bogna; Grabowski, Wojciech, Comovements of Stock Markets in the CEE-3 Countries During the Global Financial Crisis, "Eastern European Economic", 2014, vol. 52 no. 5, s. 32-55.
 6. Bloch, Adrianna, Łamanie prawa humanitarnego w grach komputerowych, "Wrocławskie Studia Sądowe", 2014, 4, s. 22-30.
 7. Błaszczyk, Mariusz; Drapała, Anna; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, Ewa; Jaworska, Urszula; Sielicki, Przemysław; Zalewska, Hanna; Zyśk, Rafał; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.)Społeczno-ekonomiczne skutki stwardnienia rozsianego (SM) w Polsce : Biała Księga, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2014.
 8. Błoński, Mieczysław, Przedsiębiorstwa zarządzane niekonwencjonalnie, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 2(45), s. [81]-92.
 9. Bober, Jarosław [et al.], Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania : raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, 57 s.
  ISBN 978-83-89410-47-4
 10. Bogdzio, Robert, Wszystko o testamentach, dziedziczeniu i spadkobraniu, "Administrator 24", 2014, nr 1-2, s. 19-21.
 11. Bogdzio, Robert, Zakaz konkurencji w stosunku pracy, "Administrator", 2014, nr 10, s. 12-13.
 12. Boysen, Jens, Ile jest europejskiego w stosunkach europejsko-amerykańskich?, w: Współpraca transatlantycka : aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, pod red. nauk. Józefa M. Fiszera [et al. ; Instytut Stosunków Politycznych PAN. Zakład Europeistyki], Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Fundacja im. Konrada Adenauera, 2014, s. 309-316.
 13. Braun, Tomasz, Spójność prawa a korporacyjne normy "compliance", "Ius Novum", 2014, nr 1, s. 163-181. Dostępny online
 14. Brzeziński, Piotr, Dorozumiana zgoda inwestora na zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, "Monitor Prawniczy", 2014, nr 19, s. 1038-1042.
 15. Brzeziński, Piotr, Problematyka udzielania przez gminy zamówień publicznych podmiotom wewnętrznym na odbiór odpadów komunalnych, "Państwo i Prawo", 2014, nr 4, s. 33-49.
 16. Budrewicz, Paweł, Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy. Raport końcowy, pod red. Roberta Gwiazdowskiego, Opole : Centrum im. Adama Smitha, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2014.
  ISBN 978-83-86885-64-0
  ISBN 978-83-60455-74-6
 17. Cabaj, Janusz, Nieokreśloność prawa a interpretacyjna teoria Ronalda Dworkina, "Ius Novum", 2014, nr specjalny, s. 121-132.
 18. Cabaj, Janusz, Szczególna reprezentacja spółki kapitałowej - art. 379 § 1 (210 § 1) K.S.H., "Ius Novum", 2014, 3, s. 42-58.
 19. Chrzanowska, Weronika; Konopielko, ŁukaszZmiany opłat na rynku kart płatniczych w Polsce w perspektywie międzynarodowej, w: Ekonomia w dobie XXI wieku, pod red. Elżbiety Gąsiorowskiej, Moniki Burżackiej, Renaty Dzik, Ciechanów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, 2014, s. 135-142.
 20. Ciepła, Helena, Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności ustawowej w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Acta Iuris Stetinensis 6. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 2014, nr 821, s. [91]-100.
 21. Ciepła, Helena; Pawelczyk. Zofia, Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym. Pytania i odpowiedzi, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.
  ISBN 978-83-264-4587-3
 22. DIVPOL. - Hamburg ; Warsaw : Lazarski University Press, 2014, 77 s.
  ISBN 978-83-6405-484-6
 23. Domaradzki, Spasimir, Cena umowy stowarzyszeniowej. Między interesem Unii Europejskiej, Polski i przyszłością Ukrainy, w: Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, pod red. K. Czornik, M. Lakomego, M. Stolarczyka, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. [301]-320.
  ISSN 0208-6336
  ISBN (wersja drukowana) 978-83-8012-171-3
  ISBN (wersja elektroniczna) 978-83-8012-172-0
 24. Domaradzki, Spasimir, Kres polityki sąsiedztwa, "Respublica", 2014, nr 1, s. 108-111.
 25. Domaradzki, Spasimir; Józefczyk, Piotr, The Obama Administration and human rights : between international PR and american values, w: 2012 U.S. Presidential Election. Challenges and expectations. - Kraków : Jagiellonian University Press, 2014, s. [344-362].
  ISBN 978-83-233-3743-0
 26. Domaradzki, Spasimir, The Role of NATO and the EU in the ukrainian crisis, w: The Maidan Uprising, separatism and foreign intervention. Ukraine's complex transition.- Peter Lang Edition, 2014, s. [267]-297.
  ISSN 2191-3307
  ISBN 978-3-631-65456-9 (Print)
  E-ISBN 978-3-653-04650-2 (E-Book)
 27. Domaradzki, Spasimir, Stosunki polsko-amerykańskie na początku XXI wieku - aspekty wojskowe i polityczne, w: Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. nauk. J. Czornik, M. Lakomy, Katowice : Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, 2014, s. 137-160.
  ISBN 978-83-938760-2-0
 28. Domaradzki, Spasimir, Zawiedzione nadzieje, "Respublica", 2014, nr 4, s. 37-42.
 29. Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa, pod red. Przemysława Szustakiewicza, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. [afiliacja: Przemysław Szustakiewicz, Arkadiusz Matusiak, Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski, Maja Sujkowska]
  ISBN 978-83-255-5743-0
 30. Doustne leki przeciwpłytkowe w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego : okiem kardiologa i farmakologa, pod. red. Dariusza A. Kosiora, Marka Rosiaka, Marka Postuły. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 154 s., 2014.
  ISBN 978-83-64054-76-1
 31. Drapała, Anna; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, Ewa; Sielicki, Przemysław; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.)Choroba Parkinsona - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2014.
 32. Drapała, Anna; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, Ewa; Sielicki, Przemysław; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.)Choroby alergiczne - analiza finansowania świadczeń zdrowotnych i społecznych, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2014.
 33. Drapała, Anna; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, Ewa; Sielicki, Przemysław; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.)Cukrzyca - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2014.
 34. Drapała, Anna; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, Ewa; Sielicki, Przemysław; Wrona, Witold; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.)Depresja - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2014.
 35. Drapała, Anna; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, Ewa; Sielicki, Przemysław; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.)Przewlekła obturacyjna choroba płuc - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2014.
 36. Dróżdż, Mateusz, Podstawowe środki systemu ochrony prawnej w razie naruszenia zobowiązania na gruncie konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej umowie sprzedaży, "Przegląd Sądowy", 2014, nr 5, s. 98-114.
 37. Dróżdż, Mateusz, Potrzeba zmian ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Praktyczne problemy z jej zastosowaniem - wybrane zagadnienia, "Ius Novum", 2014, nr 3, s. 74-85.
 38. Dróżdż, Mateusz, Security of sports events in Poland - polish act on mass events security, "Ius Novum", 2014, nr 2, s. 171-185.
 39. Dróżdż, Mateusz, Uchwalenie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - przykład aktu państwa prawa czy państwa w prawie, "Ius Novum", 2014, nr specjalny, s. 158-166.
 40. Ephraimson-Abt, Hans; Konert, AnnaNew progress and challenges in the air law : air crash victims families protection, Warsaw : Lazarski University, 2014.
  ISBN 978-83-64054-48-8
 41. Ephraimson-Abt, Hans; Konert, AnnaSwissair 111 crash - crisis management cooperation where there is no contingency plan, "Ius Novum", 2014, nr 2, s. 107-116.
 42. Eysymontt, Małgorzata, Analiza prawna Traktatu o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej : ocena możliwych korzyści i zagrożeń dla polskiego systemu konstytucyjnegow: Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji, red. nauk. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, s. [97]-132.
 43. Fiszer, Józef, Co z suwerennością Polski po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej?, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 2(45), s. [216]-248.
 44. Fiszer, Józef, Czy państwo demokratyczne może być wzorem dla przyszłej Unii Europejskiej?, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 1(44), s. [101]-125.
 45. Fiszer, Józef, Polska w Unii Europejskiej : sukcesy i porażki pierwszej dekady (2004-2014), "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, 3, s. 165-199.
 46. Fiszer, Józef, Suwerenność Polski po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej, w: Polska w procesie integracji europejskiej. Dekada doświadczeń (2004-2014), red. nauk. K. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski, Warszawa : WDiNP UW, 2014, s. 29-59.
  ISBN 978-83-63183-70-7
 47. Fiszer, Józef M., Szanse i zagrożenia dla systemu transatlantyckiego w multipolarnym świecie. Aspekty politologiczne, w: Odmiany współczesnej nauki o polityce. Tom II, pod redakcją Piotra Borowca, Roberta Kłosowicza, Pawła Ścigaja, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, s. [395]-406.
 48. Fiszer, Józef M., Terroryzm jako zagrożenie dla współczesnych stosunków międzynarodowych, w: Dyplomacja w życiu życie w dyplomacji : księga dedykowana Profesorowi Ryszardowi M. Czarnemu w czetrdziestolecie pracy naukowej, redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Wojciech Saletra, Kielce : Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2014, s. 121-137.
 49. Foundations of transborder economics and statistics, edited by Marek Cierpiał-Wolan, Dawid Lasek, Józef Oleński. - Rzeszów : Euroregion Karpacki, 2014, 272 s.
  ISBN 978-83-63529-04-8
 50. Gawinecki, Jerzy August ; Hołyst, BrunonIdentyfikacja zagrożeń cyberprzestrzeni i przeciwdziałanie im, w: Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku : wybrane problemy, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : PWN, 2014, s. 13-33.
  ISBN 978-83-01-18129-1
 51. Gierczyński, Jakub; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Wysocki, Mirosław J.; Gryglewicz, Jerzy, Indicators on national health fund expenditures on medical services in 2012, in selected diseases, on the national and regional level, with particular consideration given to the Lodzkie province, "Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna", 2014, nr 18 s. Dostępne online
 52. Godlewski, Mariusz, Dopuszczalność kontroli konstytucyjności prawa pierwotnego i pochodnego Unii Europejskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji, red. nauk. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz,Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, s. [57]-71.
 53. Godlewski, Mariusz, Mandat przedstawicielski w praktyce poselskiej (Konferencja naukowa, Warszawa 13 stycznia 2014 r.), "Ius Novum", 2014, 1, s. 233-237.
 54. Godlewski, Mariusz, Sprawozdanie z konferencji naukowej na temat: "Mandat przedstawicielski w praktyce poselskiej" (13 stycznia 2014 r., Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego), "Ius Novum", 2014, nr 1, s. 233-237.
 55. Grochowski, Lucjan ; Hołyst, BrunonStenografia w kryminalistyce, w: Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku, red. nauk. Brunon Hołyst. - Warszawa : PWN, 2014, s. 657-687.
 56. Grochowski, Lucjan ; Hołyst, BrunonStenografia w systemach bezpieczeństwa informacji, w: Nowe techniki badań kryminalistycznych a bezpieczeństwo informacji, red. nauk. Brunon Hołyst, Jacek Pomykała, Piotr Potejko. - Warszawa : PWN, 2014, s. 67-109. ISBN 978-83-01-17890-1
 57. Guzek, Marian; Biskup, Józef, Rola państwa w ustroju polityczno-gospodarczym Polski, Stanów Zjednoczonych i Chin, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 2(45), s. [131]-147.
 58. Guzek, Marian, Euro jako pieniądz światowy w relacjach z dolarem, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 1(44), s. [45]-58.
 59. Guzek, Marian, Kapitalizm na krawędzi, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014.
  ISBN 978-83-64054-88-4
 60. Guzek, Marian, Problemy powrotu Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej do liberalizmu gospodarczego, w: Współpraca transatlantycka : aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, pod red. nauk. Józefa M. Fiszera [et al. ; Instytut Stosunków Politycznych PAN. Zakład Europeistyki], Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Fundacja im. Konrada Adenauera, 2014, s. 123-134.
 61. Harasimiuk, Dominika Ewa, Analiza wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE wydanych w 2013 r. dotyczących dyrektywy 2005/29/WE o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom handlowym, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", 2014, 4(3), s. 126-141.
 62. Harasimiuk, Dominika E., Rola przepisów państw członkowskich przy określaniu zakresu podmiotowego obywatelstwa Unii Europejskiej : uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 marca 2010 w sprawie Janko Rottmann przeciwko Freistaat Bayern, sygn. C-135/08, w: Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji, red. nauk. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, s. [42]-54.
 63. Hołyst, Brunon, Bezpieczeństwo informacji w świetle kryptografii, kanałów ukrytych i stenografii, w: Nowe techniki badań kryminalistycznych a bezpieczeństwo informacji. red. nauk. Brunon Hołyst, Jacek Pomykała, Piotr Potejko. - Warszawa : PWN, 2014, s. 121-154.
  ISBN 978-83-01-17890-1
 64. Hołyst, Brunon, Zastosowanie metod spektometrii jonów w analizie śladów materiałów wybuchowych, w: Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku : wybrane problemy, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : PWN, 2014, s. 309-366.
  ISBN 978-83-01-18129-1
 65. Iglicka, Krystyna, Poland - a country of enduring emigration, w: Proliferation of migration transition : selected New EU Member States, edited by Felicita Medved, [S. l.] : European Liberak Forum, Novum Institute, s. 84-115.
 66. Jamka, Beata, Ekonomia dobra wspólnego - budowa nowego paradygmatu, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 4, s. 19-39.
 67. Jamka, Beata, Endogeniczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2014, nr 3-4, s. 51-32.
 68. Jamka, Beata, Problemy pomiaru wpływu zarządzania kadrami na wyniki przedsiębiorstwa, w: Rozważania o gospodarce..., Dorota Niedziółka (red.), Warszawa : CeDeWu, 2014, s. 133-141.
  ISBN 978-83-7556-521-8
 69. Jamka, Beata, Wzrost innowacyjności organizacji poprzez rozwój przedsiębiorczości jako talentu, w: Wpływ wiedzy na sukces organizacji w nowej gospodarce, red. E. Skrzypek, Lublin : UMCS, 2014, s. 79-92.
  ISBN 978-83-62785-69-8
 70. Jaworek, Katarzyna; Konert, Anna; Szarama, Paweł; Sznajder, Jakub, Odpowiedzialność producenta w przypadku zderzenia statków powietrznych ze zwierzętami, "Ius Novum", 2014, nr 3, s. 59-73.
 71. Jaworek, Katarzyna; Konert, Anna; Szarama, Paweł; Sznajder, Jakub, Problematyka odpowiedzialności skarbu państwa oraz innych podmiotów za szkody wyrządzone na skutek zderzenia statków powietrznych ze zwierzętami, "Ius Novum", 2014, nr 1, s. 143-162.
 72. Kaczmarek, Tadeusz Teofil, Finanse przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014.
  ISBN 978-83-264-3234-7
 73. Kisil, Aleksander; Moczydłowska, Joanna M.Wrażliwość organizacji jako warunek implementacji koncepcji dobra wspólnego na poziomie zarządzania kapitałem ludzkim, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 4, s. 157-171.
 74. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, pod red. Jacka Wiercińskiego ; Witold Borysiak [et al.]. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2014. -, 1094, [2] s.
  ISBN 978-83-278-0869-1 ; ISBN 978-83-278-0870-7 (ePUB) ; ISBN 978-83-278-0871-4 (ePDF)
 75. Kohutek, Konrad, Sieradzka, MałgorzataUstawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.
  ISBN 978-83-264-3324-5
 76. Komentarz do spraw rodzinnych, wyd. 2, pod red. Jacka Ignaczewskiego, Warszawa : LexisNexis, 2014, 1023, [1] s.
  ISBN 978-83-278-0596-6 (wersja drukowana) ; 978-83-278-0597-3 (e-pub) ; 978-83-278-0598-0 (e-pdf)
 77. Kommentarij k Konstitucii Rossijskoj Federacii, pod red. S. A. Komarova. - Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Ûridičeskogo Instituta, 2014, - 536, [1] s.
  ISBN 978-5-86247-130-4
 78. Konert, Anna, A European vision for air passengers, Warsaw: Lazarski University Publishing House, 2014, 164 s. ISBN 978-83-64054-52-5
 79. Konert, Anna, Odpowiedzialność cywilna biur podróży w USA w świetle orzecznictwa, "Studia Prawnicze", 2014, nr 2, s. 93-110.
 80. Konert, Anna, Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.
  ISBN 978-83-264-3204-0
 81. Konert, Anna, Ubezpieczenia lotnicze, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.
  ISBN 978-83-264-3208-8
 82. Konert, Anna, Zakres zastosowania rozporządzenia nr 261/2004 : glosa do wyroku TS (czwarta izba) z 10.07.2008 r. w sprawie C-173/07 Emirates Airlines Direktion für Deutschland przeciwko Dietherowi Schenkelowi, "Europejski Przegląd Sądowy", 2014, 4, s. 37-39.
 83. Konopielko, Łukasz, Luka finansowa a system poręczeń kredytowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw, w: Zarządzanie należnościami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego [on-line], Radom :  Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna, 2014, s. 67-80.
  ISBN 978-83-62805-21-1
  Dostępny w: http://issuu.com/eurouczstr/docs/ksiegamoz0303
 84. Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje, pod red. Przemysława Czernickiego i Bartłomieja Opalińskiego, Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014, 171 s. 
  ISBN 978-83-62250-33-2
 85. Korab-Karpowicz, Włodzimierz Julian, An (Un)Awareness of what is missing. Taking issue with Habermas, "Modern Age", 2013, No. 56.1, s. 19-27.
 86. Korab-Karpowicz, Włodzimierz. Julian, Federaliści i rozłam między klasycznością a modernością, "Ruch Filozoficzny", 2014, 1, s. [45]-57.
 87. Korab-Karpowicz, Włodzimierz Julian, Unia Europejska, fundusze i ideologia, w: Jak Polska wykorzystała środki Unii Europejskiej, red. nauk. J. Paweł Gieorgica, Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne Europa, 2014, s. 55-64.
  ISBN 978-83-936546-2-8
 88. Kosonoga, Jacek, Reproach for evident contempt of regulations in the criminal proceeding, "Ius Novum", 2014, nr 2, s. 117-130.
 89. Kosonoga, Jacek, System nieizolacyjnych środków zapobiegawczych, "Ius Novum", 2014, nr specjalny, s. 93-102.
 90. Kotyńska, Edyta; Hollender, Henryk103. Kongres Bibliotekarzy Niemieckich — Brema, 2014, w: Biuletyn EBIB [on-line] 2014, nr 6 (151), Archiwa prywatne i społeczne jako składnik dziedzictwo narodowego. [Dostęp 20.09.2014].
  Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/267.
 91. Kowalski, Jerzy, Konstìtucìonnaâ gosudarstvennost’ w evropejskoj ûrìdìčeskoj tradìcìì, w: Polìtìka. Vlast’. Pravo. Materìaly I Meždunarodnoj naučno-teoretìčeskoj konferencji posvâŝennoj pamâtì ì 79-letìû so dnâ roždenìâ zaslužennogo deâtelâ naukì Rossìjskoj Federacìì, člena-korrespondenta RAN, doktora ûrìdìčeskìh nauk, professora Mal’ceva Gennadìâ Vasìl’evìča (Moskva-Belgorod, 26 aprelâ 2014 g.), pod red. S. A. Komarova, Moskva-Belgorod : Izd-vo OOO "GìK", 2014, 311 s.
  ISBN 978-5-906520-27-2
 92. Kowalski, Jerzy, Konstytucje Polski XVIII-XX wieku a Europejska tradycja konstytucyjna, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Contract, 2014.
  ISBN 978-83-60251-75-1
 93. Koziarkiewicz, Adam; Gierczyński, Jakub; Wysocki, Mirosław J.; Gałązka-Sobotka, MałgorzataMapping health needs and healthcare system performance assessment, based on the example of the health performance index for Lodzkie Province, "Journal of Health Policy, Insurance and Management. Polityka Zdrowotna", 2014, No XIV/IV, s. 23-36.
 94. Koziej, Stanisław; Brzozowski, Adam, 25 lat polskiej strategii bezpieczeństwa, "Bezpieczeństwo Narodowe", 2014, 30, s. 11-40.
 95. Koziej, Stanisław; Fryc, Mariusz, NATO po zakończeniu operacji w Afganistanie, w: Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO, red. nauk. Tomasz Kośmider, Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2014, s. 45-54.
 96. Koziej, Stanisław; Formuszewicz, Ryszarda, O potrzebie nowej strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, "Bezpieczeństwo Narodowe", 2014, 32, s. 17-30.
 97. Koziej, Stanisław; Pietrzak, Paweł, Szczyt NATO w Walii: uwarunkowania, rezultaty, wnioski dla Polski, "Bezpieczeństwo Narodowe", 2014, 31, s. 11-19.
 98. Kruk, Maria, Istota mandatu i pozycja Sejmu w oczach posłów, w: Konstytucja, rząd, parlament, pod red. Piotra Radziewicza i Jana Wawrzyniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. [137]-200. 
 99. Kruk, Maria, Jerzy Ciemniewski w polskiej nauce prawa konstytucyjnego, w: Konstytucja, rząd, parlament : księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, red. P. Radziewicz, J. Wawrzyniak, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. [13]-24.
  ISBN 978-83-7666-303-6
 100. Kruk, Maria, Kilka wizji Europy. Szkic na marginesie aktualnych lektur, "Studia Iuridica Lublinensia", 2014, 22, s. [93]-108.
 101. Kruk, Maria, O sposobie powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w: Państwo dekomratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi.T. 1. Studia konstytucyjne, redakcja naukowa  Marian Grzybowski, Piotr Tuleja, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s. [295]-315.
 102. Kruk, Maria, Polish constitutional court: to change or not to change? (A few reflections on the new Constitutional Tribunal Bill), "Ius Novum, 2014, nr 2, s. 11-27.
 103. Kruk, Maria, Praktyka konstytucyjna pod rządami małej konstytucji z 1992 r., w: Małe konstytucje : ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919 - 1947 - 1992, red. nauk. Robert Jastrzębski, Marek Zubik, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. 119-148.
 104. Kruk-Jarosz, Maria, Transparentność interesów i kodeks postępowania posłów w Parlamencie Europejskim. Kilka uwag o ewolucji przepisów, w: Władza - obywatele - informacja : ku nowemu porządkowi prawnemu : księga pamiątkowa ku czci Profesor Teresy Górzyńskiej, autorzy Andrzej Bierć, Mateusz Błachucki, Zbigniew Cieślak, Wojciech Drobny, Zofia Duniewska, Paweł Fajgielski, Bogdan Fischer, Waldemar Hoff, Elżbieta Jarzęcka-Siwik, Małgorzata Jaśkowska, Jerzy Korczak, Jerzy Kranz, Maria Kruk-Jarosz, Irena Lipowicz, Mariusz Maciejewski, Bartosz Majchrzak, Witold Mikułowski, Sławomir Peszkowski, Agnieszka Piskorz-Ryń, Irena Rzeplińska, Grzegorz Sibiga, Jerzy Supernat, Marek Szubiakowski, Wojciech Taras, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 217-227.
 105. Kudła, Janusz; Stachowiak-Kudła, MonikaThe higher education competition in Poland and the quality of teaching and research : the case of economic and law studies, "Ekonomia i Prawo. Economics and Law", 2014, Vol. 13, No. 4, s. 471-482.
 106. Kurnicki, Andrzej; Popiel-Schneider, Fryderyk, Analiza ryzyka związanego z długofalowym inwestowaniem OFE w paliwa kopalne : raport, [S. l.] : WWF, 2014, 44 s.
  Dostępny w: http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/raport_ofe_wwf_polska.doc
 107. Kushnir, Ostap, From the BSU to the BSEC: evaluating interwar geopolitical fantasies, "Central European Journal of International and Security Studies", 2014, nr 4, s. 90-111.
 108. Kushnir, Ostap, Ruling or ruled: the future of Poland in a new type of european empire, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia. Sectio K", 2014, Vol. XXI, 1, s. 55-72.
 109. Kuś, Artur, "Rodzaje kompetencji Unii Europejskiej a unijna polityka podatkowa, "Studia z polityki publicznej", 2014, nr 2, s. 79-95.
 110. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Cechy proinnowacyjnych relacji w łańcuchu dostaw, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", 2014, 2, s. 8-13.
 111. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Innovation diffusion in the supply chain, w: 12th International Logistics and Supply Chain Congress 30-31 October 2014 - Istanbul, Turkey. Supply chains of the future, Istanbul : Istanbul Technical University, 2014, brak stron.
 112. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Logistyka, jej ewolucja i interdyscyplinarność : próba syntezy, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", 2014, Z. 136, s. 37-45.
 113. Madajczyk, Piotr, Polskie dylematy wyboru między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską w XXI wieku, w: Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, red. J. Fiszer, P. Olszewski, B. Piskorska, A. Podraza, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, Fundacja im. Konrada Adenauera, 2014, s. [153]-165.
 114. Majewski, Radał, Planowe postarzanie produktów jako determinanta rozwoju ekonomii dobra wspólnego na początku XXI wieku, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 4, s. 277-287.
 115. Manowska, Małgorzata, Postępowanie cywilne. Kazusy (wyd. 3), Warszawa : LexisNexis Polska, 2014.
  ISBN 978-83-278-0712-0
 116. Manowska, Małgorzata, Spojrzenie na zasadę kontradyktoryjności w procesie cywilnym na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (wybrane zagadnienia), w: Aequitas Sequitur Legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin profesora Andrzeja Zielińskiego, aut. Białecki Marcin [et al. ; red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Grzegorz Jędrejek], Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2014, s. 321-334.
 117. Manowska, Małgorzata, Ustanie małżeństwa, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Wierciński, Warszawa : LexisNexis Polska, 2014, s. 484-[578].
  ISBN 978-83-278-0869-1
 118. Marton-Gadoś, Katarzyna, Dobra wspólne - metodologia badania zjawiska, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 4, s. 40-72.
 119. Matusiak, Arkadiusz, Dostęp do informacji publicznej a odpowiedzialność karna, w: Dostęp do informacji publicznej,pod red. Przemysława Szustakiewicza. - Warszawa : PWN, 2014, s. 405-412.
 120. Mikita, Małgorzata, Rola państwa na rynku finansowym - pożądany kierunek zmian, "Studia Ekonomiczne", 2014, nr 2, s. [196]-224.
 121. Mikita, Małgorzata, Wpływ nowych regulacji rynku finansowego Unii Europejskiej na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw przez banki, "Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu", 2014, nr 1 (37), s. 49-64.
 122. Moczydłowska, Joanna M., Absolwenci kierunków medycznych na rynku pracy (na przykładzie województwa podlaskiego), "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 2(45), s. [117]-130.
 123. Moczydłowska, Joanna M., Barriers and difficulties in talent management, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Organizacje wobec wyzwań XXI wieku", 2014, T. 15, Z. 6, Cz. I, s. 231-241. Dostępny w WWW:
  http://piz.san.edu.pl/index.php?id=10
 124. Moczydłowska, Joanna M., Empowerment - nowe spojrzenie na aktywowanie potencjału ludzkiego organizacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas", 2014, nr 1, s. 71-78.
 125. Moczydłowska, Joanna M., Kompetencje zawodowe absolwentów uczelni w ocenie przedsiębiorców - pracodawców z branży turystycznej (na przykładzie woj. podlaskiego), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości", 2014, T. 15, Z. 10, Cz. II, s. 323-332.
  Dostępny w WWW: http://piz.san.edu.pl/index.php?id=10
 126. Moczydłowska, Joanna M., Mentoring jako narzędzie zarządzania wiekiem, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych", 2014, T. 15, Z. 11, Cz. I, s. 181-191.
  Dostępny w WWW: http://piz.san.edu.pl/index.php?id=10
 127. Moczydłowska, Joanna M., Ocenianie pracowników służb mundurowych (na przykładzie policji), "Przedsiębiorstwo przyszłości", 2014, nr 2(19), s. [73]-83.
 128. Moczydłowska, Joanna M., Paradygmat relacji organizacji z pracownikami w zarządzaniu kapitałem ludzkim, "Marketing i Rynek", 2014, nr 5, s. 1135-[1141].
  Dostępny w WWW: http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf
 129. Moczydłowska, Joanna M., Sources of difficulties in employee relationship management (in the assessment of the managerial staff), w: Evaluation of people and products features / Stanisław Borkowski, Joanna Rosak-Szyrocka, Celje : Faculty of Logistics, University of Maribor, 2014, s. 89-98.
  ISBN 978-961-6562-98-0
 130. Moczydłowska, Joanna M., Zarządzanie energią organizacyjną, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa", 2014, nr 4, s. 3-10.
 131. Moczydłowska, Joanna M.; Kowalewski, Karol, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Warszawa : Difin, 2014.
  ISBN 978-83-7930-506-3
 132. Moczydłowska, Joanna M.; Widelska, Urszula, Cultural context of motivating employees, w: Nauj? ?d?j? beieškant: vadyba, ekonomika ir teis? 2014. Catching up new ideas: management, economic and law' 2014, Kauno, 2014, s. 134-[138].
 133. Moczydłowska, Joanna M.; Widelska, Urszula, Motivating managers - expectations and reality (Polish experience), "Acta Oeconomica Universitatis Selye", 2014, Vol.3, No. 2, s. 186-196.
 134. Moczydłowska, Joanna M.; Widelska, Urszula, Organization's energy management - a new trend in theory and practice of management, w: Management and Managers Facing Challenges of the 21st Century. Theoretical Background and Practical Applications. Monograph, Felicjan Bylok, Iveta Ubrežiová, Leszek Cichobłaziński (ed.), Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2014, s. 64-71.
  ISBN 978-963-269-431-3
 135. Moczydłowska, Joanna M.; Widelska, Urszula, Professional competencies of candidates for employees in the assessment of employers (based on the example of the entrepreneurs from machine industry), "Polish Journal of Management Studies", 2014, Vol. 9, s. 168-178.
 136. Neneman, Jarosław; Swianiewicz, Paweł, Co PIT komunalny znaczy dla finansów samorządowych?, "Finanse Komunalne", 2014, 1-2, s. 80-91.
 137. Nieznański, Edward, Logiczne i retoryczne zasady dyskursu prawniczego, "Ius Novum", 2014, nr specjalny, s. 13-23.
 138. Nieznański, Edward, Modal sense of the classical concepts of Reason for the existence of beings, "Bulletin of the Section of Logic", 2014, Vol. 
  43:1/2, s. [73]-97.
 139. Nieznański, Edward, Non sequitur i petitio principii w perswazji decyzyjnej, "Edukacja Prawnicza", 2014, 10, s. 28-30.
 140. Nita-Światłowska, Barbara, Glosa do wyroku z 11 IV 2012, II KK 254/11, "Państwo i Prawo", 2014, 4, s.128-134.
 141. Nita-Światłowska, Barbara, Orzeczenie podlegające wykonaniu w trybie określonym w rozdziałach 66a i 66b k.p.k., implementujących decyzję ramową w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym (cz. I), "Europejski Przegląd Sądowy", 2014, 10, s. 24-32.
 142. Nita-światłowska, Barbara, Orzeczenie podlegające wykonaniu w trybie określonym w rozdziałach 66a i 66b k.p.k., implementujących decyzję ramową w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym (cz. II), "Europejski Przegląd Sądowy", 2014, 11, s. 20-28.
 143. Nita-Światłowska, Barbara, Prawomocność orzeczenia jako element wyznaczający zakres zasady ne bis in idem w art. 54 Konwencji wykonawczej w Schengen, "Europejski Przegląd Sądowy", 2014, 5, s. 23-30.
 144. Nosiadek, Grzegorz, Unia bankowa krajów Unii Europejskiej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, 3(46), s. [133]-164.
 145. Nowe techniki badań kryminalistycznych a bezpieczeństwo informacji, red. nauk. Brunon Hołyst, Jacek Pomykała, Piotr Potejsko. - Warszawa : PWN, 2014, 285 s.
  ISBN 978-83-01-17890-1
 146. Nowela listopadowa prawa telekomunikacyjnegoPiotr Brzeziński, Zbigniew Czarnik, Zuzanna Łaganowska, Arwid Mednis, Stanisław Piątek, Maciej Rogalski, Marlena Wach, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, 145, [2] s.
  ISBN 978-83-64054-21-1
 147. Olejniczak, Adam, Protection against the frustration of the right of first refusal (Article 600 § 1 of the Civil Code), "Ius Novum", 2014, s. 142-156.
 148. Olszówka, Marcin, Instytucja prezydenta w Polsce i we Włoszech (polsko-włoska konferencja naukowa, Warszawa, 20-21 V 2013), "Państwo i Prawo", 2014, nr 5, s. 125-127.
 149. Olszówka, Marcin, Ratyfikacja Konkordatu z 1993 r. a przekazywanie kompetencji władzy państwowej, w: Konstytucja, rząd, parlament : księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, red. P. Radziewicz, J. Wawrzyniak, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. [223]-231.
  ISBN 978-83-7666-303-6
 150. Olszówka, Marcin, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Mandat przedstawicielski w praktyce poselskiej", "Przegląd Sejmowy", 2014, nr 3, s. 259-262.
 151. Olszówka, Marcin; Zinkiewicz, Andrzej, Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego w zakresie orzekania w sprawie konstytucyjności prawa Unii Europejskiej, w: Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji, red. nauk. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, s. [72]-94.
 152. Opaliński, Bartłomiej, Dostęp do informacji publicznej w polskich przepisach prawnych, w: Dostęp do informacji publicznej, pod red. Przemysława Szustakiewicza. - Warszawa : PWN, 2014, s. 19-38. 
 153. Opaliński, Bartłomiej, Dostęp do informacji publicznej w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, w: Dostęp do informacji publicznej, pod red. Przemysława Szustakiewicza. - Warszawa : PWN, 2014, s. 1-18. 
 154. Opaliński, Bartłomiej, Instytucja kontrasygnaty aktów prezydenta RP w polskich konstytucjach dwudziestolecia międzywojennego, w: Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje, pod red. Przemysława Czernickiego i Bartłomieja Opalińskiego, Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014, s. 98-117.
 155. Opaliński, Bartłomiej, Opieka Rzeczypospolitej Polskiej nad obywatelem przebywającym za granicą, w: Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania - nowe rozwiązania, red. nauk. Jerzy Jaskiernia, T. 3, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. [651]-660.
  ISBN 978-83-7666-292-3, 978-83-7666-295-4 (t. 3)
 156. Opaliński, Bartłomiej, Postępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszy służby więziennej w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Ius Novum", 2014, nr 4, s. 152-164.
 157. Opaliński, Bartłomiej, Prawo intertemporalne w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w: Prawo administracyjne w ujęciu interdyscyplinarnym, red. nauk. Bartłomiej Opaliński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, s. 13-33. 
 158. Opaliński, Bartłomiej, Przetwarzanie danych osobowych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Jurysta : magazyn prawniczy", 2014, nr 1, s. 12-17.
 159. Opaliński, Bartłomiej, Rola Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procesie stanowienia ustaw na tle praktyki ustrojowej konstytucji III RP, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, 389 s.
  ISBN 978-83-64054-13-6
 160. Opaliński, Bartłomiej, Udział podmiotów władzy wykonawczej w ratyfikowaniu umów międzynarodowych, "Ius Novum", 2014, nr specjalny, s. 133-147.
 161. Opaliński, Bartłomiej, Uwagi o potrzebie modyfikacji systemu rządów w Polsce, w: Systemy rządów w perspektywie porównwawczej, red. nauk. Jarosław Szymanek, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. 350-365.
 162. Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, Przemysław, Przetwarzanie danych osobowych przez Kościół katolicki w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Przegląd Prawa Publicznego", 2014, 6, s. 18-25.
 163. Prawo administracyjne w ujęciu interdyscyplinarnym, red. nauk. Bartłomiej Opaliński, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, 144 s. Afiliacja: Adrianna Chrościcka, Mateusz Dróżdż, Ewelina Milan, Bartłomiej Opaliński, Małgorzata Sekuła-Leleno, Monika Stachowiak-Kudła, Ilona Szczepańska, Andrzej Zinkiewicz.
  ISBN 978-83-64054-09-9
 164. Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji, red. naul. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, 149, [2] s.
  ISBN 978-83-64054-17-4
 165. Prawo pracy, Jakub Stelina (red)., Artur Rycak, Magdalena Rycak, Jakub Stelina, Monika Tomaszewska, Marcin Zieleniecki, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2014, 781 s.
  ISBN 978-83-255-6513-8
 166. Radwański, Zbigniew; Olejniczak, AdamZobowiązania. Część ogólna, 11 wyd., Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.
  ISBN 978-83-255-6519-0
  ISBN 978-83-255-6520-6 (e-book)
 167. Rogalski, Maciej, Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna, "Ius Novum", 2014, nr specjalny, s. 66-80.
 168. Rogalski, Maciej, The period of retention of telecommunications data which must be disclosed at the request of the court or the prosecutor in connection with pending criminal proceedings, "Ius Novum", 2014, nr 2, s. 95-106.
 169. Rogalski, Maciej, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie nałożenia kar pieniężnych, w: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne, pod red. Janusza Sługockiego, Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2014, s. 293-305.
 170. Rogalski, Maciej, Świadczenie usług telekomunikacyjnych, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014.
  ISBN 978-83-64054-64-8
 171. Rycak, Magdalena, Aksjologiczne podstawy partycypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Zakładowy dialog społeczny, red. nauk. Jakub Stelina, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014, s. 305-319.
  ISBN 978-83-264-3278-1
 172. Rycak, Magdalena, The impact of working time regulation on the quality of life of employees, w: Working Time. Trends and Prospects in the New Economy, ed. Helena Strzemińska and Marek Bednarski, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2014, s. [280]-293.
  ISBN 978-83-64581-08-3
 173. Rycak, Magdalena; Wronikowska, Ewa; Rycak, Artur,  Prawo pracy : repetyturium, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.
  ISBN 978-83-264-3418-1
 174. Rychter, Renata Alicja, Res iudicata w postępowaniu administracyjnym, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer businessm 2014.
  ISBN 978-83-264-3412-9
 175. Rzetelność postępowania w sprawach nieletnich, [red. Michał Szwast, Katarzyna Wiśniewska, Marcin Wolny], Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2014, 175 s. [Afiliacja: Bogumił Zygmont]
  ISBN 978-83-62245-33-8
 176. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową wyrządzoną niewykonaniem umowy o imprezę turystyczną. - Warszawa : LEX a Wolter Kluwer business, 2014, 361 s.
  ISBN 978-83-264-4525-5
 177. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Podstawy kasacyjne w procesie stosowania prawa, "Ius Novum, 2014, nr specjalny, s. 148-157.
 178. Sieradzka, Małgorzata, Aspekty praktyczne kwalifikacji porozumień przetargowych w świetle koncepcji "single economic unit", "Prawo zamówień publicznych", 2014, 3, s. 41-48.
 179. Sieradzka, Małgorzata, Delimitation of the respective competences of the Commission and National Competition Authorities with regard to the application of competition law. Case comment to the preliminary ruling of the Court of Justice of the European Union of 14 February 2012. Toshiba Corporation and Others v Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Case C-17/10)"Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies", 2014, Vol. 7(9), s. [217]-224.
 180. Sieradzka, Małgorzata, Identyfikacja przeszkód w skutecznym dochodzeniu przez konsumentów roszczeń z tytułu naruszenia zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w postępowaniu grupowym, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", 2014, nr 4(3), s. 69-79.
 181. Sieradzka, Małgorzata, The importance of "subjective fault" in fixing pecuniary penalties for competition-restricting practices (Part II). Znaczenie "winy subiektywnej" przy nakładaniu kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję (cz. II)"Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2014, nr 1 (787), s. 2-5.
 182. Sieradzka, Małgorzata, Kryteria kwalifikacji opłaty za przejazd odcinkiem płatnej autostrady jako ceny nieuczciwej - glosa do wyroku SN z dnia 13 lipca 2013 r. III SK 44/11, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2014, nr 4 (790), s. 33-36.
 183. Sieradzka, Małgorzata, Opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży - aspekty praktyczne stosowania i egzekwowania, "Dodatek do Monitora Prawniczego", 2014, nr 6, s. 28-33.
 184. Sieradzka, Małgorzata, Przymus adwokacko-radcowski przy dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – glosa – III CZP 28/11, "Monitor Prawniczy", 2014, nr 7, s. 377-380.
 185. Sieradzka, Małgorzata, Wzorzec przeciętnego konsumenta jako punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny nieuczciwości praktyki rynkowej. Glosa do wyroku SN z dnia 4 marca 2014 r. III SK 34/13, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", 2014, nr 6(3), s. [124]-130.
 186. Sierak, Jacek, Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego i ich finansowanie w ujęciu rocznym i wieloletnim, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 4, s. 93-125.
 187. Sierak, Jacek, Możliwości wspierania rozwoju energetyki funduszami Unii Europejskiej na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, w: Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki, red. nauk. Agnieszka Alińska, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, Ministerstwo Gospodarki, 2014, s. [197]-212.
  ISBN 978-83-89959-64-5
 188. Sierak, Jacek, Wybrane problemy finansowania gospodarki odpadami komunalnymi, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 2014, z. 138 s. 75-102.
 189. Sierak, Jacek, (Za) krótka kołdra samorządów, "Instytut Idei", 2014, 7, s. 36-39.
 190. Sopa, Dominika, Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w sferze ochrony praw osób pozbawionych wolności, w: Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania - nowe rozwiązania, red. nauk. Jerzy Jaskiernia, T. 2, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. [674]-687.
  ISBN 978-83-7666-292-3, 978-83-7666-294-7 (t. 2)
 191. Sozański, Jarosław, Prawo Unii Europejskiej. Analiza krytyczna systemu i doktryny, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.
  ISBN 978-83-8019-021-4
 192. Stachowiak, Małgorzata; Jerzykowski, Jarosław; Dzierżanowski, WłodzimierzPrawo zamówień publicznych. Komentarz Lex, wyd. 6, stan prawny na 19 października 2014 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2014.
  ISBN 978-83-264-4555-2
 193. Stachowiak-Kudła, Monika, Tworzenie i stosowanie prawa z zakresu szkolnictwa wyższego – wybrane zagadnienia, w: Tworzenie a stosowanie prawa w Polsce. Teoria i praktyka, red. Dariusz Kotłowski, Marcin Mazuryk, Krzysztof Sadowski, Warszawa : Wydawnictwo Idealit, 2014, s. [237]-254.
  ISBN 978-83-62475-05-6
 194. Stawicka, Karolina; Matusiak, ArkadiuszCountry Report - Poland, w: Negotiated settlements for corruption offences. A European perspective : seminar proceedings 22 - 23 May 2014, ed. by Abiola O. Makinwa, Hague : Eleven International Publishing, 2014, s. 79-88.
 195. Stefańska, Blanka Julita, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2013 r., IV KK 168/13, "Wojskowy Przegląd Prawniczy", 2014, nr 2, s. 96-101.
 196. Stefańska, Blanka Julita, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4 paździenika 2013 r., III KK 158/13, "Palestra", 2014, 7-8, s. 155-161.
 197. Stefańska, Blanka Julita, Przedawnienie w hiszpańskim prawie karnym, "Prokuratura i Prawo", 2014, 1, s. 121-134.
 198. Stefańska, Blanka Julita, Skutki zatarcia skazania: glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 sierpnia 2013 r. (IV KK 168/13), "Przegląd Sądowy", 2014, 6, s. 138-143.
 199. Stefańska, Blanka Julita, La responsabilidad penal de las personas jurídicas en derecho penal español, "Ius Novum", 2014, nr 1, s. 47-64.
 200. Stefańska, Blanka Julita, Zatarcie skazania, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014, 421 s. 
  ISBN 978-83-264-4507-1
 201. Stefański, Ryszard A., Anonim jako źródło informacji o przestępstwie, "Prokuratura i Prawo", 2014, 11-12, s. 5-13.
 202. Stefański, Ryszard Andrzej, Bezpieczny odstęp między pojazdami, "Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego", 2014, nr 12, s. 38-45.
 203. Stefański, Ryszard Andrzej, Glosa do postanowienia SN z dnia 20 czerwca 2013 r., I KZP 4/13, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2014, nr 1, s. 64-67.
 204. Stefański, Ryszard Andrzej, Glosa do postanowienia SN z dnia 27 marca 2014 r., I KZP 1/14. Teza nr 1, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2014, nr 7-8, s. 1084-1091.
 205. Stefański, Ryszard Andrzej, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2013 r., III KK 232/13, "Wojskowy Przegląd Prawniczy", 2014, nr 1 (269), s. 116-122.
 206. Stefański, Ryszard Andrzej, Glosa do wyroku SN z dnia 4 października 2013 r., IV KK 136/13, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2014, nr 5, s. 652-658.
 207. Stefański, Ryszard Andrzej, Glosa do wyroku z 8.4.2013 r., II KK 206/12 (związek przyczynowy przy przestępstwie wypadku drogowego), "Państwo i Prawo", 2014, nr 11, s. 137-142.
 208. Stefański, Ryszard Andrzej, Inicjatywa dowodowa w znowelizowanym kodeksie postepowania karnego, w: Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, pod red. Tomasza Grzegorczyka oraz Jacka Izydorczyka, Radosława Olszewskiego, Dariusza Świeckiego, Moniki Zbrojewskiej, Warszawa : LexisNexis, 2014, s. 169- .
 209. Stefański, Ryszard Andrzej, Konstytucyjne prawo do obrony a obrona obligatoryjna w świetle noweli z dnia 27 września 2013 r., w: Prawo do obrony w postepowaniu penalnym : wybrane aspekty, aut. Teresa Gardocka, Piotr Hofmański, Wojciech Jasiński, Marta Kolendowska-Matejczuk, Irena Lipowicz, Sebastian Ładoś, Michał Mistygacz, Szymon Pawelec, Mikołaj Pietrzak, Ryszard A. Stefański, Marcin Warchoł, Adam Zieliński,  Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2014, s. 17-32.
 210. Stefański, Ryszard A., Krąg podmiotów uprawnionych do zaskarżania postanowień o zaniechaniu ścigania karnego w świetle nowych uregulowań, "Prokuratura i Prawo", 2014, 2, s. 5-28.
 211. Stefański, Ryszard Andrzej, Model postępowania przygotowawczego; dotychczasowe zmiany i wnioski de lege ferenda, "Ius Novum", 2014, nr specjalny, s. 81-92.
 212. Stefański, Ryszard Andrzej, Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, w: Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, red. Marek Bojarski, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 277-370.
 213. Stefański, Ryszard Andrzej, Przegląd uchwał Izby Karnej oraz Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2013 r., "Ius Novum", 2014, nr 1, s. 182-220.
 214. Stefański, Ryszard Andrzej, Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego za 2013 r., "Ius Novum", 2014, nr 3, s. 101-141.
 215. Stefański, Ryszard Andrzej, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, w: Kodeks karny : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer, 2014, s. 879-924.
 216. Stefański, Ryszard Andrzej, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w: Kodeks karny : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer, 2014, s. 925-1034.
 217. Stefański, Ryszard Andrzej, Withdrawal of the indictment by public prosecutor, "Ius Novum", 2014, nr 2, s. 81-94.
 218. Stefański, Ryszard Andrzej, Zakres postępowania dowodowego w postępowaniu przygotowawczym w kontekście proponowanych zmian modelu rozprawy głównej, w: Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, pod red. nauk. Arkadiusza Lacza przy współpracy Adama Bułata, Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014, s. 47-56.
 219. Stefański, Ryszard A., Zasadność kontrawencjonalizacji prowadzenia w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego pojazdu niemechanicznego, "Prokuratura i Prawo", 2014, 4, s. 48-63.
 220. Stefański, Ryszard A., Zażalenie na bezczynność w zakresie rozpoznania zawiadomienia o przestępstwie, "Prokuratura i Prawo", 2014, 6, s. 5-18.
 221. Stolarczyk, Piotr, Wpływ płacy minimalnej na funkcjonowanie rynku pracy, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 2(45), s. [93]-116.
 222. Strachowska, Renata, Komentarze do art. 23-23G, w: Ustawa o transporcie kolejowym, red. nauk. Marek Wierzbowski, Paweł Wajda, Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014, s. 337-368.
  ISBN 978-83-264-4560-6
 223. Strzelczyk, Ryszard, Prawo nieruchomości, 3. wyd. uaktualnione i rozsz., Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.
  ISBN 978-83-255-5964-9
  ISBN 978-83-255-5965-6 (e-book)
 224. Szczególne dziedziny prawa karnego, red. Marek Bojarski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014, XXXIV, 1171 s.
  ISBN 978-83-255-1318-4 ; ISBN 978-83-255-5368-5 (e-book)
 225. Szczepańska, Ilona, Klauzula obejścia prawa w Ordynacji podatkowej, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2014, nr 6, s. 19-25.
 226. Szustakiewicz, Przemysław, Służbowe telefony komórkowe: glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SAB/Sz 28/12, "Prawo i Środowisko", 2014, 2, s. 134-138.
 227. Szustakiewicz, Przemysław, Stosowanie podpisu elektronicznego w postępowaniu sądowoadministracyjnym na tle innych postępowań sądowych, "Przegląd Prawa Publicznego", 2014, 1, s. 29-39.
 228. Ściborek, Zbigniew; Kuc, Bolesław Rafał; Moczydłowska, Joanna M.; Letkiewicz, Arkadiusz, Oddziaływanie na personel służb mundurowych, Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2014, 206 s. 
  ISBN 978-83-61949-25-1
 229. Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku, redakcja naukowa Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2014, 902, [2] s.
  ISBN 978-83-01-18129-1
 230. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 16/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 3, s. 14-16.
 231. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 17/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 3, s. 16-17.
 232. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 23/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 4, s. 10-12.
 233. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 33/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 5, s. 7-9.
 234. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 34/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 5, s. 9-10.
 235. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 49/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 6, s. 23-25.
 236. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 59/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 7-8, s. 10-11.
 237. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 61/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 7-8, s. 12-14.
 238. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 70/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 9, s. 8-9.
 239. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 71/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 9, s. 9-10.
 240. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 72/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 9, s. 11-12.
 241. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 73/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 9, s. 12-14.
 242. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 89/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 10, s. 7-8.
 243. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 90/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 10, s. 9.
 244. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 96/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 11, s. 7-8.
 245. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 104/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 12, s. 14-16.
 246. Widelska, Urszula; Moczydłowska, Joanna; Michalczuk, Grażyna, Competition and cooperation as determinants of relational capabilities of companies in electronic trade and services sector (based on the example of the Podlaskie province), "Journal of International Scientific Publications : Economy and Business", 2014, Vol. 8, s. 742-751.
  Dostępny w WWW: www.scientific-publications.net
 247. Widelska, Urszula; Moczydłowska, Joanna; Michalczuk, Grażyna, The creations of enterprise value as a research subject - current state and cognitive perspective, "Journal of International Scientific Publications : Economy and Business", 2014, Vol. 8, s. 762-769.
  Dostępny w WWW: www.scientific-publications.net
 248. Widelska, Urszula; Moczydłowska, Joanna; Michalczuk, Grażyna, Relations between business practice and vocational education sphere - perspective of education managers and employers (based on the example of the Podlaskie province), "Journal of International Scientific Publications : Economy and Business", 2014, Vol. 8, s. 752-761.
  Dostępny w WWW: www.scientific-publications.net
 249. Wieczorek, Jerzy, Transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji - dźwignią wolnego handlu?"Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 1(44), s. [17]-44.
 250. Zachariasz, Igor, Ład przestrzenny w procesie planowania przestrzennego, w: Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a ład przestrzenny, Anna Fogel, Marek Geszprych, Agata Kosieradzka-Federczyk, Monika A. Król, Igor Zachariasz, Warszawa : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 2004, s. 91-103.
 251. Zachariasz, Igor, Zagospodarowanie przestrzeni jako proces stosowania prawa, w: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce, red. nacz. Paweł Wiliński, Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2014, s. 75-87.
 252. Zachariasz, Igor, Założenia małej i pilnej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesrzennym, w:Sprawne państwo : czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego?, red. Maciej Frączek, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 65-79. 
 253. Zachariasz, Igor, Zasada demokratycznego państwa prawnego a system źródeł prawa z perspektywy prawa administracyjnego, "Ius Novum", 2014, nr specjalny, s. 103-120.
 254. Zarzycka, Anita, Mierzenie dobrobytu - zmiana paradygmatu, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 4, s. 256-263.
 255. Zasada, Zdzisław, Bezpieczeństwo środków finansowych w firmie a zatory płatnicze, w: Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie, red. nauk. Konrad Raczkowski, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014, s. 159-175.
 256. Zatrudnianie pracowników sądów z perspektywy prawa pracy i zarządzania, red. nauk. Artur Rycak, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.
  ISBN 978-83-264-3446-4
 257. Zygmont, Bogumił, Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, "Iustitia", 2014, nr 1, s. 19-23.

2013

 1. Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle Rozporządzenia 996/2010, red. Anna Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013. ISBN 978-83-60694-48-0
 2. Beck, Krzysztof, Determinants of business cycles synchronization in the European Union and the Euro Area, "Equilibrium, 2013, Vol. 8, Issue 4, p. 25-48.
  Dostępne online
 3. Beck, Krzysztof; Janus, Jakub, Aggregate Demand Disturbances in the Visegrad Group and the Eurozone, "Contemporary Issues in International Economics", 2013, Vol. 1, No. 3, s. 7-19.
 4. Beck, Krzysztof; Zaiets, Nadia, Determinants of Business Cycles Synchronization in the European Union – 1991-2011, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 4(43), s. [23]-58.
 5. Beck, Krzysztof, Determinants of Business Cycles Synchronization in the European Union and the Euro Area, "Equilibrium", 2013, t. 8 nr 4, s. 25-48.
 6. Beck, Krzysztof, Structural Similarity as a Determinant of Business Cycle Synchronization in the European Union : a Robust Analysis, "Research in Economics and Business : Central and Eastern Europe", 2013, Vol. 5, No. 2, s. 31-54.
 7. Bieńkowski, Wojciech; Beck, Krzysztof, Wpływy polityczne a skuteczna polityka ekonomiczna - ujęcie modelowe oraz doświadczenia Polski i Słowacji, w: Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków.
 8. Doświadczenia i wyzwania, red. Stanisław Lis, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013, s. 144-158. ISBN 978-83-7252-638-0
 9. Bieńkowski, Wojciech; Gawrońska-Nowak, Bogna; Grabowski, Wojciech,  Analiza transmisji szoków dla rynków giełdowych Czech, Węgier i Polski w okresie globalnego kryzysu, "Bank i Kredyt", 2013, Vol. 44 No. 4, s. 403-434.
 10. Bober, Jarosław [et al.], Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania : raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013, 108 s.
  ISBN 978-83-89410-37-5
 11. Bogdzio, Robert, Sprawy spadkowe, "Administrator", 2013, nr 1, s. 2.
 12. Bogdzio, Robert, Wszystko o testamentach, dziedziczeniu i spadkobraniu, "Administrator 24", 2013, nr 12, s. 10-12.
 13. Bogucki, Maciej, Ekonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Europie i w Polsce, Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego; [aut. - zesp. red. Maciej Bogucki; Jakub Gierczyński; Jerzy Gryglewicz; red. nauk Małgorzata Gałązka-Sobotka], Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, 2013. ISBN 978-83-64054-08-2
 14. Bogucki, Maciej; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, Ewa; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.), Udary mózgu - konsekwencje społeczne i ekonomiczne, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2013.
 15. Bożym, Piotr, Druga izba parlamentu w świetle pierwszych projektów konstytucji odrodzonego państwa polskiego, "Ius Novum", 2013, nr 3, s. 255-266.
 16. Cabaj, Janusz, Critical Legal Studies a liberalna koncepcja prawa, "Ius Novum", 2013, nr 3, s. 15-38.
  Chrościcka, Adrianna, Ochrona praw mniejszości narodowych w systemie Rady Europy, "Ius Novum", 2013, nr 4, s. 84-104.
 17. Chrościcka, Adrianna, Ochrona praw mniejszości narodowych w systemie Rady Europy, "Ius Novum", 2013, nr 4, s. 84-104. Dostępny online
 18. Ciepła, Helena ; Szczytowska, Barbara, Ustawa o ochronie praw nabywców lokalu i domu jednorodzinnego. Pytania i odpowiedzi, LexisNexis, 2013, 106 s. ISBN 978-83-7806-845-7
 19. Ciepła, Helena, Najem i dzierżawa, w: Kodeks cywilny, część II. Komentarz. Zobowiązania, LexisNexis, 2013, s. 387-480. ISBN 978-83-278-0207-1
 20. Ciepła, Helena, Prawo cywilne - część ogólna: skrypt dla aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Stan prawny: 30 kwietnia 2013 r. Warszawa: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, 2013. ISBN 978-83-63814-09-0
 21. Ciepła, Helena, Umowa ubezpieczenia, w: Kodeks cywilny, część II. Komentarz. Zobowiązania, LexisNexis, 2013, s. 805-906. ISBN 978-83-278-0207-1
 22. Ciepła, Helena, Upadłość dewelopera po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego wprowadzonej ustawą z dnia 16 września 2011 r., "Ius Novum", 2013, nr 2, s. 121-135.
 23. Ciepła, Helena, Zmiana wierzyciela lub dłużnika, w: Kodeks cywilny, część II. Komentarz. Zobowiązania, LexisNexis, 2013, s. 977-1020. ISBN 978-83-278-0207-1
 24. Ciepła, Helena; Sarbiński, Rafał Marcin; Sobczyk-Sarbińska, Katarzyna, Roszczenia przysługujące byłym właścicielom tzw.gruntów warszawskich: sposób ich dochodzenia w postępowaniu administracyjnym i sądowym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013. ISBN 978-83-264-4227-8
 25. Dahl, Martin, Polska i niemiecka polityka konkurencji w świetle teorii ordoliberalizmu i koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 3(42), s. [68]-91.
 26. Demografia wyzwaniem Europy, pod red. Krystyny Iglickiej, Warszawa : Fundacja Energia dla Europy, 2013. ISBN 978-83-936459-3-0
 27. Dercz, Maciej, Pozory decentralizacji, „Menedżer Zdrowia”, 2013 nr 1, s. [14]-20.
 28. Dercz, Maciej; Izdebski, Hubert; Rek, Tomasz, Prawo publiczne ochrony zdrowia. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013. ISBN 978-83-264-4412-8
 29. Dercz, Maciej; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Ignatowicz, Mariusz; Kulesza, Michał; Kaoka, Paweł; Matczak, Marcin; Nojszewska, Ewelina; Pawłowski, Piotr; Waśko, Bernard; Wójcik, Anna, Ustawa o działalności leczniczej - podsumowanie dwóch lat funkcjonowania, Warszawa : PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., 2013, 57 s. Dostępny online
 30. Dobosiewicz, Zbigniew, Giełda: zasady działania, inwestorzy, rynki giełdowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. ISBN 978-83-208-2056-0
 31. Dobosiewicz, Zbigniew, Polskie fundusze emerytalne, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, 1, s. 92-113.
 32. Domaradzki, Spasimir, Bałkański dylemat Brukseli. O europeizacj, czy bułgaryzacji Unii?, w: Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, t. 1., pod red. E. Haliżaka i M. Pietrasia, Warszawa : Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, 2013, s. 423-446. ISBN 978-83-62751-53-5 (całość), 978-83-62751-21-1 (tom 1)
 33. Domaradzki, Spasimir, Human Rights in the 21st Century. Challenging the human rights language, w: Promoting changes in times of transition and crisis : reflections on human rights education, eds. K. Mazur, P. Musieiwcz, B. Szlachta, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013, s. 517-529. ISBN 978-83-7638-365-1
 34. Domaradzki, Spasimir, W drodze do autorytaryzmu? Wybory parlamentarne i polityczna przyszłość Ukrainy, w: Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012. Proeuropejska perspektywa?, red. B. Piskorska, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013, s. 13-39. ISBN 978-83-7702-760-8
 35. Doustne leki przeciwkrzepliwe, pod. red. Dariusza A. Kosiora, Marka Postuły, Marka Rosiaka, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013. - 223 s.
  ISBN 978-83-64054-80-8
 36. Dróżdż, Mateusz, Definicja imprezy masowej - teoria a praktyka, „Edukacja Prawnicza”, 2013 nr 10 (145), s. 3-6.
 37. Dróżdż, Mateusz, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2003 r., IV CK 8/02, "Ius Novum", 2013 nr 2, s. 220-227.
 38. Dróżdż, Mateusz, Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa organizatorów imprezy masowej, "Przegląd Sądowy", nr 6/2013, s. 61-76.
 39. Dróżdż, Mateusz, Stwierdzenie nieważności uchwały nieudzielającej absolutorium w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, naruszającej jednocześnie dobra osobiste członka zarządu, „Glosa”, 2013 nr 2, s. 26-31.
 40. Fiszer, Józef, Bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 3(42), s. [105]-160.
 41. Fiszer, Józef, Bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym ładzie globalnym ze szczególnym uwzględnieniem roli Rosji, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 4(43), s. [247]-273.
 42. Fiszer, Józef, System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 2(41), s. [130]-156.
 43. Frankowski, Jan; Konopielko, Łukasz; Kuskowsk, Jędrzej; Ośka, Magdalena; Zub, Małgorzata, Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach IV Osi Priorytetowej PO IG na stan środowiska naturalnego oraz efektywność energetyczną w Polsce: raport końcowy,  Warszawa : Instytut Badań Strukturalnych, 2013.
 44. Gawrońska-Nowak, BognaReżimy kursowe wobec niestabilności europejskich gospodarek wschodzących, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. ISBN 978-83-7383-532-0
 45. Gawrońska-Nowak, Bogna; Konieczna-Sałamatin, Joanna, Szara strefa, w: Rynek pracy wobec zmian demograficznych, red. nauk. Marta Kiełkowska, Warszawa : Instytut Obywatelski, 2013, s. 205-220.
 46. Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, Ewa; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.), Niewydolność serca - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2013.
 47. Gierczyński, Jakub; Golicki, Dominik; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, Ewa; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.), Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) - charakterystyka populacji leczonej, obciążenie systemu finansów publicznych oraz aspekty ekonomiczne związane z chorobą : ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji dotyczących modelu optymalnego zarządzania chorobą : biała księga, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2013.
 48. Gmaj, Katarzyna; Iglicka, Krystyna; Walczak, Bartłomiej, Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Wyzwania systemu edukacji dla integracji i rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. ISBN 978-83-7383-668-6
 49. Godlewski, Mariusz, Lobbing : grupy nacisku a wykonywanie mandatu, w: Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, red. nauk. Maria Kruk, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 66-86. ISBN 978-83-7666-257-2
 50. Godlewski, Mariusz, Poseł wobec lobbingu, w: Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, red. nauk. Maria Kruk, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 314-334. ISBN 978-83-7666-257-2
 51. Grzymski, Jan,  Metafora "Europy", w: "Metafory polityki", t. 4, pod red. B. Kaczmarka, Warszawa : WDiNP UW; Dom Wydawniczy Elipsa, 2013, s. 168-186. ISBN 978-83-7151-234-6
 52. Guzek, Marian, Teorie ekonomii a instrumenty antykryzysowe, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013. ISBN 978-83-64054-16-7
 53. Guzek, Marian, Zakotwiczenia neoliberalizmu. Neoliberalizm to nie religia, to ustrój, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 3(42), s. 28-42
 54. Guzek, Marian; Biskup Józef, Współczesne stadium kapitalizmu a liberalizm gospodarczy, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 2(41), s. 17-30.
 55. Hoc, Stanisław, Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego - recenzja, "Ius Novum", 2013, nr 1, s. 210-218.
 56. Hoc, Stanisław, Prawo administracyjne gospodarcze: wybrane zagadnienia. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013. ISBN 978-83-60694-45-9
 57. Hollender, Henryk,  Biblioteczna Komisja Certyfikacyjna, w: Bibliotekarz uwolniony -- deregulacja czy degradacja? IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 12-14 czerwca 2013, praca zbiorowa pod red. H. Brzezińskiej-Stec i J. Żochowskiej, Białystok : Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, 2013, s. 363-372.
 58. Hollender, Henryk, Katalogi centralne: aspekty polityczne, w: NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej : materiały z konferencji naukowej: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 18 marca 2013 r. [online], red. K. Grzędzińska, Warszawa : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Centrum NUKAT, 2013, s. 67-74. Dostępny online
 59. Hollender, Henryk, Mała uczelnia, duże oczekiwania. Jak w Łazarskim prowadzimy działalność dydaktyczną i informacyjną, w: Forum Bibliotek Medycznych – Medical Library Forum 2012 [publ. 2013], R. 5 nr 2 (10) s. 127-136. Dostępny online
 60. Hollender, Henryk, Polska specjalność – biblioteki cyfrowe. Jak się przyłączyć? Jak skorzystać? w: Modele współpracy bibliotek publicznych: czy razem możemy więcej, szybciej, lepiej? X Ogólnopolska Konferencja „Automatyzacja bibliotek publicznych” Warszawa, 7-8 listopada 2012 r., red. L. Marcinkiewicz, Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013, s. 145-154.
 61. Hollender, Henryk, What is cultural about a union catalogue? Reflections on ten years of  NUKAT in Poland,  "SOLANUS: International Journal of the Study for the Printed and Written Word in Russia and East-Central Europe", 2013, R. 23, s. 120-134.
 62. Hollender, Henryk, Zasoby bibliograficzne jako narzędzie i model wiedzy,  w: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 [on-line]. Stowarzyszenie EBIB, 2013. Materiały konferencyjne EBIB, nr 24. Dostępny online
 63. Human rights and politics, ed. by Janusz Grygieńć; Krzysztof Łazarski; Wiesław Wacławczyk. Warszawa: Wydawnictwo Erida, 2013. ISBN 978-83-933914-8-6
 64. Iglicka, Krystyna, Demograficzne wyzwania dla rynków pracy, polityk społecznych i bezpieczeństwa Europy Środkowej, "Polityka Społeczna", Warszawa, 2013, s. 1-5. ISSN 0137-4729
 65. Iglicka, Krystyna, Demographic threats to region of Central and Eastern Europe - polish case study, w: Demografia wyzwaniem Europy, pod red. Krystyny Iglickiej, Warszawa : Fundacja Energia dla Europy, 2013, s. 101-114. ISBN 978-83-936459-3-0
 66. Iglicka, Krystyna, Zagrożenia demograficzne dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej - przypadek Polski, w: Demografia wyzwaniem Europy, pod red. Krystyny Iglickiej, Warszawa : Fundacja Energia dla Europy, 2013, s. 7-18. ISBN 978-83-936459-3-0
 67. Iglicka, Krystyna; Gmaj, Katarzyna, Circular migration patterns between Ukraine and Poland, w: Circular migration between Europe and its neighbourhood. Choice or necessity? Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 166-186. ISBN 978-0-19-967451-0
 68. Integracja planowania finansowego, strategicznego i przestrzennego w samorządzie wielkomiejskim, red. Danuta Kamińska, Aleksander Nelicki, Igor Zachariasz, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, Instytut Badań i Ekspertyz Samorządowych, 2013. ISBN 978-83-64054-28-0
 69. Izdebski, Hubert; Zachariasz, Igor, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Wolters Kluwer, 2013, 424 s. ISBN 978-83-26441-52-3
 70. Jamka, Beata, Scenariusze rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w reakcji na przemiany otoczenia zewnętrznego, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 4(43), s. [137]-161.
 71. Janiec, Zygmunt, Wątłe ogniwa integracji europejskiej. Jak je wzmocnić? w: Zarządzanie procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu oraz kształtowania się nowego ładu międzynarodowego, red. J. M. Fiszer, M. J. Tomaszyk, Warszawa: ISP PAN, 2013, s. 267-285. ISBN 978-83-64091-04-9 ISSN 2300-4738
 72. Kisil, Aleksander, Zarządzanie przez odpowiedzialność, Warszawa : Difin, 2013, 150, [4] s.
  ISBN 978-83-7641-968-8
 73. Konert, Anna, Damages Resolution for the Victims of the Presidential Flight, "Air and Space Law Air & Space Law", 2013, Vol. 38 2013, Issue 2, s. 83-95.
 74. Konert, Anna, De la compensatio lucri cum damno en derecho Civil Polaco, "Anuario de facultade de dereito da Universidade da Coruña", 2013, nr 17, s. 319-328.
 75. Konert, Anna, Odmowa przyjęcia na pokład statku powietrznego według przepisów rozporządzenia 261/2004, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 2013, nr 1, s. 67-78.
 76. Konert, Anna, Terroryzm lotniczy – problematyka kompensacji szkód, "Państwo i Prawo", 2013, nr 3, s. 76-89.
 77. Konert, Anna, Wycieczki lotnicze – aspekty prawne, „Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej”, Toruń, 2013, s. 113-125. ISSN 2082-2065
 78. Konert, Anna, Zryczałtowane odszkodowanie za opóźniony lot - glosa do wyroku TS (czwarta izba) z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07[1] Sturgeon v. Condor i Böck v. Air France, "Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach", 2013, nr 2, s. 57-63.
 79. Konopielko, Łukasz [et al.], Ewaluacja zmian w systemie wyboru projektów w ramach wybranych działań PO IG 2007-2013. Warszawa: IBS, 2013 [online]. Dostępny online
 80. Konopielko, Łukasz; Kuskowski, Jędrzej; Ponichter-Kolenda, Marta; Regulski, Andrzej; Zawistowski, Julian, Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności  w okresie 2014-2020. Raport końcowy. Warszawa: IBS, 2013 [online]. Dostępny online
 81. Korab-Karpowicz, W. Julian, Polityka i czas, czyli zderzenie epok: tradycyjności, moderności i postmoderności, "Civitas : studia z filozofii polityki", 2013, nr 15, s. 51-[70]
 82. Kosonoga, Jacek, Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r., sygn. II AKz 233/12, "Prokuratura i Prawo", 2013, nr 11, s. 180-185.
 83. Kosonoga, Jacek, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2010 r., II AKa 103/10, "Ius Novum", 2013, nr 1, s. 192-198.
 84. Kosonoga, Jacek, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2013 r., III KK 211/12, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2013, nr 11, s. 825-832.
 85. Kowalski, Jerzy, Preambula v Konstitucii Rossijskoj Federacii, "Ûridičeskaâ Mysl'". 2013, nr 5(79), s. 43-54.
 86. Koziej, Stanisław; Fryc, Mariusz, Podstawy strategiczne systemu obrony powietrznej Polski, w: System obrony powietrznej Polski, red. nauk. Krzysztof Czupryński, Andrzej Glen, Paweł Soroka, Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2013, s. 17-22.
 87. Koziej, Stanisław, Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty strategiczne, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, 1, s. 143-168.
 88. Krawczyk, Rafał, Islam jako system społeczno-gospodarczy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013. ISBN 978-83-60694-43-5
 89. Krawczyk, Rafał, Reguła odwróconego optimum, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, 1, s. 182-208.
 90. Kruk, Maria, Referat recenzyjny — 20 lat „Przeglądu Sejmowego”, "Przegląd Sejmowy", 2013, nr 2, s. 9-24.
 91. Kruk, Maria, U źródel konstytucyjnego pojęcia narodu jako podmiotu suwerenności, w: Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, pod red. M. Kruk, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 25-38.
 92. Kryzys finansów publicznych: przyczyny, mechanizmy, drogi wyjścia, red. nauk. Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013. ISBN 978-83-60694-42-8
 93. Krzekotowska, Krystyna, Własność budynków i lokali. Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, 2013. ISBN 978-83-63223-44-1
 94. Kushnir, Ostap; Domaradzki, Spasimir, The EU – Ukraine Relations through the Prism of Human Rights, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 4(43), s. [274]-295.
 95. Kushnir, Ostap, Interwar views on managing Eastern European Space. Exploring Lypa’s Conceptualisation of the Black Sea States Union, "Central European Journal of International and Security Studies", 2013, nr 4, s. 68-85.
 96. Lash, Christopher, 'Conflict over property': lodging in times of displacement, Poland 1944-1946, the case of Zielona Góra, "Europe-Asia Studies", 2013, Vol. 65 No. 10, s. 1978-1993.
 97. Lash, Christopher, Face to the village: the Razian Countryside under Soviet rule, 1921-1930, "Europe-Asia Studies", 2013, Vol. 65 No. 8, s. 1676-1678.
 98. Laskowska, Marzena, Kogo reprezentuje poseł? w: Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, red. nauk. Maria Kruk, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 201-243. ISBN 978-83-7666-257-2
 99. Laskowska, Marzena, Mandat przedstawicielski w III RP, w: Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, red. nauk. Maria Kruk, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 116-133. ISBN 978-83-7666-257-2
 100. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Koncepcja falowego rozwoju logistyki : dyfuzja innowacji w łańcuchu dostaw, Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. ISBN 978-83-87249-44-1.
 101. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Proces tworzenia innowacji w łańcuchu dostaw w ujęciu modelowym, "Gospodarka Materiałowa&Logistyka", 2013, nr 12, s. 18-23.
 102. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Rozwój logistyki w świetle paradygmatu myślenia systemowego, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 4(43), s. [172]-187.
 103. Łazarski, Krzysztof, Erasmus of Rotterdam : Religious Reformer, Revolutionary or Reactionary?, "Optimum. Studia Ekonomiczne", 2013, nr 2 (62), s. 3-10.
 104. Łazarski, Krzysztof, Eric Voegelin’s New Political Philosophy : a brief overview, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 1(40) [169]-181.
 105. Łazarski, Krzysztof, Hobbes's Leviathan: New Science of Man. w: Human rights and politics / ed. by Janusz Grygieńć; Krzysztof Łazarski; Wiesław Wacławczyk, Warszawa : Wydawnictwo Erida, 2013, s. 11-27.
 106. Łazarski, Krzysztof, How the Whites Blew Their Chances, w: "Canadian – American Slavic Studies", 2013, nr 47, s. 137-169.
 107. Łazarski, Krzysztof, John Locke's State of Nature and the Origins Rights of Man, w: Human rights and politics / ed. by Janusz Grygieńć; Krzysztof Łazarski; Wiesław Wacławczyk, Warszawa : Wydawnictwo Erida, 2013, s. 48-65.
 108. Łazarski, Krzysztof, Law, Forms of Government and Liberty in Montesquieu’s Thought, "Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały", 2013, nr 1 (12), s. 3-18.
 109. Łazarski, Krzysztof, Nowożytna nauka i wiedza według Kartezjusza, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 2(41) [192]-211.
 110. Łazarski, Krzysztof, Przywracanie zapomnianej historii: czy wizerunek Polski w świecie może być zmieniony?, "Arcana : kultura, historia, polityka", 2013, 112-113, s. 33-56.
 111. Łazarski, Krzysztof, Rousseau and the Roots of Modernity, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", 2013, nr 1 (10), s. 243-256.
 112. Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, red. nauk. Maria Kruk, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. ISBN 978-83-7666-257-2
 113. Manerowska, Anna; Nieznański Edward; Mulawka Jan, Algebraic logic of concepts and its machine implementation in the algebras of deontic and axiological notions, w: Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments / ed. by Ryszard S. Romaniuk, Wilga: Warsaw University of Technology, 2013.
 114. Manowska, Małgorzata, Wznowienie postępowania cywilnego, LexisNexis, 2013, 295 s. ISBN 978-83-278-0328-3
 115. Mikita, Małgorzata, Pakiet CRD IV/CRR i jego wpływ na rynek bankowy Unii Europejskiej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 3(42), s. [17]-27.
 116. Mikita, Małgorzata, Państwowe Fundusze Inwestycyjne a globalny kryzys finansowy, w: Kryzys finansów publicznych: przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia, red. nauk. Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013 s. [159]-174.
 117. Mikita, Małgorzata, Wytyczne w zakresie analizy porównawczej systemów finansowych, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 4(43), s. [89]-108.
 118. Moczydłowska, Joanna M., Zaangażowanie pracowników – aspekty psychologiczne i organizacyjne, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 4, s. 162-171.
 119. Moczydłowska, Joanna M., Błędy w zarządzaniu relacjami z pracownikami jako wewnętrzne źródło kryzysu w organizacji, w: Strategie działań w warunkach kryzysu, red. nauk. Sławomir Partycki, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2013, s. [346]-355. ISBN 978-83-7702-663-2
 120. Moczydłowska, Joanna M., Efektywność zarządzania kapitałem ludzkim jako element efektywności organizacjnej, w: Efektywność organizacji, red. nauk. Marek Cisek, Anna Maciniuk-Kluska, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2013, s. 183-192.
 121. Moczydłowska, Joanna M., Employees' comitment management in the assessment of managers (based on the results of quality research), w: Toyotarity. People, processes, quality improvment, ed. Stanisław Borkowski, Renata Stasiak-Betlejewska, Alba Iulia : Aeternitas Publishing House, 2013, s. 29-40. ISBN 978-606-613-079-0
 122. Moczydłowska, Joanna M., Empowerment - upodmiotowienie we wspólnocie, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa", nr 11 (766), 2013, s. 15-23.
 123. Moczydłowska, Joanna M., Kategoria zaufania w zarządzaniu kapitałem ludzkim w jednostkach administracji samorządowej, "Optimum. Studia ekonomiczne", nr 3 (63), 2013, s. 92-100.
 124. Moczydłowska, Joanna M., Motywowanie jako element zarządzania kapitałem ludzkim policji - perspektywa pracowników mundurowych, w: Public management 2013. Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi. Tom I, red. Witold Kieżun, Jarosław Wołejszko, Stanisław Sirko, Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2013, s. 59-69. ISBN 978-83-7523-263-9, 978-83-7523-264-6 (tom I)
 125. Moczydłowska, Joanna M., Nauki o przedsiębiorczości. O potrzebie interdyscyplinarnej płaszczyzny badawczej, w: Przedsiębiorczość w ośmiu odsłonach, red. nauk. Julita E. Wasilczuk, Gdańsk : Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2013, s. 9-18. ISBN 978-83-62197-96-5
 126. Moczydłowska, Joanna, Zarządzanie relacjami z pracownikami (ZRzP) - nowe spojrzenie na relacje organizacji z pracownikami, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji. Część II", 2013, T. 14, Z. 12, Cz. II, s. 33-42. Dostępny online
 127. Moczydłowska, Joanna M. ; Widelska, Urszula, Employer branding as a modern tool of enterprise image management : based on the example of Podlasie companies, w: Human capital and corporate responsibility. Challenges for future. Monograph, ed. Felicjan Bylok, Częstochowa : Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2013, s. 157-166
 128. Muszyński, Mariusz, Ograniczenie immunitetu państwa w zakresie niektórych działań iure imperii, "Ius Novum", 2013, nr 4, s. 60-84.
 129. Muszyński, Mariusz, Prawo międzynarodowe wobec problemu niewypłacalności państw, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 2013, nr 2, s. 29-45.
 130. Muszyński, Mariusz, Traktatowy projekt wspólnej waluty Unii Europejskiej, "Ius Novum", 2013, nr 1, s. 90-108.
 131. Nałęcz, Daria, Pokój ryski : epizod w stosunkach polsko-rosyjskich, w: Zapomniany pokój : Traktat ryski : interpretacje i kontrowersje 90 lat póżniej, pod red. Sławomira Dębskiego, Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2013, 97-130. ISBN ISBN 978-83-935192-0-0
 132. Nieznański, Edward, The first formalized proof of the indestructibility of a subsistent form, "Studies in East European Thought", Vol. 65, issue 1-2, 2013, s. 65-73.
 133. Nita-Światłowska, Barbara ; Światłowski, Andrzej, Odczytanie w postępowaniu karnym protokołu czynności dowodowej przeprowadzonej przed obcym organem, "Europejski Przegląd Sądowy", 2013, nr 2, s. 4-11.
 134. Nita-Światłowska, Barbara ; Światłowski, Andrzej, Podstawa dowodowa tymczasowego aresztowania, "Państwo i Prawo, 2013, nr 2, s. 87-101.
 135. Nita-Światłowska, Barbara, From European Evidence Warrant to European Investigation Order, w: Evidence in EU Fraud Cases, Wolters Kluwer Lex, 2013, s. 171-187. ISBN 978-83-264-4447-0
 136. Nita-Światłowska, Barbara, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 13 września 2012 r., sygn. II AKa 128/12, "Przegląd Sądowy", 2013, nr 9, s. 132-140.
 137. Nita-Światłowska, Barbara, Podstawa dowodowa tymczasowego aresztowania, "Państwo i Prawo", 2013, nr 2, s. 87-101.
 138. Nita-Światłowska, Barbara, Tymczasowe aresztowanie a konstytucyjne gwarancje praw i wolności obywatelskich, w: Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, Wolters Kluwer, 2013, s. 966-985. ISBN 978-83-264-4369-5
 139. Nita-Światłowska, Barbara, Wznowienie postępowania w następstwie stwierdzenia niekonstytucyjności norm, a zasada prawomocności orzeczeń sądowych, w: Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, 2013, s. 165-185. ISBN 978-83-87515-72-0
 140. Nita-Światłowska, Barbara, Zawieszenie postępowania przed sądem powszechnym w związku z postępowaniem w przedmiocie kontroli konstytucyjnej przed Trybunałem Konstytucyjnym – obligatoryjne czy fakultatywne?, "Przegląd Sądowy", 2013, nr 1, s. 7-19.
 141. Nosiadek, Grzegorz, Reforma architektury ekonomicznej Unii Europejskiej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 4(43), s. [59]-88.
 142. Oleński, Józef, Transborder economies, transborder economics, transborder statistics, Vol. 1, Contributions to transborder economics: elements of theory and methods, ed. by Józef Oleński; aut. Józef Oleński; Ewa Szkic-Czech; Róża Weryńska. [Dokument elektroniczny] Warsaw: Polish Statistical Association, 2013. ISBN 978-83-915575-6-3
 143. Olszewski, Paweł; Chojan, Adrian, Wpływ kryzysu gospodarczego na aktywność międzynarodową Unii Europejskiej, w: Miedzy polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów, red. nauk. Tomasz Grzegorz Grosse, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2013, s. [143]-162.
 144. Olszówka, Marcin, Charakter prawny umowy, o której mowa w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, w: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), Wydawnictwo KUL, 2013, s. 289-309. ISBN 978-83-7702-782-0
 145. Olszówka, Marcin, Konstytucyjny paradygmat aktu prawa wewnętrznego, "Ius Novum", 2013, nr 2, s. 93-120.
 146. Opaliński, Bartłomiej, Funkcjonowanie władzy wykonawczej z perspektywy 15 lat obowiązywania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, red. nauk. Stanisław Biernat, Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2013 s. 217-230.
 147. Opaliński, Bartłomiej, Kompetencje Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Przyczynek do rozważań, "Polityka i Społeczeństwo", 2013, nr 2, s. 5-24.
 148. Opaliński, Bartłomiej, Konferencja nt. Konstytucja RP w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych. Trybunał Konstytucyjny, Warszawa, 17 października 2012 r. Sprawozdanie, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", 2013, nr 2, s. 207-214.
 149. Opaliński, Bartłomiej, Prawnoustrojowe uwarunkowania struktury Rady Ministrów, ”Przegląd Legislacyjny”, 2013 nr 1 (83), s. [11]-36.
 150. Opaliński, Bartłomiej, Prawo do wolnych wyborów w świetle standardów Rady Europy, w: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, t. 2, red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013 s. [79]-93.
 151. Opaliński, Bartłomiej, Recenzja książki J. Wegner-Kowalskiej, Konstytucja w orzecznictwie sądów administracyjnych (nie artykuł naukowy), "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego", 2013, nr 5, s. 214-217.
 152. Opaliński, Bartłomiej, Udział Prezydenta RP w kształtowaniu składu Rady Ministrów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne, 2013. ISBN 978-83-62363-74-2
 153. Opaliński, Bartłomiej, Uwagi de lege ferenda w przedmiocie usytuowania modelu odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce, „Przegląd Prawa Publicznego”, 2013 nr 5 (75), s. 52-59.
 154. Opaliński, Bartłomiej, Uwagi na temat kolegialnych organów doradczych Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa państwa, „Przegląd Prawa Publicznego”, 2013 nr 2 (72), s. 7-16.
 155. Opaliński, Bartłomiej, VII Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego: Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne w Polsce i państwach europejskich, Opole, 9 – 10 kwietnia 2013 r., sprawozdanie (nie artykuł naukowy), "Przegląd Prawa Konstytucyjnego". 2013, nr 3, s. 255-259.
 156. Opaliński, Bartłomiej, Władza wykonawcza na gruncie noweli konstytucyjnej z 7 kwietnia 1989 r.: zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa Publicznego”, 2013 nr 3 (73), s. 32-44.
 157. Opaliński, Bartłomiej, Zakres zastosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych, "Jurysta", 2013, nr 9, s. 26-32.
 158. Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, Przemysław, Policja. Studium administracyjnoprawne, Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, 2013. ISBN 978-83-64054-40-2
 159. Oręziak, Leokadia, Otwarte fundusze emerytalne : efekt prywatyzacji emerytur, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, 2, s. 31-59.
 160. Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020, oprac. Jacek Sierak, Michał Bitner, Andrzej Gałązka, Warszawa : Krajowe Obserwatorium Terytorialne, 2013, 112 s.
 161. Podlaski absolwent. Badanie losów zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych województwa podlaskiego kształcących w zawodach technicznych i inżynierskich związanych z branżą maszynową, którzy ukończyli naukę w latach 2010-2012, red. nauk. Joanna M. Moczydłowska. Białystok: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2013. ISBN 978-83-62258-59-8
 162. Poręba, Mira, Zaufanie i zarządanie przez wartości w kontekście wybranych etyk zawodowych, w: Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 3, pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego, Warszawa : Instytut Etyki Prawniczej. LexisNexis Polska, 2013, s. [42]-49. ISBN 978-83-278-0171-5
 163. Prawo pracy, red. Jakub Stelina ; aut. Artur Rycak [et al.]. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. ISBN 978-83-255-4567-3 ; ISBN 978-83-255-4568-0 (e-book)
 164. Regulski, Andrzej; Konopielko, Łukasz; Zawistowski, Julian, Ewaluacja wkładu bezpośrednich dotacji inwestycyjnych udzielonych w ramach RPO WP we wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego: raport końcowy, Warszawa : Instytut Badań Strukturalnych, [2013].
 165. Representational mandate in the Polish Deputies' practice, aut. Maria Kruk [et al.], Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013. ISBN 978-83-7666-289-3
 166. Rogalski, Maciej, Enforcement of regulatory decisions, w: Telecommunications Regulation in Poland, ed. by Stanisław Piątek, Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management, 2013, s. 187-195. ISBN 978-83-63962-48-7
 167. Rogalski, Maciej, Legal aspects of innovations, w: Innovating innovation. Essays on the intersection of information science and innovation, ed. by Bruno Jacobfeuerborn, Warsaw: MOST Foundation; University of Warsaw, Institute of Information Science and Book Studies, 2013, s. 69-74. ISBN 978-83-925759-8-6
 168. Rogalski, Maciej, Niezmienność i niepodzielność przedmiotu procesu a tożsamość czynu, w: Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje, red. nauk. Wojciech Cieślak; Sławomir Steinborn, Warszawa: LEX a Wolter Kluwer business, 2013, s. 999-1011.
 169. Rogalski, Maciej, Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony (art. 56 ust. 4a Prawa telekomunikacyjnego), "Ius Novum", 2013, nr 3, s. 141-152.
 170. Rogalski, Maciej, Wygaśnięcie prawa do oskarżenia na skutek prawomocnego umorzenia postępowania przygotowawczego, w: Z problematyki funkcji procesu karnego, red. nauk. Tomasz Grzegorczyk, Jacek Izydorczyk, Radosław Olszewski, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013, s. 198-205.
 171. Rosati, Dariusz K., Czy Polska powinna wejść do strefy euro?, w: Kryzys finansów publicznych: przyczyny, mechanizmy, drogi wyjścia, red. nauk. Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013, s. 103-138.
 172. Rosati, Dariusz K., Czy strefa euro przetrwa kryzys?, w: Kryzys finansów publicznych: przyczyny, mechanizmy, drogi wyjścia, red. nauk. Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013, s. 61-102.
 173. Rosati, Dariusz K., Konsolidacja fiskalna a kryzys zadłużenia w strefie euro, w: Kryzys finansów publicznych: przyczyny, mechanizmy, drogi wyjścia, red. nauk. Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013, s. 11-42.
 174. Rudkoŭski, Piotr, Why doesn't religion laugh at politics?, w: Revolt in the name of freedom : forgotten Belarusian gene?, ed. by Piotr Rudkoŭski, Kaciaryna Kolb, Warsaw : Oficyna Wydawnicza Uczelni  Łazarskiego, 2013, s. 105-110.
  ISBN 978-83-64054-32-7 Dostępny online
 175. Rycak, Artur, Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013, 467 s.
  ISBN 978-83-264-3936-0
 176. Rycak, Magdalena Barbara; Rycak, Artur; Stelina, Jakub, Ustawa o pracownikach samorządowych: komentarz, wstęp Jerzy Stępień. Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. ISBN 978-83-264-3821-9
 177. Rycak, Magdalena, Concepción de los contatos laborales flexibles en la Unión Europea, w: Derecho laboral y seguridad social, ed. Julio A. Grisola, Buenos Aires : Abelledo Perrot, 2013, s. 75-79.
 178. Rycak, Magdalena, Uwagi do poselskiego i rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druki nr 1116 i 1105), "Monitor Prawa Pracy", 2013, nr 6, s. 287-292.
 179. Rycak, Magdalena, Uwagi do zmian w przepisach o czasie pracy obowiązujących od 23 sierpnia 2013 r., w: Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania, IPiSS, 2013, s. 326-339. ISBN 978-83-61125-94-5
 180. Rycak, Magdalena, Z problematyki czasu pracy pracowników samorządowych, w: Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2013, s. 81-89. ISBN 978-83-61991-39-7
 181. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2013 r. II CZ 192/12, "Ius Novum", 2013, nr 4, s. 159-171.
 182. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Status prawny urządzeń wodnych, "Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", 2013, nr 1, s. 46-57.
 183. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Uprawnienie dłużnika hipotecznego do zmniejszenia sumy hipotecznej, "Rejent", 2013, nr 10, s. 50-71.
 184. Sieradzka, Małgorzata, Sankcja utraty wadium z tytułu niezłożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzajacych spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, "Prawo Zamówień Publicznych", nr 3, 2013.
 185. Sieradzka, Małgorzata, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - potrzeba zmian przepisów wywołujących wątpliwości interpretacyjne, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", nr 1(2), 2013, s. 45-52.
 186. Sieradzka, Małgorzata, Zakres dopuszczalnej swobody zamawiajacego w ustalaniu wysokości kar umownych w świetle orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych - przegląd orzecznictwa, "Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 4, 2013, s. 22-28.
 187. Sieradzka, Małgorzata, Zakres kontraktowej swobody stron stosunku prawnego nawiązanego wskutek udzielenia zamówienia publicznego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 10, 2013.
 188. Sieradzka, Małgorzata; Zdyb, Marian, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2013. ISBN 978-83-264-4243-882.
 189. Sierak, Jacek, Efektywność zarządzania finansowego - uwagi wprowadzające, w: Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury, Michał Bitner, Krzysztof S. Cichocki, Jacek Sierak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych, Warszawa : Instytut Badań Systemowych PAN, 2013, s. 19-38.
 190. Sierak, Jacek, Potencjał jednostek samorządu terytorialnego do absorpcji funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej, w: Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego, red. nauk. A. Alińska, Warszawa : SGH, 2013, s. 180-192. 
  ISBN 978-83-938777-0-6
 191. Sierak, Jacek, Wieloletnie planowanie finansowe i prognozowanie w jednostkach samorządu terytorialnego, w: Rozwój w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia zarządzania finansami samorządu terytorialnego, pod red. Arkadiusza Babczuka, Warszawa : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2013, s. 9-32.
 192. Sierak, Jacek, Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 4(43) 2013, s. 188-220.
 193. Stachowiak-Kudła, Monika, Dylematy oceny jakości kształcenia, „Spektrum”, 2013 nr 3-4, s. XVIII-XXIII.
 194. Stefański, Ryszard Andrzej, Abstrakcyjne pytania prawne do Sądu Najwyższego w sprawach karnych, w: System Prawa Karnego Procesowego. Zagadnienia ogólne, t. cz. 1, pod red. P. Hofmańskiego, LexisNexis, 2013, s. 604-664. ISBN 978-83-255-4609-3
 195. Stefański, Ryszard Andrzej, Czynności przedstawienia zarzutów,"Prokuratura i Prawo", 2013, nr 8, s. 20-48.
 196. Stefański, Ryszard Andrzej, Glosa do postanowienie  SN z dnia 13 czerwca 2012 r. - II KK 302/11, "Państwo i Prawo", 2013, nr 1, s. 116-121.
 197. Stefański, Ryszard Andrzej, Glosa do uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 29 października 2012r. – I KZP 17/12, "Prokuratura i Prawo", 2013, nr 9, s. 187-195.
 198. Stefański, Ryszard Andrzej, Kilka uwag na kanwie artykułu M. Małeckiego „Przestępstwo określone w art.178a § 4 k.k. – uwagi de lege ferenda”, "Paragraf na Drodze", 2013, nr 11, s. 25-28.
 199. Stefański, Ryszard Andrzej, Konsekwencje dla świadka w razie bezpodstawnego uchylania się od zeznania, w: Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje, pod red. W. Cieślaka, S. Steinborna, Wolters Kluwer, 2013, s. 1055-1077. ISBN 978-83-264-4369-5
 200. Stefański, Ryszard Andrzej, Kryminalizacja zachowań w ruchu drogowym, w: Granice kryminalizacji i penalizacji, pod red. S. Pikulskiego, M. Romańczuk-Grąckiej, Pracownia Wydawnicza ”Relsem” Olsztyn, 2013, s. 188-213. ISBN 978-83-62863-76-1
 201. Stefański, Ryszard Andrzej, Modyfikacja zarzutów, "Prokuratura i Prawo", 2013, nr 12, s. 79-99.
 202. Stefański, Ryszard Andrzej, O nieadekwatności projektowanych zmian w zakresie postępowania przygotowawczego do proponowanego modelu rozprawy głównej, w: Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, pod red. P. Wilińskiego, Wolters Kluwer, 2013, s. 225-233. ISBN 978-83-264-4541-5
 203. Stefański, Ryszard Andrzej, Postępowanie przygotowawcze: zmiany ewolucyjne, czy rewolucyjne, w: Z problematyki funkcji procesu karnego, pod red. T. Grzegorczyka, J. Izydorczyka, R. Olszewskiego, Wolters Kluwer, 2013, s. 23-44. ISBN 978-83-264-4123-3
 204. Stefański, Ryszard Andrzej, Prawo do obrony osoby podejrzanej, w: Z problematyki funkcji procesu karnego, pod red. T. Grzegorczyka, J. Izydorczyka, R. Olszewskiego, Wolters Kluwer, 2013, s. 296-310. ISBN 978-83-264-4123-3
 205. Stefański, Ryszard Andrzej, Prowadzenie pojazdu niemechanicznego w stanie nietrzeźwości – ponownie wykroczeniem, "Paragraf na Drodze", 2013, nr 12, s. 13-24.
 206. Stefański, Ryszard Andrzej, Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2012 r., „Ius Novum”, 2013 nr 1, s. 125-162.
 207. Stefański, Ryszard Andrzej, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, w: System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko dobrom zbiorowym, t. 8, pod red. L. Gardockiego, C.H. Beck, 2013, s. 157-262. ISBN 978-83-278-0367-2
 208. Stefański, Ryszard Andrzej, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w: System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko dobrom zbiorowym, t. 8, pod red. L. Gardockiego, C.H. Beck, 2013, s. 263-428. ISBN 978-83-278-0367-2
 209. Stefański, Ryszard Andrzej, Recenzja książki  M. Melezini: Środki karne jako instrument polityki kryminalnej, Białystok 2013, "Ius Novum", 2013, nr 4, s. 172-177.
 210. Stefański, Ryszard Andrzej, Skręt w lewo – problem rozwiązany, "Paragraf na Drodze", 2013, nr 7, s. 5-14.
 211. Stefański, Ryszard Andrzej, Skuteczność przedstawienia zarzutów, „Prokuratura i Prawo”, 2013 nr 6, s. 5-31.
 212. Stefański, Ryszard Andrzej, Używanie świateł drogowych pojazdu, "Paragraf na Drodze", 2013, nr 2, s. 18-24.
 213. Stępień, Justyna [et al.], Krajowy standard kompetencji zawodowych. Pomocnik biblioteczny, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013.
 214. Stępień, Justyna, Just In Time. Usługi Biblioteki Akademickiej dostosowane do potrzeb jej użytkowników, w: Suchasni problemi diyal’nosti biblioteky v umovakh informatsiynoho suspil’stva: materialy p'yatoyi mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Lviv, 11-12 beresnya 2013 r, Lviv, 2013, s. 99-111.
 215. Strzelczyk, Ryszard, Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego, C.H. Beck, 2013, 507 s. ISBN 978-83-255-5104-9
 216. Strzelczyk, Ryszard; Kamińska, Karolina, Status prawny spółki partnerskiej, "Ius Novum", 2013, nr 2, s. 136-142.
 217. Swaniewicz, Paweł; Neneman, Jarosław; Łukomska, Julita, Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości, "Finanse Komunalne", 2013, nr 7-8, s. 25-50.
 218. Szczepańska, Ilona, Rozwiązania o charakterze prorodzinnym w polskiej konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, "Ius Novum", 2013, nr 2, s. 143-173.
 219. Szczepańska, Ilona, Wybrane elementy konstrukcji podatku od dochodów osobistych i ich znaczenie w realizacji polityki podatkowej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 2, s. 60-84.
 220. Szczepańska, Ilona, Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, "Edukacja Prawnicza", 2013, nr 12, s. 3-6.
 221. Szustakiewicz, Przemysław, Dostęp do akt postępowań administracyjnych i sądowych, "Prawo i Środowisko", 2013, nr 3, s. 132-138.
 222. Szustakiewicz, Przemysław, Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu
  Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. II GSK 759/11, "Ius Novum", 2013, nr 4, s. 139-147.
 223. Szustakiewicz, Przemysław, Pojęcia interesu prawnego w Kodeksie postępowania administracyjnego, "Prawo i Środowisko", 2013, nr 3, s. 139-145.
 224. Szustakiewicz, Przemysław, Postępowanie dyscyplinarne w służbach specjalnych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", 2013, nr 8, s. 218-236.
 225. Szustakiewicz, Przemysław, Postępowanie dyscyplinarne w Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu, "Przegląd Prawa Publicznego", 2013, nr 6, s. 44-60.
 226. Szustakiewicz, Przemysław, Recenzja książki Stanisława Pieprznego, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2012, "Kontrola Państwowa", 2013, nr 2, s. 123-132.
 227. Szustakiewicz, Przemysław, Świadczenia pieniężne związane z prawem do lokalu mieszkalnego emerytów i funkcjonariuszy służb mundurowych w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Ius Novum", 2013, nr 3, s. 167-183.
 228. Trans-border economies, ed. Marek Cierpiał-Wolan, Józef Oleński, Wacław Wierzbieniec, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013, 195 s.
  ISBN 978-83-63909-20-8
 229. Wąsik, Jan, Doskonalenie systemu rachunkowości jako istotna przesłanka reformy finansów publicznych, w: Kryzys finansów publicznych: przyczyny, mechanizmy, drogi wyjścia, red. nauk. Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013, s. 254-271.
 230. Wesserling, Janusz; Nieznański, Edward, On the concept of truth and intended model of the logic of beliefs, "Studia Philosophiae Chrisianae", 2013, nr 1 (49), s. [135]-149.
 231. Wiciak-Obrębska, Magdalena; Parol, Tomasz; Gierczyński, Jakub; Grylewicz, Jerzy; Drapała, Anna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red. nauk.)Analiza dostępności do leczenia onkologicznego oraz finansowania świadczeń z zakresu chemioterapii w 2012 roku ze szczególnym uwzględnieniem nowych terapii onkologicznych, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2013 
 232. Wieczorek, Jerzy, Protekcjonizm pozataryfowy – nowa odsłona, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 1(40), s. [41]-66.
 233. Wróblewski, Artur, Reflections on the Syrian revolution and beyond, [w:] Poland-Jordan-European Union : a new role of Europe in the Middle East after the Arab Spring : the Third International Interdisciplinary Scientific Conference under the Patronage of Professor Ekhleif Tarawneh the President of the University of Jordan, December 20, 2012, ed. Saad Abudayeh, Krzysztof Bojko. - Amman : The University of Jordan, 2013. s. 185-198.
 234. Zachariasz, Igor, Koncepcja województwa stołecznego a perspektywa metropolitan governance, "Samorząd Terytorialny", 2013, nr 11, s. 62-72.
 235. Zachariasz, Igor, Planowanie przestrzenne a zarządzanie strategiczne w wielkim mieście - aspekty prawne, w: Integracja planowania finansowego, strategicznego i przestrzennego w samorządzie wielkomiejskim, red. Danuta Kamińska, Aleksander Nelicki, Igor Zachariasz, Warszawa : Instytut Badań i Ekspertyz Samorządowych, 2013, s. 181-199.
 236. Zachariasz, Igor, Pomiędzy zabudową planową a wolnością budowlaną - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w orzecznictwie sądowym, w: Wybrane aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego z perspektywy działalności organów nadzoru, red. nauk. Karolina Tetłak, Warszawa : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2013, s. [129]-144. ISBN 978-83-63397-12-8
 237. Zachariasz, Igor, Prawne uwarunkowania efektywności planów zagospodarowania przestrzennego w Polsce, "Zarządzanie Publiczne", 2013, nr 1(23), s. 5-16.

2012

 1. Beck, Krzysztof, Przezwyciężenie problemu przywłaszczania w ramach społecznej gospodarki rynkowej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2012, 2, s. 44-74.
 2. Bieńkowski, Wojciech; Figurski, Adam, Źródła dominacji sektora publicznego w europejskim sektorze szkolnictwa wyższego, w: Przyszłość integracji europejskiej - konkurencyjność i rynki, red. nauk. Wojciech Bieńkowski; Sławomir I. Bukowski, Grażyna Olszewska. Warszawa: CeDeWu.pl, 2012, s. 253-266. ISBN 978-83-7556-530-0
 3. Dahl, Martin, Die sozialen Kosten der Systemtransformation in Polen nach 1989 unter besonderer Berücksichtigung gesellschaftlich ausgegrenzter Familien, w: Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt. Bergründet von Karl Dedecius Herausgegeben von Dieter Bingen und Peter Oliver Loew, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012, s. 85-95.
 4. Dobrowolski, Paweł; Kondratowicz, Andrzej, Zawodne rynki, źli ekonomiści i dobrzy politycy. Źródła kryzysu finansowego w USA 2007-2009, w: Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, red. nauk. Marian Guzek. Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, ISP PAN, 2012, s. 155-193. ISBN 978-83-60580-85-1, 978-83-60694-36-7
 5. Dróżdż, Mateusz, Katalog dóbr prawnie chronionych - jeden z elementów kodyfikacji prawa cywilnego, „Przegląd Sądowy”, 2012 nr 10, s. 35-41.
 6. Dróżdż, Mateusz; Rajczewski, Robert, A Force Majeure clause as an effective tool to alleviate the problems caused by the Economic Crisis, „Edukacja Prawnicza”, 2012 nr 11 (137), s. 35-37.
 7. Fiszer, Józef, Terroryzm jako zagrożenie dla współczesnych stosunków międzynarodowych, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2012, 3, s. 155-187.
 8. Grabowska, Sabina; Opaliński, Bartłomiej, Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Sokolewiczu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, 2012 nr 1 (9), s. [287]-324.
 9. Guzek, Marian, Ideologiczna degradacja nauki ekonomii a zmiany na światowych rynkach finansowych, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2012, 3, s. 17-31.
 10. Guzek, Marian, Ideologiczna degradacja nauki ekonomii a zmiany na światowych rynkach finansowych, w: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej: dokąd zmierza strefa euro?, red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski, Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 221-232.
 11. Harasimiuk, Dominika Ewa, Reklama towarów sensytywnych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w: Reklama: aspekty prawne, red. nauk. Monika Namysłowska, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012 s. 257-[279].
 12. Harasimiuk, Dominika Ewa, Rynek wewnętrzny i swobody unijne, w: Unia Europejska : instytucje, polityki, prawo, Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012, s. [251]-296.
 13. Harasimiuk, Dominika Ewa, System instytucjonalny Unii Europejskiej, w: Unia Europejska: instytucje, polityki, prawo, Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012, s. [138]-196.
 14. Harasimiuk, Dominika Ewa, System ochrony prawnej w Unii Europejskie, w: Unia Europejska: instytucje, polityki, prawo, Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012, s. [226]-250.
 15. Harasimiuk, Dominika Ewa, Źródła prawa Unii, w: Unia Europejska : instytucje, polityki, prawo, Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012, s. [197]-225.
 16. Hoc, Stanisław, Karnoprawna ochrona informacji. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. ISBN 978-83-7395-514-1
 17. Hollender, Henryk, Czy SYNAT odmieni nam biblioteki? Miejsce bibliotek i ich styl pracy w nowym ładzie informacji naukowej w Polsce, w: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 18-20 maja 2011, red. Jolanta Kudrawiec, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012, s. 97-112.
 18. Hollender, Henryk, Integraciâ informacionnyh resursov v Pol'še:  politika, proekty i celevye gruppy, w: Menedžment vuzovskih bibliotek: rol' biblioteki universiteta v formirovanii informacionnoj kul'tury specjalista XXI veka: materialy XXI Medžunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencji 12-14 oktâbrâ 2011 g., Minsk, pod nauc. red. A. V. Rubanova ; Belorusskaâ Bibliotecnaâ Associaciâ, Belorysskij Gosudarstvennyj Universitet, Fundamental'naâ Biblioteka. Minsk: Izdatel'skij Centr BGU, 2012, s. 55-68.
 19. Hollender, Henryk, Rozwiązania światowe w zakresie platform informacyjnych, w: Rozwiązania organizacyjne zapewniające trwałość systemu informacji naukowo-technicznej, red. nauk. J. Kisielnicki, M. Gałązka-Sobotka, Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, 2012, s. 60-76.
 20. Hollender, Henryk, Synat i inni: komunikacja i informacja naukowa po reformie nauki i szkolnictwa wyższego, „Forum Bibliotek Medycznych - Medical Library Forum”, 2012 nr 1 (9), s. 123-132.
 21. Hollender, Henryk, SYNAT: dziesiątki dużych i małych pomysłów na informację naukową [dokument elektroniczny], ”Biuletyn EBIB: e-nauka - wyzwania dla bibliotek akademickich”, 2012 nr 8 (135), s. 1-10. Dostępny online
 22. Iglicka, Krystyna; Gmaj, Katarzyna; Bąbiak, Iwona, Integracja imigrantek - żon polskich obywateli: wyniki badań i rekomendacje, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. ISBN 978-83-7383-593-1 Dostępny online
 23. Janiec, Zygmunt, Political implications of the last financial and economic crisis, w: 2012 Cambridge Business & Economics Conference, Cambridge: [Cambridge University], 2012, s. 1/20-20/20. Dostępny online
 24. Janiec, Zygmunt, Promocyjny wymiar polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, w: Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, red. Józef M. Fiszer, Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2012 s. [382]-394.
 25. Janiec, Zygmunt, Współpraca zamiast integracji: brytyjskie zmagania z Traktatami Rzymskimi, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 2012 nr 2 (37), s. [161]-210.
 26. Jarosz, Rafał, Zmiany na globalnym rynku LNG a potencjał eksportowy Stanów Zjednoczonych, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2012, 3, s. 93-121.
 27. Jura, Jarosław, Etykieta (Etiquette), w: Słownik socjologii jakościowej, red. Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, Warszawa: Difin, 2012, s. 86-89. ISBN 978-83-7641-486-7
 28. Jura, Jarosław, Czy tylko wspólnota? Ramadan w Sudanie z perspektywy analizy zachowań związanych z jedzeniem i piciem, w: Pongo. Tom V: antropolgia praktyk kulinarnych. Szkice, red. nauk. Roman Chymkowski, Anna Jaroszuk, Małgorzata Mostek, Warszawa: Wydawnictwa Uniwerstetu Warszawskiego, 2012, s. 72-83. ISBN 978-83-235-0845-8
 29. Kaczmarek, Tadeusz T., Globalizacja ubóstwa i głodu : próba diagnozy, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2012, 3, s. 78-92.
 30. Kępka, Ewa, Finansowanie transakcji eksportowej : aspekty logistyczne, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2012, 1, s. 69-93.
 31. Knoppek, Krzysztof, Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa: LexisNexis, 2012. ISBN 978-83-7806-586-9
 32. Kondratowicz, Andrzej, Stan obecny i perspektywy zmian wolności gospodarczej (1990-2000), w: Wizja przyszłości Polski - studia i analizy. Tom III - ekspertyzy. Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2012. ISBN 978-83-61236-10-8
 33. Konert, Anna, La circulation des personnes sur le plan international et européen: 1975-2005. Saarbrücken: Éditions universitaires européennes, 2012. ISBN 978-3-8381-8303-9
 34. Konopielko, Łukasz, Marketing terytorialny jako instrument realizacji Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej, w: Wizerunek regionu o orientacji rynkowej, red. nauk. Agnieszka Siedlecka, Agnieszka Smarzewska,  Magdalena Zwolińska-Ligaj, Jacek Kamiński, Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, 2012 s. 117-123.
 35. Konopielko, Łukasz, Wspieranie innowacyjności w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, w: Współczesne wyzwania przedsiębiorstw i regionów a kryzys gospodarczy, red. nauk. Elżbieta Gąsiorowska, Leszek Borowiec, Monika Burżacka, Ciechanów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Inżynierii i Ekonomii, 2012 s. 249-262.
 36. Laskowska-Rutkowska Aleksandra, Falowa koncepcja ewolucji logistyki i łańcucha dostaw, „Organizacja i Kierowanie”, 2012 nr 1 (150), s. 53-67.
 37. Laskowska-Rutkowska Aleksandra, Model rozprzestrzeniania się innowacji w łańcuchach dostaw na przykładzie Systemu Produkcyjnego Toyoty, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, 2012, nr 12 (1216), s. 2-[7].
 38. Laskowska-Rutkowska Aleksandra, Myślenie systemowe w zarządzaniu: lekcja płynąca z kryzysu, w: Kryzys finansowy: przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, t. 1, red. Sławomir Partycki, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012 s. [745]-756.
 39. Mikita, Małgorzata, EU Single Financial Market: prospects for changes, “Financial Internet Quarterly "e-Finanse", 2012 vol. 8 nr 1, s. 53-60. Dostępny online
 40. Mikita, Małgorzata, Przyszłość globalizacji, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 2012 nr 1 (36), s. [31]-43.
 41. Mikita, Małgorzata, Rynek finansowy Unii Europejskiej – wyzwania, „Studia Biura Analiz Sejmowych: Finanse Unii Europejskiej”, 2012 3 (31), s. 29-42.
 42. Mikita, Małgorzata, Rynek państwowych funduszy inwestycyjnych, „Kontrola Państwowa” 2012 6 (347) s. 86-101.
 43. Mikita, Małgorzata, Sovereign Wealth Funds - global trends, w: 2012 Cambridge Business & Economics Conference. Cambridge : [Cambridge University], 2012, s. 1-18. Dostępny online
 44. Moczydłowska, Joanna, Kompetencje zawodowe menedżerów personalnych w kontekście potrzeb współczesnych przedsiębiorstw, w: Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, red. nauk. Jarosław S. Kardas, Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, 2012, s. 108-119.
 45. Moczydłowska, Joanna, Rozwój przedsiębiorstwa w koncepcji Positive Organizational Scholarship: doświadczenia przedsiębiorstw polskich, w: Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy, red. nauk. Jan Adamczyk, Hanna Hall, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. [251]-260.
 46. Moczydłowska, Joanna, Talent management: theory and practice of management. The polish experience, w: International Journal of Business Management and Economic Research, 2012, s. 432-438.
 47. Moczydłowska, Joanna, Zaufanie jako determinanta relacji przedsiębiorcy - przedstawiciele administracji samorządowej, „Zarządzanie i Finanse”, 2012 nr 4 cz. 2, s. [75]-85.
 48. Moczydłowska, Joanna, Zarządzanie karierą zawodową - podstawy teoretyczne, w: Podlaski absolwent. Badanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych województwa podlaskiego, kierunków: informatycznych, turystycznych i medycznych, którzy ukończyli naukę w latach 2009-2011, Białystok: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2012, s. 11-23. ISBN 978-83-62258-47-5
 49. Muszyński, Mariusz, Polityki Unii Europejskiej, w: Unia Europejska: instytucje, polityki, prawo, Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012 s. [297]-393.
 50. Muszyński, Mariusz; Harasimiuk, Dominika; Kozak, Małgorzata, Unia Europejska : instytucje, polityki, prawo. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012. ISBN 978-83-60694-38-1
 51. Nieznański, Edward, Jak wspominam czasy studiów, „Edukacja Prawnicza”, numer specjalny, 2012, s. 9-11.
 52. Nieznański, Edward, On notions of assertion, knowledge and opinion in epistemic logic, „Studia Philosophiae Christianae”, 2011 nr 4, s.[73]-83.
 53. Nieznański, Edward, The concepts of proof and the formalized arguments ex gradibus perfectionis, w: Ontological Proofs Today / ed. Mirosław Szatkowski. Frankfurt [etc.]: Ontos, 2012 s. 379-389.
 54. Nieznański, Edward, World models in formalized systems of theodicy, „Studia Philosophiae Christianae”, 2011 nr 1, s. [89]-96.
 55. Opaliński, Bartłomiej, Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów na tle konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Stan prawny na 1 maja 2012 r. Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. ISBN 978-83-264-3916-2
 56. Opaliński, Bartłomiej, Rozporządzenie z mocą ustawy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997, „Przegląd Prawa Publicznego”, 2012 nr 1 (59), s. 25-42.
 57. Opaliński, Bartłomiej, Uwagi o potrzebie modyfikacji drugiej izby parlamentu we współczesnym polskim systemie ustrojowym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, 2012 nr 1 (9), s. [77]-91.
 58. Opaliński, Bartłomiej, Wolność wyborów parlamentarnych i jej gwarancje na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, 2012 nr 2 (10), s. [55]-70.
 59. Opaliński, Bartłomiej, Wykonywanie prawa inicjatywy ustawodawczej przez Prezydenta RP z perspektywy 15 lat obowiązywania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Legislacyjny”, 2012 nr 3 (81), s. [11]-36.
 60. Opaliński, Bartłomiej, Zwierzchnictwo Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, w: Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, red. nauk. Maciej Marszałek [et al.], Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, 2012 s. 178-191.
 61. Oręziak, Leokadia, Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym - recenzja, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2012, 3, s. 213-217.
 62. Proces karny: część ogólna, red. Grażyna Artymiak; Maciej Rogalski; Monika Klejnowska [et al.]. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. ISBN 978-83-264-1673-6
 63. Przyszłość integracji europejskiej - konkurencyjność i rynki, red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Sławomir I. Bukowski, Grażyna Olszewska. Warszawa: CeDeWu.pl, 2012. ISBN 978-83-7556-530-0
 64. Radwański, Zbigniew; Olejniczak, Adam, Zobowiązania: część ogólna. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. ISBN 978-83-255-4135-4 ; ISBN 978-83-255-4136-1  (e-book)
 65. Rogalski, Maciej, Zmiany w zakresie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, 2012 nr 5 (1), s. 70-79.
 66. Rogalski, Maciej; Stachniak-Rogalska, Agnieszka, Udostępnianie billingów rozmów telefonicznych, „Państwo i Prawo”, 2012 nr 9 (799), s. 31-43.
 67. Rycak, Magdalena Barbara; Wronikowska, Ewa; Rycak, Artur, Prawo pracy : repetytorium. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. ISBN 978-83-264-3863-9
 68. Sieradzka, Małgorzata, Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia unijnego i krajowego prawa konkurencji (część I), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, 2012 nr 1 (763), s. 17-21.
 69. Sieradzka, Małgorzata, Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia unijnego i krajowego prawa konkurencji (część II), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, 2012, nr 2 (764), s. 20-25.
 70. Sieradzka, Małgorzata, Instrumenty ochrony konsumentów w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. - potrzeba zmian?, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, 2012 nr 2 (1), s. 24-33.
 71. Sieradzka, Małgorzata, Interpretacja pojęcia "posiadanie interesu w uzyskaniu zamówienia publicznego" w świetle orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych, „Glosa”, 2012 nr 4 (153), s. 19-25.
 72. Sieradzka, Małgorzata, Istotność wprowadzenia w błąd jako przesłanka ochrony, w: Reklama: aspekty prawne / red. nauk. Monika Namysłowska. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 116-136.
 73. Sieradzka, Małgorzata, Opis przedmiotu zamówienia publicznego przez wskazanie na konkretny znak towarowy, patent lub pochodzenie a kwestie równoważności oferty, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2012, nr 10 (772) s. 17-20.
 74. Sieradzka, Małgorzata, Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. ISBN 978-83-264-1634-7
 75. Sieradzka, Małgorzata, Wykładnia pojęcia rażąco niskiej ceny w świetle orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych, „Glosa”, 2012 nr 1 (150), s. 82-89.
 76. Sozański, Jarosław, Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej: (po traktacie lizbońskim) - studium prawnoporównawcze. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. ISBN 978-83-7780-276-2
 77. Stefański, Ryszard Andrzej, Odpowiedzialność za niesłuszne skazanie, niewątpliwie niesłuszne oskarżenie, przedstawienie zarzutów lub zastosowanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego, „Prokuratura i Prawo”, 2012 nr 12, s. 31-49.
 78. Stefański, Ryszard Andrzej, Obrona obligatoryjna w polskim procesie. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. ISBN 978-83-264-3843-1
 79. Stefański, Ryszard Andrzej, Ograniczenia prędkości rowerów, „Paragraf na Drodze”, 2012 nr 11, s. 28-34.
 80. Stefański, Ryszard Andrzej, Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. ISBN 978-83-255-4011-1 ; ISBN 978-83-255-4012-8  (e-book)
 81. Stefański, Ryszard Andrzej, Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2011 rok, „Ius Novum”, 2012 nr 3, s. 129-187.
 82. Stefański, Ryszard Andrzej, Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za 2011 r., „Ius Novum”, 2012 nr 2, s. 131-[152].
 83. Stefański, Ryszard Andrzej, Zachowanie się uczestników ruchu przy przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną, „Paragraf na Drodze”, 2012 nr 9, s. 12-19.
 84. Stefański, Ryszard Andrzej, Zwrot prawa jazdy zatrzymanego z powodu uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w razie uniewinnienia kierowcy, „Paragraf na Drodze”, 2012 nr 8, s. 13-19.
 85. Szyburska-Walczak, Grażyna, Ubezpieczenia społeczne: repetytorium. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. ISBN 978-83-264-3911-7
 86. The University in the age of globalization. Rankings, resources and reforms, ed. by Wojciech Bieńkowski; Josef C. Brada and Gordon Stanley, Basingtoke, New York: Palgrave Macmillan, 2012. ISBN 978-0-230-36400-4
 87. Towards a European Civil Code? The experienced American lawyers' perspective, (ed. Anna Konert), Salzburg, Warsaw : Lazarski University Publishing House, 2012, 86, [1] s.
  ISBN 978-83-60694-44-2
 88. Wachulski, Marcin F.; Mulawka, Jan J.; Nieznański, Edward, Implementation of inherence calculus in the PowerLoom environment, w: Proceedings of SPIE : Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments, 2012, vol. 8454, s. 845425-1-845425-7.
 89. Wacławczyk, Wiesław, From Milton to Mill: classic defenders of freedom of speech. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. ISBN 978-83-231-2970-7
 90. Wieczorek, Jerzy, Kryzys w strefie euro a Polska, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2012, 1, s. 44-68.
 91. Wratny, Jerzy, Związki zawodowe i organizacje pracodawców a procedury stanowienia prawa, „Dialog”, 2012 nr 3, s. 31-35.
 92. Zaleśny, Jacek, Legitymizacja szczególna zaskarżenia aktów normatywnych do Trybunału Konstytucyjnego, w: Piętnaście lat konstytucji RP z 1997 roku: inspiracje, uregulowania, trwałość, red. Jerzy Kuciński, Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2012 s. [185]-203.
 93. Zaleśny, Jacek, Ustawa ratyfikacyjna jako szczególna postać ustawy federalnej w Rosji, w: Współczesne ustroje państwowe i rozwój  demokracji w Polsce: księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, red. nauk. Ryszard M. Czarny, Kamil Spryszak, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012 s. [24]-35.
 94. Zdyb, Marian; Sieradzka, Małgorzata, Przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową - aspekty praktyczne, „Monitor Prawniczy”, 2012 nr 11, s. 565-573.
 95. Zintegrowane systemy informatyczne: dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP, red. nauk. Jerzy Kisielnicki, Małgorzata Pańkowska, Henryk Sroka; [aut. Piotr Adamczewski et al.]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. ISBN 978-83-01-16832-2