Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejRankingi i nagrody

Rankingi i nagrody

 • W rankingu uczelni akademickich „Perspektyw” Uczelnia Łazarskiego zajęła 35. pozycję. To awans aż o 15 pozycji rok do roku. O wyniku decydowało kilka niezwykle istotnych składowych, m.in. innowacyjność (9%), absolwenci na rynku pracy (18%) czy umiędzynarodowienie (15%). Najważniejszym czynnikiem, bo jego waga stanowiła aż 35%, była efektywność naukowa i potencjał naukowy.
 • W rankingu uczelni niepublicznych magisterskich „Perspektyw” Uczelnia Łazarskiego zajęła trzecie miejsce. Jest to awans o jedną pozycję w stosunku do roku poprzedniego. Najwięcej punktów zdobyliśmy w kategoriach siła naukowa (85,6%) i absolwenci na rynku pracy (84,9%).
 • Potwierdzeniem znakomitej renomy Wydziału Prawa i Administracji jest utrzymanie pozycji lidera w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” wśród uczelni niepublicznych. Już po raz 9 w 11-letniej historii rankingu jesteśmy na pierwszym miejscu podium. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zdeklasował rywali, zdobywając łącznie 96,75 pkt i uzyskując tym samym kilkunastopunktową przewagę nad kolejnym laureatem. W całościowym rankingu, uwzględniającym wydziały prawa na uczelniach publicznych i niepublicznych, WPiA UŁa zajął 7. miejsce.
 • Uczelnia Łazarskiego została oficjalnie członkiem CEEMAN, międzynarodowego stowarzyszenia, którego celem jest przyśpieszenie rozwoju jakości w zakresie nauk zarządzania w Europie Środkowej i Wschodniej. To globalna sieć instytucji zainteresowanych jakością edukacji i innowacjami. Należy do niej ponad 210 członków instytucjonalnych i indywidualnych z ponad 50 krajów Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji.
 • Uczelnia Łazarskiego dołączyła do globalnej sieci szkół Santander Universidades. Porozumienie zakłada m.in. realizację przedsięwzięć mających na celu podniesienie jakości edukacji, wspieranie działalności badawczej i naukowej, realizację projektów i publikację ich wyników, a także promowanie wymiany międzynarodowej.
 • Uczelnia Łazarskiego znalazła się wśród Liderów Ochrony Zdrowia. Uczelnia została nagrodzona statuetką Brązowego Lidera w kategorii Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia. Zostaliśmy docenieni za innowacyjne podejście do kształcenia kadr w ochronie zdrowia oraz aktywną działalność edukacyjną. Uroczysta Gala towarzyszyła 22. Międzynarodowemu Kongresowi Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia „Innowacyjna Ochrona Zdrowia”. Eksperci i wykładowcy programu MBA w Ochronie Zdrowia realizowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego podzielili się swoją wiedzą podczas sesji „Czynniki sukcesu w zarządzaniu podmiotem leczniczym”. 
 • Komisja Certyfikacyjna II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” przyznała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” dwóm kierunkom pod patronatem WEiZ i Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Certyfikat i Znak Jakości otrzymały kierunki: „Neuro-Przywództwo” oraz „Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi”. Otrzymał je również kierunek „Prawo Lotnicze”, działający przy WPiA.  Ponadto program „Neuro-Przywództwo” uzyskał także Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”. Tym samym programy te zostały docenione jako innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów w Polsce. Organizatorem merytorycznym Programu "Studia z Przyszłością" jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 • Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia działający przy WEiZ, w którym dr Małgorzata Gałązka-Sobotka jest kierownikiem projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji-Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój prowadzi projekt „Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia”, którego celem jest m.in. zwiększenie zdolności analitycznych i umiejętności w zakresie audytu wewnętrznego u pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi.
 • 12 kwietnia 2017 r. utworzono studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Nabór trwa, a studia ruszają w roku akademickim 2017/2018.
 • W roku akademickim 2016/2017 uruchomiono seminarium doktoranckie nauk prawnych, dające możliwość uzyskania stopnia doktora nauk prawnych.
 • W marcu 2017 r. odbył się na Wydziale Finał II Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Prawniczej o Prawach i Wolnościach Obywatelskich pod patronatem rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.
 • Na Wydziale utworzono nowy Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością. W tym roku rozpoczęto także nabór na nowy kierunek studiów II stopnia – Prawo w biznesie.
 • W styczniu 2017 r. Wydział Prawa i Administracji uzyskał zgodę Sądu Okręgowego w Warszawie na rejestrację trzeciego czasopisma naukowego Veritas Iuris, przeznaczonego dla młodych naukowców i doktorantów.

Wyróżnienia naszych pracowników

 • W styczniu 2017 r. dr Małgorzata Gałązka-Sobotka znalazła się w pierwszej dziesiątce osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia według 14. edycji konkursu Lista 100 „Pulsu Medycyny”. Jest to niezwykle cenne wyróżnienie, gdyż stanowi wyraz uznania szerokiego środowiska medycznego w zakresie działalności i osiągnięć danej osoby.
 • W czerwcu dr Andrzej Kurnicki z Katedry Finansów i Bankowości WEiZ został nominowany przez Prezydenta Andrzeja Dudę na ambasadora RP w Kanadzie.
 • Prof. dr hab. Artur Kuś został powołany przez PREZYDENTA RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 • Profesor nadzw. dr hab. Anna Konert została wybrana w dniu 20 stycznia 2017 r. na sędziego w sądzie arbitrażowym w Bukareszcie na okres 3 lat.
 • W kwietniu 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów powołał prof. nadzw. dr hab. Przemysława Szustakiewicza na członka komisji kwalifikacyjnej Krajowej Izby Odwoławczej.
 • Pan Mariusz Godlewski został powołany do Komisji Egzaminacyjnej Egzaminu Adwokackiego jako przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.
 • Dr Bartłomiej Opaliński został wytypowany przez PSL na członka Komisji Weryfikacyjnej w sprawie warszawskiej reprywatyzacji.
 • W czerwcu 2017 r. Pan dr Grzegorz Kądzielawski  został wiceprezesem Grupy Azoty.
 • 10.05.2017 tytuł dr nauk prawnych uzyskał mgr Grzegorz Kędzierzawski
 • Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego  pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Aleksandry Laskowskiej-Rutkowskiej wraz z Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki przeanalizowały  konsekwencje reaktywacji i rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku dla polskiej i europejskiej branży transportowo-logistycznej. W rezultacie prac utworzono grupę inicjatywną, która pod egidą PSML i we współpracy z instytucjami z Polski i z Chin wypracuje rekomendacje dla Ministerstwa Rozwoju w sprawie utworzenia polskiego hubu (centrum) logistycznego, obsługującego  połączenia kolejowe  Jedwabnego Szlaku w Polsce.
 • W roku akademickim 2016/2017 w pracach kół naukowych Finansów Publicznych i Finansowania Projektów Unijnych oprócz naszych studentów działających pod kierunkiem dr. Jacka Sieraka udział brali zaproszeni przedstawiciele praktyki samorządowej: Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, Burmistrz Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy oraz Zastępca Burmistrza Miasta Sulejówek. Rezultatem całorocznych prac jest dwutomowa monografia „Wykorzystanie dotacji unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych w latach 2007-2013”  obejmująca ocenę wykorzystania funduszy unijnych w poszczególnych województwach Polski oraz (jako studium przypadku) w Mieście i Gminie Pilawa. Jest to już kolejna analiza ekspercka, powstająca na Uczelni, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
 • Monografia „Handel elektroniczny” współautorstwa dr Łukasza Konopielki otrzymała prestiżowe wyróżnienie Nagroda Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji.
 • Książka Profesora Mariana Guzka The Future of Capitalism. Cessionalism. Zainspirowała seminarium, którego tematem była „Przyszłość kapitalizmu w świetle zmiany jego podstaw doktrynalnych”.
 • Artykuł dr Olhy Zadoroshnej pt. „Security of property rights and transition in land use” ukazał się w języku angielskim w czasopiśmie z listy A (Journal of Comparative Economics), z przyznanymi 25 pkt.

Osiągnięcia naszych studentów i absolwentów

 • 20 maja 2017 r. odbył się TEDxLazarskiUniversity  – pierwsza edycja konferencji na licencji TED, organizowana na Uczelni Łazarskiego. Konferencje na licencji TED cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ale także wymagają spełnienia wielu restrykcyjnych warunków. Udało się to organizatorom, którymi ze strony Uczelni Łazarskiego byli Anna Ananczikowa i Bruno Ciechowski, studenci WEiZ.
 • W maju 2017 odbyła się rywalizacja w ramach Warsaw Business Game. Było to wydarzenie, podczas którego najlepsze drużyny z warszawskich uczelni zmierzyły się z zadaniem konkursowym symulującym realną sytuację biznesową. Pomysłodawcą konkursu jest Aksen Semak, student kierunku Bachelor of Arts in Business Economics na WEiZ.
 • W kwietniu 2017 r. w niezwykle prestiżowej lokalizacji warszawskiego Campusu Google obyła się konferencja LEAPin Warsaw połączoną z kreatywnymi warsztatami przedsiębiorczości. Była to polska odsłona konferencji LEAPin, odbywających się w wielu stolicach europejskich, które na jeden dzień stały się ośrodkami wiedzy, innowacyjności i rozwoju. Warszawa stała się nim dzięki inicjatywie naszego studenta WEiZ, Pawła Wielądka.
 • W maju na naszej Uczelni odbyła się trzecia edycja Talent Show, podczas którego studenci mieli okazję zaprezentować szerokiej publiczności swoje talenty.
 • W czerwcu 2017 r. Julia Kozłowska, studentka ekonomii i prawa na Uczelni Łazarskiego, została zaproszona do udziału w trzeciej edycji prestiżowego Eastern Partnership Youth Forum. Jest to przestrzeń wymiany doświadczeń i uwag na temat mobilności, m.in. w ramach programu Erasmus Plus, sytuacji młodych ludzi w UE i krajach partnerskich, szans i możliwości, jakie daje polityka sąsiedzka UE. 
 • W maju 2017 roku studenci Wydziału Prawa i Administracji złożyli projekt w ramach przedsięwzięcia pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” Projekt naukowy pt: „Polska Ustawa Kosmiczna” ma na celu utworzenie pierwszego w Polsce akademickiego ośrodka nauk prawniczych, zajmującego się Prawem Kosmicznym oraz wypracowanie w jego obrębie rozwiązań prawnych, dotyczących Polskiej Ustawy Kosmicznej. Opiekunem merytorycznym projektu jest Prof. nadzw. dr hab. Anna Konert.
 • W listopadzie 2016 Agnieszka Kowalczyk, studentka prawa, została wybrana po raz pierwszy jako przedstawiciel uczelni niepublicznych do Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich
 • 31 marca w Siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące program "Top Young 100". Wzięli w nim udział nasi studenci Michał Więch oraz Chingiz Karimow. Inicjatorką programu jest  prof. dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska – dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego. Program ma za zadanie wspieranie rozwoju kompetencji najbardziej utalentowanych studentów logistyki w Polsce.
 • 08-11 05.2017 – grupa studentów walidowanego kierunku BA in Business Economics gościła z wizytą w Coventry University, partnera Uczelni Łazarskiego. Wyjazd, zorganizowany ze środków pozyskanych dzięki Fundacji Santander Universidades, był także pierwszym etapem współpracy studentów UŁa i Coventry University w ramach drugiej studenckiej konferencji ekonomicznej European and Global Economic Issues. Studenci pracowali  wspólnie nad projektami związanymi z bieżącymi wydarzeniami mikro- i makroekonomicznymi, a wyniki swojej pracy zaprezentowali w maju 2017 podczas konferencji wieńczącej International Week. W ramach International Week na naszej Uczelni odbyły się również wykłady gościnne wykładowców zagranicznych dla studentów UŁa.
 • Tenisiści w składzie: Kamil Majchrzak, Hubert Hurkacz, Adrian Andrzejczuk, Dominik Nazaruk zdobyli I pierwsze miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski.
 • Judocy na Akademickich Mistrzostwach Polski zdobyli: złoty medal – Żaneta Rerutko, srebrny – Dzianis Ignatok, brązowy – Martyna Dobrowolska.
 • Złoty medal w kickboxingu na Akademickich Mistrzostwach Polski zdobył Radosław Paczuski. Również indywidualnie Radosław Paczuski zdobył m.in. Mistrzostwo Świata K-1 Global, Mistrzostwo Polski, Puchar Świata, Mistrzostwo Federacji DSF. Zwyciężał we wszystkich swoich walkach.
 • Wioślarka Weronika Deresz została Mistrzynią Europy w dwójce podwójnej.