Regulamin Klubu Absolwenta Uczelni Łazarskiego

Rozdział I

§ 1
Postanowienia Ogólne

Regulamin Klubu Absolwenta Uczelni Łazarskiego, zwany dalej Regulaminem określa warunki i zasady organizacji Klubu Absolwenta.

§ 2
Misja

Misją Klubu Absolwenta Uczelni Łazarskiego, jest integracja środowiska absolwentów Uczelni Łazarskiego, zwaną dalej Uczelnią.

§ 3
Cele

Klub Absolwenta Uczelni Łazarskiego, zwany dalej Klubem realizuje swoją misję poprzez następujące cele:

 • stworzenie sieci wymiany informacji, zasobów, wzajemnego wsparcia i możliwości pomiędzy absolwentami aktywnymi zawodowo, dzięki utrwalaniu wzajemnych kontaktów biznesowych (networking),
 • umacnianie więzi absolwentów z Uczelnią, stworzenie swoistego lobby
 • wspieranie przedsięwzięć związanych z pobudzaniem i kształtowaniem aktywności zawodowej absolwentów Uczelni,
 • kształtowanie bardzo dobrych relacji ze środowiskiem Uczelni, otoczeniem społeczno-gospodarczym, społecznościami lokalnymi, instytucjami i mediami,
 • upowszechnianie oferty edukacyjnej Uczelni w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (studia podyplomowe i MBA),
 • wspieranie inicjatyw absolwentów Uczelni,
 • organizację i promowanie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych oraz rozrywkowych skierowanych do absolwentów,
 • pozyskiwanie wszechstronnego wsparcia na realizację celów statutowych Uczelni Fundacji Uczelni,
 • budowanie portalu internetowego Absolwentów Uczelni.

 § 4
Organizacja

 • Klub działa przy Biurze Prezydenta Uczelni.
 • Członkostwo w Klubie jest dobrowolne.
 • Klub jest otwarty na wszystkie inicjatyw i funkcjonuje na zasadach właściwych dla społeczności akademickiej.
 • Działania Klubu są kształtowane przez członków Rady Klubu.
 • W realizacji celów Klub Absolwenta współpracuje z innymi jednostkami Uczelni

Rozdział II

§ 5
Warunki Uczestinctwa

1. Członkami Klubu, zwanymi dalej Członkami, mogą być osoby, które ukończyły Uczelnię i uzyskały tytuł:

 • Licencjata;
 • Magistra;
 • Bachelor in Business Economics;
 • Bachelor in International Relations and European Studies;
 • Master of Science in International Business Economics;
 • Master of Arts in International Relations;
 • Doktora.

2. Członkami mogą być także:

 • absolwenci studiów podyplomowych i MBA;
 • aktywni członkowie Klubu Wychowanków Ryszarda Łazarskiego;
 • etatowi pracownicy Uczelni;
 • inne osoby zainteresowane przynależnością do Klubu.

3. Warunkiem członkostwa jest wypełnienie i przesłanie elektronicznej Deklaracji przystąpienia do Klubu zamieszczonej na stronach internetowych Klubu Absolwenta pod adresem https://ka.lazarski.pl/

4. Deklaracja przystąpienia do Klubu w formie elektronicznej powinna zostać wypełniona zgodnie z zasadami dla niej określonymi. Deklarację elektroniczną uważa się za wypełnioną, gdy wszystkie pola oznaczone, jako obowiązkowe są wypełnione prawidłowo.

5. W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w Deklaracji są nieprawdziwe, Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia z grona swoich członków osoby, która przesłała formularz z danymi niezgodnymi z prawdą.

6.  Złożenie Deklaracji przystąpienia do Klubu jest równoznaczne z akceptacją przez Członka postanowień niniejszego Regulaminu.

7.  Złożenie deklaracji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 6
Status uczestnictwa

Członkowie Klubu uzyskują status uczestnictwa: standard, partnerski i honorowy.

§ 7
Status Standard

1.  Członek Klubu, po dopełnieniu warunków określonych w § 4 uzyskuje automatycznie status członkostwa standard.

2. Status członka standard wiąże się z uzyskaniem następujących przywilejów:

 • Otrzymywanie pocztą elektroniczną newslettera z informacjami od Klubu.
 • Możliwość wypożyczania 3 książek na miesiąc z Biblioteki Uczelni bez kaucji pod warunkiem wcześniejszego wyrobienia Karty Bibliotecznej. Karta Biblioteczna wydawana jest zgodnie z zasadami Regulaminu Biblioteki Uczelni.
 • Możliwość korzystania z zasobów elektronicznych biblioteki Uczelni po wcześniejszym wyrobieniu Karty Bibliotecznej.
 • Możliwość skorzystania z Internetu w Bibliotece Uczelni.
 • Możliwość skorzystania z komputerów na terenie campusu Uczelni.
 • Możliwość uzyskania zniżki na kursy językowe organizowane przez Studium Języków Obcych.
 • Możliwość uzyskania zniżki za uczestnictwo w studiach podyplomowych organizowanych przez Uczelnię (tylko dla absolwentów)
 • Możliwość założenia konta e-mail w domenie @lazarski.pl.
 • Otrzymywanie zaproszeń na pełnopłatne imprezy Klubu.
 • Dostęp do internetowego forum klubowego.
 • Otrzymanie bezpłatnie Karty Klubu Absolwenta uprawniającej do korzystania na preferencyjnych warunkach z usług partnerów wspierających projekt Karty Klubu Absolwenta.
 • Możliwość aktywnego kształtowania działalności Klubu poprzez zgłaszanie swoich propozycji i projektów.
 • Możliwość uczestnictwa w konferencjach i spotkaniach naukowych organizowanych przez Uczelnię.

§ 8
Status Partnerski

1.  Status partnerski uzyskuje członek Klubu, który aktywnie włącza się w działalność Klubu, uczestnicząc czynnie w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub.

2.  Status partnerski wiąże się z uzyskaniem następujących przywilejów:

 • Otrzymywanie pocztą elektroniczną newslettera z informacjami od Klubu.
 • Możliwość skorzystania z komputerów na terenie campusu Uczelni.
 • Możliwość uzyskania zniżki na kursy językowe organizowane przez Studium Języków Obcych.
 • Możliwość uzyskania zniżki zniżki za uczestnictwo w studiach podyplomowych organizowanych przez Uczelnię (tylko dla absolwentów).
 • Możliwość założenia konta e-mail w domenie @lazarski.pl.
 • Otrzymywanie zaproszeń na pełnopłatne imprezy Klubu.
 • Dostęp do internetowego forum klubowego.
 • Możliwość aktywnego kształtowania działalności Klubu poprzez zgłaszanie swoich propozycji i projektów.
 • Możliwość wypożyczania 3 książek na miesiąc z Biblioteki Uczelni bez kaucji pod warunkiem wcześniejszego wyrobienia Karty Bibliotecznej. Karta Biblioteczną wydawana jest zgodnie z zasadami Regulaminu Biblioteki Uczelni.
 • Możliwość korzystania z zasobów elektronicznych biblioteki Uczelni po wcześniejszym wyrobieniu Karty Bibliotecznej.
 • Otrzymanie bezpłatnie Karty Klubu Absolwenta uprawniającej do korzystania na preferencyjnych warunkach z usług partnerów wspierających projekt Karty Klubu Absolwenta.
 • Zniżki 50 % na wejście na płatne przedsięwzięcia organizowane przez Klub.
 • Możliwość uczestnictwa w konferencjach i spotkaniach naukowych organizowanych przez Uczelnię.
 • Możliwość uczestnictwa w elitarnych spotkaniach aktywnych członków Klubu.
 • Możliwość uzyskania bezpłatnych wejściówek na przedsięwzięcia organizowane przez Firmy współpracujące z Klubem.

§ 9
Status Honorowy

1.  Status honorowy otrzymują osoby szczególnie zasłużone dla Klubu, obejmujące swoim patronatem działania Klubu, osoby publiczne ze świata kultury i nauki.

2. Status honorowy nadawany jest przez Radę Klubu.

3. Status honorowy wiąże się z uzyskaniem następujących przywilejów:

 • Otrzymywanie pocztą elektroniczną newslettera z informacjami od Klubu.
 • Możliwość skorzystania z komputerów na terenie campusu Uczelni.
 • Możliwość założenia konta e-mail w domenie @lazarski.pl.
 • Możliwość uzyskania zniżki na kursy językowe organizowane przez Studium Języków Obcych.
 • Możliwość uzyskania zniżki za uczestnictwo w studiach podyplomowych organizowanych przez Uczelnię (tylko dla absolwentów).
 • Otrzymywanie zaproszeń na imprezy organizowane przez Klub.
 • Dostęp do internetowego forum klubowego.
 • Możliwość aktywnego kształtowania działalności Klubu poprzez zgłaszanie swoich propozycji i projektów.
 • Możliwość wypożyczania 3 książek na miesiąc z Biblioteki Uczelni bez kaucji pod warunkiem wcześniejszego wyrobienia Karty Bibliotecznej. Karta Biblioteczną wydawana jest zgodnie z zasadami Regulaminu Biblioteki Uczelni.
 • Możliwość korzystania z zasobów elektronicznych biblioteki Uczelni po wcześniejszym wyrobieniu Karty Bibliotecznej.
 • Otrzymanie bezpłatnie Karty Klubu Absolwenta uprawniającej do korzystania na preferencyjnych warunkach z usług partnerów wspierających projekt Karty Klubu Absolwenta.
 • Nadania tytułu członka honorowego Klubu Absolwenta Uczelni.
 • Bezpłatnego wejścia na przedsięwzięcia organizowane przez Klub.
 • Możliwości uczestnictwa w spotkaniach Rady Klubu Absolwenta.
 • Możliwość uczestnictwa w konferencjach i spotkaniach naukowych organizowanych przez Uczelnię.

§ 10
Rada Klubu Absolwenta

1. Rada Klubu Absolwenta powstaje z inicjatywy Członków Klubu.

2. Rada Klubu Absolwenta składa się z 10 Członków Klubu Absolwenta i Pełnomocnika Prezydenta ds. Klub Absolwenta.

3. Pełnomocnik Prezydenta ds. Klub Absolwenta raz na 4 lata kalendarzowe ogłasza wybory do Rady Klubu Absolwenta.

4. Kandydatów na Członków Rady Klubu Absolwenta mogą zgłaszać Członkowie Klubu w formie elektronicznej do Pełnomocnika Prezydenta ds. Klub Absolwenta w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyborów. Zgłoszenie kandydatury winno zawierać imię i nazwisko kandydata, ukończony kierunek studiów na Uczelni Łazarskiego oraz krótkie uzasadnienie wraz z informacją czym dany kandydat będzie inspirować, kształtować oraz inicjować poczynania Klubu działając według opinii pozostałych Absolwentów i własnych decyzji.

5. Spośród wszystkich nadesłanych kandydatur Członkowie Klubu Absolwenta w głosowaniu internetowym wybierają 10 Członków Rady. Głosowanie trwa 30 dni. Głosować mogą tylko Członkowie Klubu Absolwenta.

6. Kandydaci, którzy w wolnym głosowaniu internetowym uzyskają największa liczbę głosów zostaną powołani przez Prezydenta Uczelni na Członków Rady Klubu Absolwenta.

7. Członkowie Rady Klubu Absolwenta pełnią swoją funkcję honorowo i bez wynagrodzenia.

8. Kadencja Członków Rady Klubu Absolwenta trwa 4 lata kalendarzowe. Kadencja wygasa nie wcześniej niż z chwilą powołania Członków Rady Klubu Absolwenta następnej kadencji.

9. Do kompetencji Rady Klubu Absolwenta należy:

 • Planowanie, inicjowanie i organizowanie działań Klubu Absolwenta,
 • Konsultowanie i sporządzanie opinii w sprawach Uczelni przedłożonych Radzie Klubu Absolwenta przez jednostki Uczelni,
 • Sporządzanie opinii w sprawach Uczelni w imieniu Klubu Absolwenta,
 • Nadawanie Statusu Partnerskiego i Honorowego Członkom Klubu Absolwenta,
 • Wybór organów wewnętrznych Rady,
 • Dokonywanie zmian Regulaminu Klubu Absolwenta Uczelni Łazarskiego

10. Rada Klubu Absolwenta wykonuje swoje kompetencje poprzez Zgromadzenia Rady, podejmowanie uchwał i decyzji oraz bieżące prace Rady. Zgromadzenie Rady zwoływane jest co raz w miesiącu. Uchwały i decyzje Rady podejmowane są na Zgromadzeniu Rady w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, co nie uchybia przepisom szczególnym Regulaminu. Celem szczegółowego opisania sposobu procedowania Rady, Rada uchwala Statut Rady Klubu Absolwenta, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

11. Pierwsze posiedzenie Rady Klubu Absolwenta zwołuje Pełnomocnik Prezydenta ds. Klub Absolwenta.

12. Na pierwszym posiedzeniu Rada Klubu Absolwenta spośród swoich Członków wybiera Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady Klubu Absolwenta. Wybór następuje na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Rady Klubu Absolwenta.

13. Posiedzenie Rady Klubu Absolwenta prowadzi jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący bądź Sekretarz, a w razie ich nieobecności Pełnomocnik Prezydenta ds. Klub Absolwenta, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał i decyzji.

14. Przewodniczący Rady Klubu Absolwenta reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje bieżącymi pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy Zgromadzeniu Rady. Przewodniczący Rady swoje funkcje wykonuje przy pomocy dwóch Wiceprzewodniczących działających samodzielnie.

15. Sekretarz Rady Klubu Absolwenta dokumentuje działalność Rady.

16. Członek Rady Klubu Absolwenta może w każdym czasie, złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie oświadczenia Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Klub Absolwenta. W przypadku złożenia rezygnacji przez Członka Rady Klubu Absolwenta albo wygaśnięcia mandatu Członka Rady Klubu Absolwenta z innej przyczyny Pełnomocnik Prezydenta ds. Klub Absolwenta niezwłocznie zwołuje Radę Klubu Absolwenta celem uzupełnienia składu osobowego Rady. Na Członka Rady Klubu Absolwenta powołuje się osobę spośród kandydatów, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów w ostatnich wyborach do Rady. Powołanie nowego Członka Rady Klubu Absolwenta dokonuje się na okres do końca kadencji Rady Klubu Absolwenta.

17. Rada Klubu Absolwenta może odwołać z pełnionych funkcji Członka Rady Klubu Absolwenta przed upływem kadencji. Wniosek o odwołanie może złożyć każdy Członek Rady Klubu Absolwenta na ręce Pełnomocnika Prezydenta ds. Klub Absolwenta najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem Rady wraz z uzasadnieniem wniosku. O odwołaniu Członka Rady Klubu Absolwenta decyduje kwalifikowana większość 2/3 oddanych głosów.

18.W przypadku, odwołania Członka Rady bądź zrzeczenia się mandatu przez Członka Rady Klubu Absolwenta, który pełnił funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza ?  Rada Klubu Absolwenta podczas tego samego posiedzenia, spośród swoich Członków przeprowadza uzupełniające wybory nowego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego bądź Sekretarza Rady Klubu Absolwenta. Wybór następuje na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Rady Klubu Absolwenta.

19. Członkiem Rady Klubu Absolwenta nie może być Członek Klubu, wobec którego Sąd Koleżeński orzekł zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku albo wykluczenie z Klubu.

§ 11
Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wybieranych na zebraniu członków Klubu.Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami Klubu, związane z jego działalnością.Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim wszczyna się na wniosek zainteresowanego członka Klubu. Sąd dąży do polubownego załatwienia sprawy.Sąd może orzec kary: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka na okres jednego roku oraz wykluczenia z Klubu.Sąd uchwala orzeczenia większością głosów. Orzeczenie jest podpisywane przez wszystkich członków.Do orzeczenia Sądu służy odwołanie do Rady. Rozdział III

§ 12
Logo Klubu Absolwenta

Logotyp Klubu Absolwentach jest oficjalnym znakiem Klubu Absolwenta przyznanym Klubowi przez Uczelnię, wpływającym i budującym identyfikację wizualną Klubu Absolwenta Uczelni.Klubu Absolwentach umieszczany jest na wszystkich materiałach reklamowych i informacyjnych Klubu.Klub Absolwenta Uczelni posiada wyłączne prawo posługiwania się logotypem Klubu Absolwenta.Logotyp składa się z trzech trójkątów w kolorach kolejno: szary, pomarańczowy oraz czarny, wkomponowanego w czarny trójkąt obowiązującego logotypu Uczelni oraz napisu Klub Absolwenta lub Alumni Club.

§ 13
Dane osobowe

Członek Klubu Absolwenta wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Klubu Absolwenta zgodnie z ustawą zgodnie ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).Klub Absolwenta informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto każdemu członkowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania., a także do ich usunięcia.Członek wyraża także zgodę na otrzymywanie od Klubu Absolwenta za pośrednictwem środków komunikacji tradycyjnej oraz elektronicznej informacji handlowych ? w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z pózn. zm.).

§ 14
Postanowienia końcowe

Zmiana Regulaminu Klubu może nastąpić na mocy uchwały Rady Klubu, powziętej większością głosów.Niniejszy Regulamin jest ogłaszany poprzez umieszczenie na stronie internetowych Klubu.Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne na stronach internetowych Klubu.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2015 r.