Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejFAQ

Nie ma egzaminów wstępnych.

Kandydatów na studia I stopnia (licencjackie) oraz jednolite magisterskie, przyjmujemy na podstawie wyników z matury. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie minimum 240 pkt rekrutacyjnych, dokonanie rejestracji online oraz złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

Ze względu na limity miejsc na poszczególne kierunki, rekomendujemy składanie dokumentów do końca sierpnia.

W przeciwieństwie do uczelni państwowych, nie prowadzimy list rankingowych. Po spełnieniu powyższych warunków, kandydat jest przyjmowany na studia i otrzymuje numer studenta.

Sposób przeliczania punktów rekrutacyjnych dla osób z "nową maturą"

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych pisemnych z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

 • poziom podstawowy 1% = 1,5 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

Sposób przeliczania punktów dla osób ze "starą maturą"

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości w części pisemnej i ustnej, które będą przeliczane według przelicznika:

Skala 1-6

 • 2 (dop/mier) - 20 pkt
 • 3 (dst) - 45 pkt
 • 4 (db) - 70 pkt
 • 5 (bdb) - 100 pkt
 • 6 (cel) - 120 pkt

Skala 2-5

 • 3 (dst) - 50 pkt
 • 4 (db) - 80 pkt
 • 5 (bdb) - 120 pkt

Sposób przeliczania punktów dla osób z maturą międzynarodową

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

 • poziom podstawowy (SL) 1% = 1,5 pkt
 • poziom rozszerzony (HL) 1% = 2 pkt

Ocena - Punkty

 • 7 - 100 pkt
 • 6 - 90 pkt
 • 5 - 75 pkt
 • 4 - 60 pkt
 • 3 - 45 pkt
 • 2 - 30 pkt
 • 1 - 0 pkt

W razie braku wymaganej liczby punktów zapraszamy do Działu Rekrutacji ze świadectwem dojrzałości oraz podaniem skierowanym do Rektor Uczelni z prośbą o przyjęcie wraz z uzasadnieniem.

Decyzja Rektor, może zostać wydana po uprzedniej rozmowie z kandydatem.

Kandydat, taką informację otrzymuje od pracownika Działu Rekrutacji podczas składania dokumentów. Każdy kandydat, który spełnia warunki rekrutacyjne (uzyskał 240 punktów rekrutacyjnych, zarejestrował się i złożył wymagane dokumenty w odpowiednim terminie) zostanie przyjęty.

W odróżnieniu od Uczelni państwowych nie ogłaszamy list przyjęć.

Niezależnie od kierunku i trybu studiów nie ma kryterium w zakresie przedmiotów, jakie należy zdawać na maturze. Przy przeliczaniu wyników z matury na punkty rekrutacyjne, bierzemy pod uwagę 3 dowolnie wybrane przez kandydata przedmioty pisemne z największą liczbą punktów.

Rekrutacja na studia rozpoczyna się 4 maja i trwa do 30 września. Jednakże, ze względu na limity miejsc oraz układanie planów zajęć, rekomendujemy zapisy nie pó

Opłatę rekrutacyjną można dokonać przelewem przed zgłoszeniem się na zapis do Działu Rekrutacji lub podczas zapisu w kasie Uczelni.

Kandydat może przedstawić oryginał świadectwa dojrzałości bądź jego odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną - w przypadku nowej matury, lub szkołę - w przypadku starej matury. W razie braku któregokolwiek z tych dokumentów, należy udać się do odpowiedniej ww. jednostki, z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa.

Wymagamy 1 aktualnej fotografii w formacie jak do dowodu osobistego (35mm x 45mm), ukazujące popiersie kandydata z zasłoniętymi ramionami i dekoltem.

Istnieje możliwość przeniesienia się na Uczelnię Łazarskiego. Więcej informacji znajdziesz w zakładce dot. przeniesień z innych uczelni.

Plan zajęć każdy student układa samodzielnie poprzez Wirtualną Uczelnię, do której dostęp uzyskuje podczas zapisu na studia. Zapisy na zajęcia odbywają się na początku września/pod koniec sierpnia - szczegółowy harmonogram zapisów przesyłany jest drogą mailową oraz dostępny na WU przed ich rozpoczęciem.

Więcej informacji o planie zajęć oraz instrukcję zapisów znajdziesz w zakładce Informacje dla zapisanych studentów.

Faktury wystawia Kwestura - Dział rozliczeń ze studentami:
pokój 203 (sektor D, II piętro)
tel.: 22 54 35 463,
email: kwestura(at)lazarski.edu.pl

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek, czwartek 8:00-16:00
soboty zjazdowe 10:00-14:00

Oprócz czesnego Uczelnia pobiera opłatę wpisowe oraz opłaty za wydanie dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w wysokości określonej poniżej:

 • wpisowe na studiach w języku polskim i angielskim
  • dla kandydatów z Polski - 400 zł,
  • dla kandydatów z UE, Białorusi i Ukrainy - 450 zł,
  • dla kandydatów płacących w EUR - 150 euro
 • legitymacja studencka (elektroniczna)  - 17 zł
 • dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł
 • duplikat legitymacji studenckiej - 25,50 zł
 • duplikat dyplomu ukończenia studiów - 90 zł
 • dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł
 • wyciąg z karty przebiegu studiów - 40 zł

Zniżka za wyniki w nauce przysługuje absolwentom szkół średnich aplikujących na studia I stopnia (licencjackie) oraz studia jednolite magisterskie. Nie dotyczy kandydatów zapisujących się na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) oraz studentów przyjmowanych na wyższe semestry.

Warunkiem otrzymania zniżki jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów:

 • od 400 do 499 pkt - 30% zniżki,
 • od 500 do 600 pkt - 50% zniżki,
 • oraz zgłoszenie się na zapis do 31 sierpnia.

Zniżka przyznawana jest na okres jednego roku akademickiego (dwa semestry).

Nie. Zniżka za wyniki na maturze, przeznaczona jest dla absolwentów szkół średnich zapisujących się na studia I stopnia (licencjackie) lub jednolite studia magisterskie. Osoby zapisujące się na wyższy semestr, na podstawie zaliczeń przedmiotów z innej Uczelni,  mogą ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego. Szczegółowych informacji udziela Komisja stypendialna.

W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, w celu przyjęcia na studia należy dostarczyć dodatkowo:

 • tłumaczenie świadectwa dojrzałości przez tłumacza przysięgłego na język polski, a w przypadku studiów anglojęzycznych na język angielski*
 • apostille lub legalizację
 • nostryfikację - zaświadczenie z kuratorium o uznawalności świadectwa dojrzałości**

*kandydaci na studia anglojęzyczne, których świadectwo podlega procedurze nostryfikacji, powinni dostarczyć tłumaczenie świadectwa na język polski oraz angielski
**niektóre świadectwa na podstawie umów międzynarodowych są zwolnione z procedury nostryfikacyjnej (dowiedz się więcej)

W razie braku zaświadczenia z kuratorium kandydat może wypełnić oświadczenie o zobowiązaniu do dostarczenia nostryfikacji do końca pierwszego semestru (druk dostępny w Dziale Rekrutacji). Do oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie z kuratorium oświaty o wszczęciu procedury nostryfikacyjnej.

Jeśli chcesz wiedzieć czy Twoje świadectwo jest zwolnione z nostryfikacji lub poszukujesz szczegółowych informacji dot. uznawalności świadectw, skontaktuj się z ze Student Help Desk.

Student Help Desk

Łukasz Wieczorek
e-mail: l.wieczorek(at)lazarski.edu.pl
tel: (22) 54 35 516

Nostryfikacja jest to urzędowe uznanie dyplomu uzyskanego za granicą. Nostryfikacji świadectw maturalnych dokonuje wojewódzkie Kuratorium Oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o jej wydanie. Lista jednostek.