Typ studiów MBA
Wymiar godzinowy 453 godziny
Ilość semestrów 4-6
Rekrutacja TRWA REKRUTACJA

Opis studiów

Szukają Państwo wsparcia - by z sukcesem wypełniać swoje obecne lub przyszłe zadania menedżerskie w obszarze ochrony zdrowia? Oferujemy jedyną taką możliwość w Polsce: cykl niezależnych szkoleń menedżerskich, obejmujących kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia z możliwością zdobycia dyplomu MBA w ochronie zdrowia. To wiedza przekazywana przez doświadczonych praktyków dla praktyków!

Szanowni Państwo!Sektor ochrony zdrowia należy do strategicznych obszarów państwa, determinując jego rozwój społeczno-gospodarczy. Efektywne wykorzystanie środków i zasobów w ochronie zdrowia, umożliwiające zaspokajanie potrzeb zdrowotnych obywateli jest sprawą najwyższej wagi i przedmiotem zainteresowania rządów, samorządów i ekspertów w wielu krajach, bez względu na stopień ich zamożności. Podstawowe dylematy dotyczą tego, jakie rozwiązania należy przyjąć, aby podwyższyć standard usług zdrowotnych, zwiększyć ich dostępność i efektywność ekonomiczną, a w konsekwencji sprawnie realizować potrzeby wynikające ze zmian demograficznych, rozwoju medycyny, wzrostu wiedzy i świadomości pacjentów i innych interesariuszy tego rynku.

Odpowiedzi na nie poszukują zarówno politycy i naukowcy a w szczególności lekarze i menedżerowie ochrony zdrowia, bezpośrednio odpowiedzialni za satysfakcję pacjentów. Uczelnia Łazarskiego od lat uczestniczy w tej dyskusji, poszukując sposobów i narzędzi, które pozwolą optymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi opieki medycznej. Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor ochrony zdrowia determinują potrzebę stałego rozwoju kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej oraz instytucjami administracji centralnej i samorządowej, odpowiedzialnymi za organizację systemu. To dla Państwa - ambitnych menedżerów ochrony zdrowia stworzyliśmy unikatowy program MBA, który wzorem amerykańskich programów Master of Health Administracion ma na celu wykształcenie liderów ochrony zdrowia, profesjonalnej kadry menedżerskiej zdolnej do podejmowania odważnych działań, inicjujących i realizujących innowacyjne projekty, zwolenników odpowiedzialnego przywództwa.

Zapraszamy do nas!
Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Dyrektor programu MBA w ochronie zdrowia

Dla kogo?

Program skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami leczniczymi, urzędników rządowych i pracowników administracji samorządowej, zatem osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.

Atuty

 • modułowy charakter programu umożliwiający elastyczne komponowanie programu
 • poznanie kluczowych, praktycznych aspektów zarządzania podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia
 • przygotowanie do zarządzania podmiotami leczniczymi na różnych szczeblach hierarchii tych organizacji
 • wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów zarządczych, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych w tak skomplikowanym obszarze jakim jest polski system opieki zdrowotnej
 • rozwinięcie technik skutecznego negocjowania, budowania relacji międzyludzkich w organizacji, rozwiązywania konfliktów i kształtowania relacji z interesariuszami jednostek ochrony zdrowia
 • wiedza przekazywana przez doświadczonych ekspertów w obszarze ochrony zdrowia oraz wybitnych akademików
 • słuchacze uczą się zarządzania projektami zgodnie z metodyką Prince II, z opcją uzyskania międzynarodowego certyfikatu Prince II

 

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na program MBA w Ochronie Zdrowia jest posiadanie dyplomu magisterskiego lub warunkowo! licencjackiego + minimum 3 letniego doświadczenie na stanowisku menadżerskim oraz znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstu (wybrane kursy oraz praca na materiałach anglojęzycznych)

Przesłanki i cele studiów

Reforma ochrony zdrowia w Polsce to jeden z najbardziej żarliwych i emocjonujących opinię publiczną tematów. Jakie rozwiązania należy przyjąć, aby standard usług zdrowotnych osiągnął holenderskie, duńskie czy też szwedzkie wzorce? - to pytanie, na które poszukuje się odpowiedzi zarówno w środowisku medycznym, jak również w kręgach polityki i nauki. Uczelnia Łazarskiego również włącza się w tę dyskusję i nie ustaje w poszukiwaniu sposobów i narzędzi, które pozwolą optymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi opieki medycznej. Dotychczasowe doświadczenia w obszarze funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce pozwalają w sposób jednoznaczny zidentyfikować lukę w kompetencjach menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej. Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi lub jej nadzorowania, w obliczu nowych wyzwań przed jakimi stoi sektor, jest dzisiaj warunkiem sine qua non powodzenia procesu reformowania ochrony zdrowia w Polsce.

Organizacja zajęć

 • Cały program MBA w ochronie zdrowia to min. 450 godz.
 • Każdy z modułów trwa jeden semestr, możliwa jest równoległa realizacja 2 modułów
 • Moduły specjalistyczne realizowane są w trybie zjazdów sobotnio- niedzielnych, odbywających się co dwa tygodnie
 • Moduł podstawowy realizowany jest podczas spotkań, odbywających się co dwa tygodnie
 • Dla każdego modułu specjalistycznego zaplanowano 5 zjazdów
 • Istnieje możliwość realizacji poszczególnych modułów specjalistycznych jako szkoleń menedżerskich.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Opinie absolwentów

Wstępny terminarz:

 • moduł prawny: 01-02.10.2016; 15-16.10.2016; 22-23.10.2016; 05-06.11.2016; 19-20.11.2016.
 • moduł samorządowy 01-02.10.2016; 15-16.10.2016; 22-23.10.2016; 05-06.11.2016; 19-20.11.2016.
 • moduł podstawowy 03-04.12.2016; 17-18.12.2016: 14-15.01.2017; 11-12.02.2017;11-12.03.2017; 01-02.04.2017; 29-30.04.2017; 20-21.05.2017; 10-11.06.2017; 24.06.2017.
 • moduł menedżerski 21-22.01.2017; 28-29.01.2017; 18-19.02.2017; 04-05.03.2017;18.03.2017
 • moduł finansowy 01-02.04.2017; 22-23.04.2017; 13-14.05.2017; 03-04.06.2017; 24.06.2017

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w organizacji zjazdów.

Program

Realizacja modułu podstawowego, minimum trzech specjalistycznych modułów szkoleniowych oraz modułu dyplomowego MBA, daje absolwentowi dyplom ukończenia studiów MBA w ochronie zdrowia.

MODUŁ PODSTAWOWY - 168h  

 • Współczesne systemy ochrony zdrowia (organizacja ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej i na świecie)
 • Ekonomia zdrowia dla menedżerów 
 • Podstawy zarządzania podmiotem leczniczym
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
 • Decision Making. Critical Evidence Appraisal
 • Zarządzanie zmianą 
 • Zarządzanie marketingowe i PR w ochronie zdrowia
 • Lean Management w ochronie zdrowia 
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w podmiotach leczniczych 
 • Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych
 • Compliance w ochronie zdrowia 
 • Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Liedership

 MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Prawo ochrony zdrowia - 80h

 • Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce
 • Prawa pacjenta, zdarzenia i błędy medyczny., zagadnienia procesowe związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu zdarzeń i błędów medycznych
 • Prawne aspekty wykonywania  zawodów medycznych i zagadnienia z zakresu publicznego prawa ochrony zdrowia
 • Prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Współczesne systemy ochrony zdrowia - organizacja  ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej i na świecie
 • Podstawy zdrowia publicznego i polityki zdrowotna
 • Dokumentacja medyczna i ochrona danych medycznych
 • Lektorat z języka angielskiego

MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych - OK. 80h

 • Zasady finansowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce
 • Przychody i koszty w podmiocie leczniczym-analiza ekonomiczna
 • Rachunek kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
 • Prawne aspekty kontraktowania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
 • Opieka koordynowana - procesy konsolidacji oraz integracji opieki zdrowotnej
 • Zarządzanie długiem w jednostce ochrony zdrowia  
 • Przychody i koszty w jednostce ochrony zdrowia-analiza ekonomiczna
 • Efektywne narzędzia w   organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
 • EBM, HTA, farmakoekonomika - efektywne narzędzia zarządzania w podmiocie leczniczym
 • Polityka lekowa państwa i gospodarka lekiem w szpitalu
 • Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotne
 • Planowanie strategiczne w ochronie zdrowia
 • Mapy potrzeb zdrowotnych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne 
 • Kluczowe aspekty oceny technologii medycznych
 • Zarządzanie zmianą w ochronie zdrowia

MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochronie zdrowia - 80h

 • Kultura organizacyjna: Wzorce kultury
 • Kultura organizacyjna: Identyfikacja i doskonalenie
 • Kultura organizacyjna: Lidership – przywództwo na miarę jutra
 • Kultura organizacyjna: Lidership – przywództwo na miarę jutra
 • Komunikacja w ochronie zdrowia: Kanon postępowania
 • Komunikacja w ochronie zdrowia: Warsztat kryzysowy
 • Komunikacja w ochronie zdrowia: Dialog społeczny w obronie racji
 • Komunikacja w ochronie zdrowia: Dialog społeczny w obronie racji
 • Zarządzanie konfliktem: Konflikt i negocjacje w org. medycznej
 • Zarządzanie konfliktem: Konflikt i negocjacje w org. medycznej
 • Zarządzanie konfliktem: Warsztat negocjacyjny
 • Compliance w podmiocie leczniczym: Zasady
 • Compliance w podmiocie leczniczym: Perspektywa lekarz/menedżer
 • Zarządzanie wynikiem: Dylemat kosztu i jakości
 • Zarządzanie wynikiem: Dylemat kosztu i jakości
 • Zarządzanie wynikiem: Kontroling operacyjny
 • Zarządzanie wynikiem: Kontroling finansowy
 • Źródła finansowania: Strategiczny partner finansowy
 • Źródła finansowania: Spółka medyczna na giełdzie
 • Źródła finansowania: Warsztat inwestorski
 • Planowanie strategiczne: Szpital i jego Master Plan
 • Planowanie strategiczne: Warsztat PESTEL
 • Ramy organizacyjne: Ramy rozwoju medycznej org. usługowej
 • Ramy organizacyjne: Optymalne relacje i struktury zarządzania
 • Ramy organizacyjne: Rozdział funkcji zarządczych od medycznych
 • Ład informacyjny: Benchmarking jako źródło decyzji zarządczych
 • Ład informacyjny: IT Governance i architektura informacyjna
 • Repetytorium wiedzy i umiejętności

MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego - OK. 80h

 • Zdrowie publiczne – z poziomu jednostek administracji terytorialnej
 • Planowanie polityki zdrowotnej
 • Systemy ochrony zdrowia na poziomie lokalnym i regionalnym
 • Prawa i obowiązki samorządu w ochronie zdrowia – modele kompetencyjne a praktyka świadczeń zdrowotnych na poziomie lokalnym i regionalnym
 • Zarządzanie ryzykiem – profile demograficzne i epidemiologiczne na poziomie powiatów, narzędzia działania
 • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia – planowanie strategiczne na poziomie lokalnym i regionalnym
 • Zadania profilaktyczne – planowanie i realizacja polityki profilaktycznej w samorządach
 • Formuły prawno-organizacyjne jednostek ochrony zdrowia – modele organizacyjne świadczeń zdrowotnych na poziomie powiatów
 • Procedury restrukturyzacji i przekształceń organizacyjnych i własnościowych – rola organu założycielskiego
 • Monitoring jednostek ochrony zdrowia przez organ założycielski
 • Gospodarowanie majątkiem trwałym
 • Frazeologia języka angielskiego w obszarze zarządzania ochroną zdrowia

MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej - ok. 80h

 • Modele funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia w Polsce i na świecie
 • Przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Przygotowanie procesu przekształceń
 • Społeczne uwarunkowania przekształceń w ochronie zdrowia
 • Prawne elementy procesu przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Proces przekształceń w ochronie zdrowia w świetle wyników kontroli NIK
 • Plan restrukturyzacji – warsztaty
 • Orzecznictwo sądowe dotyczące przekształceń
 • Frazeologia języka angielskiego w obszarze zarządzania finansami w ochronie zdrowia

MODUŁ DYPLOMOWY - 60h

Sesje eksperckie z zakresu: 

 • Zdrowie publiczne
 • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie finansami w ochronie zdrowia
 • Przywództwo w ochronie zdrowia
 • Innowacje w ochronie zdrowia

Seminarium dyplomowe

 • Zasady finansowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce
 • Przychody i koszty w podmiocie leczniczym-analiza ekonomiczna
 • Rachunek kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
 • Prawne aspekty kontraktowania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
 • Opieka koordynowana - procesy konsolidacji oraz integracji opieki zdrowotnej
 • Zarządzanie długiem w jednostce ochrony zdrowia  
 • Przychody i koszty w jednostce ochrony zdrowia-analiza ekonomiczna
 • Efektywne narzędzia w   organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
 • EBM, HTA, farmakoekonomika - efektywne narzędzia zarządzania w podmiocie leczniczym
 • Polityka lekowa państwa i gospodarka lekiem w szpitalu
 • Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotne
 • Planowanie strategiczne w ochronie zdrowia
 • Mapy potrzeb zdrowotnych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne 
 • Kluczowe aspekty oceny technologii medycznych
 • Zarządzanie zmianą w ochronie zdrowia

 

 

WYKŁADOWCY O PROGRAMIE

Wykładowcy

Halina Depcik

absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie Naczelnik Wydziału Finansów i Funduszy Zagranicznych w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy. Poprzednio przez 3 lata Prezes Zarządu w średniej wielkości zakładzie przetwórstwa żywności, wieloletni praktyk w służbach finansowo-księgowych, również na stanowisku głównego księgowego oraz specjalisty ds. restrukturyzacji, w firmach o kapitale prywatnym i mieszanym

dr n. pr. Maciej Dercz

radca prawny, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, wieloletni działacz samorządowy, były koordynator zespołu prawnego w Departamencie Reform Ustrojowych Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, b. doradca Ministra Zdrowia oraz b. przewodniczący Zespołu ds. prywatyzacji publicznej służby zdrowia

Edyta Grabowska-Woźniak

ekspert ds. komunikacji społecznej, (w przeszłości rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia)

dr n. med. Jacek Grabowski

ekspert z zakresu zdrowia publicznego, systemów informacyjnych oraz zarządzania w ochronie zdrowia, od 2009 r. Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w latach 2006-2009 Zastępca Prezesa ds. Medycznych NFZ, były Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w latach 2003-2005 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi oraz głównego specjalisty Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie

Jakub Gierczyński

lekarz oraz absolwent MBA od ponad 20 lat związany z sektorem ochrony zdrowia. Ekspert z zakresu ekonomiki zdrowia, HTA, EBM, farmakoekonomiki, zdrowia publicznego, ubezpieczeń zdrowotnych, analizy decyzyjnej, zarządzania ryzykiem i relacji instytucjonalnych. Założyciel Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Doktorant na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.  Autor kilkudziesięciu publikacji i opracowań z zakresu medycyny, ekonomiki zdrowia i systemu ochrony zdrowia. Członek międzynarodowych projektów w zakresie zdrowia publicznego, ekonomiki zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych. W sierpniu, 2010 roku założył firmę "Doradztwo i ekspertyzy", specjalizującą się w doradztwie dla sektora ochrony zdrowia i opieki społecznej. W latach 2010-2014 firma wykonała kilkadziesiąt raportów, projektów, opracowań, audytów, wykładów oraz szkoleń dla interesariuszy sektora ochrony zdrowia.

Jacek Stanisław Graliński

lekarz chirurg, specjalista organizacji ochrony zdrowia; doradca w zarządzaniu projektami w ochronie zdrowia i w przedsięwzięciach związanych z rynkiem medycznym; były dyrektor szpitala powiatowego, następnie Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego, oraz Departamentu Świadczeń Zdrowotnych, a później Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Od 2009 roku Dyrektor ds. Klinicznych w Instytucie ?Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka?. Od 2011 roku przewodniczący Zespołu ds. Chorób Rzadkich w Ministerstwie Zdrowia oraz Członek Komisji Ekonomicznej w Ministerstwie Zdrowia

r. pr. Maciej Gawroński

partner w kancelarii Bird & Bird LPP, twórca i prezes zarządu polskiego oddziału

Jerzy Gryglewicz

lider merytoryczny modułu "Zarządzanie finansami w jednostkach ochrony zdrowia", lekarz, były Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych Instytutu Reumatologii w Warszawie, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy, główny specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Departamencie Kontroli Wewnętrznej centrali NFZ. Doradca firm audytorskich i konsultingowych. Ekspert i uczestnik obrad "Białego Szczytu" i "Okrągłego Stołu w Ochronie Zdrowia", były doradca międzyresortowego Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia

prof. dr hab. Hubert Izdebski

dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert OECD

Aleksander Kacprzyk

ekspert rynku kapitałowego i zdrowotnego, założyciel i partner zarządzający funduszu Resource Partners

Jerzy Kisielnicki

profesor zwyczajny dr hab. nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Systemów Informatycznych w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Podstawowe obszary działalności naukowej to teoria i praktyka doskonalenia metod i technik zarządzania, zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu organizacjami.

dr Marian Kachniarz

były starosta kamiennogórski, współtwórca przekształceń szpitala samorządowego, wykładowca akademicki (UE we Wrocławiu)

dr Jacek Klakočar

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, były dyrektor departamentu Polityki Zdrowotnej Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, wybitny znawca problematyki regionalnej w ochronie zdrowia

dr Katarzyna Kolasa

Doktor nauk ekonomicznych posiadająca 15-letnie doświadczenie z zakresu ekonomiki zdrowia i farmakoekonomiki. Od ośmu lat pracuje w dziale farmakoekonomiki i Market Access w przemyśle farmaceutycznym. Obecnie zatrudniona na stanowisku Dyrektor Market Access Regionu Centralnej Europy w Lundbeck. Wcześniej pracowała w dziale R&D AstraZeneca w Szwecji, Biogen Idec w Szwajcarii oraz Bristol Meyers Squibb w Polsce i Szwecji. Od początku swojej kariery związana z problematyką ochrony zdrowia w Centralnej Europie. Jest autorem licznych publikacji naukowych, ukończyła kursy z zakresu farmakoekonomiki na uczelniach zagranicznych w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Norwegii. Praktyczne umiejętności z zakresu ekonomiki zdrowia zdobyła pracując przez sześć lat dla szwedzkiego sejmiku samorządowego regionu Kalmar. W 2012 roku wspomagała również Bank Światowy w ocenie systemu finansowania świadczeń zdrowotnych w Polsce. Pracowała jako adiunktem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej jak i Uniwersytecie Łazarskiego. W latach 2012- 2013 była leaderem grupy ?Ochrona Zdrowia? w fundacji FOR profesora Balcerowicza. Jest tutorem farmakoekonomii w DIA, gdzie od czterech lat prowadzi szkolenia z HTA we współpracy z profesorem Andrea Manca z Uniwersytetu w York, Wielkiej Brytanii.

dr nauk humanistycznych Iwona Kowalska

członek EPSnet, adiunkt w zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Adam Kozierkiewicz

lekarz medycyny, pracownik Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes spółki Wspólny Rynek Medyczny Sp z o.o. Był Dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Wicedyrektorem i Dyrektorem Departamentu Informatyki Ministerstwa Zdrowia (w latach 1998-2001). Od maja 2006 r. jest Dyrektorem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia. Jest autorem i współautorem wielu prac badawczych i wdrożeniowych z obszaru zarządzania w ochronie zdrowia, systemów informacyjnych i zdrowia publicznego, w tym: adaptacji i wdrożenia systemów klasyfikacyjnych chorób i procedur medycznych (ICD-10, ICD-9-CM), koncepcji i wdrożenia systemu informatycznego (ADT i Apteka szpitalna) w 266 szpitalach w ramach projektu Banku Światowego, systemu rejestru zakładów opieki zdrowotnej i in. Od 2002 roku prowadzi działalność konsultingową i szkoleniową w sektorze ochrony zdrowia w dziedzinie organizacji, ekonomiki zdrowia, statystyki i systemów informacyjnych.

Andrzej Krupa

Doktor nauk medycznych,  absolwent AM w Łodzi, z wykształcenia lekarz medycyny o specjalnościach: lekarz chorób wewnętrznych, specjalista radiodiagnostyki, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego. Przez wiele lat zarządzał szpitalami oraz pełnił wiodącą rolę w procesie tworzenia systemu kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, a wcześniej w Mazowieckiej Kasie Chorych oraz  Zespole ds. Ujednolicania Świadczeń Zdrowotnych. Wykonuje audyty i analizy działalności medycznej szpitali oraz przedstawia propozycję kierunków zmian organizacyjnych w tych jednostkach. Wprowadza zasady rekomendacji medycznych do realizacji świadczeń zdrowotnych  oraz zasady controlingu medycznego w podmiotach leczniczych wraz ze szkoleniem personelu. Prowadzi działalność doradczą zarówno dla dyrektorów szpitali jak również dla samorządów wskazując kierunki restrukturyzacyjne podległych im jednostek. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Bartosz [Bart] Tkaczyk

Członek Zarządzający (Spółka Energizers) oraz Fulbright Scholar (University of California, Berkeley - Uniwersytet Publiczny #1 na świecie). Pod jego kierownictwem, Energizers, globalny boutique doradczy specjalizujący się w Strategicznym Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Rozwoju Organizacyjnym został wpisany na listę Top 500 światowych firm w przywództwie. Dr Tkaczyk wierzy w praktykę opartą o badania oraz badania informowane przez praktykę, i aplikował te pryncypia w projektach dla korporacji z różnych sektorów, w wielu krajach świata. Z sukcesem łączy executive coaching, pozytywny rozwój organizacyjny, kierowanie zmianą, strategiczny consulting i nauczanie w międzynarodowych programach MBA. Dr Tkaczyk jest publikowany w prestiżowych journalach biznesowych i zarządzania w Anglii, Kanadzie, USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, m.in. w: Arab Investor, Design Management Review, Development and Learning in Organizations, European Business Review, Leadership Excellence, Strategic Change, Strategic HR Review, oraz Talent Development. Dwukrotnie globalnie nagrodzony za badania w obszarze przywództwa oraz jak wdrażać transformacje w organizacjach w sposób metodologiczny i kreatywny przez Międzynarodową Federację Organizacji Rozwoju (Affiliacja ONZ), Dr Tkaczyk ewangelizuje: jeśli przestajesz sięuczyć, to przestajesz się rozwijać i przestajesz wzrastać. Na Twitterze: @DrBTkaczykMBA

Joanna Malinowska - Parzydło

Praktyk biznesu z 20 letnim stażem w strategicznej komunikacji, następnie dyrektor personalny w polskich mediach. Doradca w zakresie zarządzania marką osobistą, komunikacji, przywództwa oraz budowania kultury firm wokół wartości. Prekursorka tematyki zarządzania kapitałem reputacji w Polsce. Zaproszona do grona 50 najlepszych dyrektorów HR przy Komisji Europejskiej. Po latach spędzonych w korporacjach, z sukcesem rozwija własną firmę Personal Brand Institute.

Blogerka ?Jesteś Marką?, publicystka harvardzkiej blogosfery. Autorka książki ?Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą? oraz licznych publikacji eksperckich.

 Mentor i Executive Coach. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. Twórca think tanku HR Influencers. Wykładowca akademicki MBA.  Mama Jaśka i Olka.

dr Marzena Mazur

executive coach, konsultant, psycholog i dziennikarz, prowadząca talk show w Radio TOK FM

dr n. hum. Anna Mokrzycka

członek Europejskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (EPSnet), adiunkt w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wojciech Mizerka

ekspert ds. jakości i finansów, dyrektor finansowy CM Enel-Med, autor przygotowania firmy do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych

dr inż. Robert Mołdach

lider merytoryczny modułu "Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia", doradca gospodarczy, ekspert ds. zdrowia Pracodawców RP (w przeszłości prezes zarządu Carolina Medical Center

Ewelina Nazarko-Ludwiczak

uznany ekspert komunikacji w zakresie zdrowia i PR medycznego. W 2012 prowadzona przez jej Zespół kampania Polka w ciąży weszła do finału  konkursu branży PR Złote Spinacze w 2 kategoriach (kampania edukacyjna i zdrowie). Przez 7 lat pracowała w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie była kierownikiem pierwszego w Polsce działu PR w szpitalu publicznym. Odpowiadała za całość działań komunikacyjno ? marketingowych, prowadząc intensywne relacje z mediami oraz działania antykryzysowe. Odpowiadała także za komunikację wewnętrzną, wprowadzając m.in. biuletyn Życie Centrum. Koordynowała  i inicjowała akcje charytatywne z udziałem fundacji i parterów biznesowych (m.in. Odnawiamy nadzieję, Kartki Dobroczynne CZD, wprowadzenie do Polski skali Brazeltona oceniającej potencjał noworodka). W tym czasie ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ? Zarządzanie marketingowe na rynku business to business. Pracowała m.in. ADAMED, Bayer, Kliniki nOvum, Państwowego Zakładu Higieny, Światowej Organizacji Zdrowia, Centrów Kardiologii Allenort, SetPoint Doradztwo Żywieniowe. Jest laureatką nagrody branżowej PROTONY 2007, członkiem Akademii Public Relations. Od 3 lat jest ekspertem wydawnictwa Wolters Kluwer, przygotowując komentarze i case?y z zakresu szeroko rozumianego marketingu i PR medycznego. Współtworzy (wspólnie z Menedżerem Zdrowia) Forum Marketingu i PR w ochronie zdrowia ? coroczne wydarzenie dla osób związanych z obszarem healthcare. Jest absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach których ukończyła stosowane nauki społeczne oraz dziennikarstwo ze specjalizacją Public Relations i marketing medialny.

arch. Elżbieta Niedźwiecka

członek AIA, SARP, ekspert ds. planowania i projektowania obiektów medycznych, partner N+parametric design

Mieszko Niedźwiecki

członek AIA, SARP, architekt, ekspert ds. Building Information Modeling, partner N+parametric design

r. pr.Tomasz Rek

radca prawny, autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa ochrony zdrowia, praktyk zajmujący się obsługą prawną podmiotów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia; prawnik w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy

prof. dr hab. Ewelina Nojszewska

badacz skoncentrowany na efektywności i funkcjonowaniu systemów ochrony zdrowia oraz ekonomii zdrowia biorący udział w różnych programach badawczych także międzynarodowych. Członek Rady NFZ. Autor artykułów i książek dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a także tłumacz podręczników do ekonomii zdrowia. Nauczyciel akademicki również prowadzący zajęcie na studiach MBA skierowanych przede wszystkim do dyrektorów szpitali.

Marcin Pakulski

Lekarz medycyny, pulmonolog, absolwent studiów podyplomowych z zarządzania, ekspert z zakresu zdrowia publicznego. W przeszłości dyrektor szpitali publicznych. W latach 2008-2014 związany zawodowo z Narodowym Funduszem Zdrowia. Początkowo do 2011 pracował na stanowisku wicedyrektora ds. medycznych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, następnie od 2011 na stanowisku wiceprezesa ds. medycznych Centrali NFZ. Przez pewien okres  pracownik dydaktyczny CMKP w Warszawie. Obecnie zawodowo czynny w ramach grupy American Heart of Poland S.A. gdzie pełni funkcję wicedyrektora ds. medycznych grupy. Jest też wykładowca Uczelni im. Łazarskiego w Warszawie. Współautor rozwiązań związanych z opieką kompleksową w zakresie leczenia raka piersi, ran przewlekłych, kompleksowej opieki nad osobami w podeszłym wieku i niesamodzielnymi oraz opieki farmaceutycznej. Program leczenia ran przewlekłych jest obecnie realizowany przez NFZ. Program leczenia raka piersi stał się elementem świadczeń gwarantowanych. Obecnie zaangażowany na rzecz podniesienia efektywności leczenia kardiologicznego poprzez stworzenie programu kompleksowej opieki kardiologicznej we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. Projekt objęty jest nadzorem ministra zdrowia.

Michał Rybak

biegły rewident, dyrektor finansowy, członek zarządu, Grupa LUX MED, współautor konsolidacji grupy medycznej

r. pr. Agnieszka Sieńko

radca prawny, asystent w Zakładzie Medycznych Nauk Społecznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu

Agnieszka Szpara

ekspert ds. zarządzania, prezes zarządu Continuum Care (w przeszłości twórca sukcesu i wieloletni prezes zarządu Medicover)

Jakub Tatak

ekspert z zakresu performance management, dyrektor Departamentu Planowania i Kontrolingu, Grupa LUX MED

r. pr. Adam Twarowski

legislator, w latach 1994 - 2006 pracował w administracji rządowej, jako radca prawny, m.in. w Ministerstwie Finansów Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Funduszu Zdrowia, w tym ostatnim był od 2003 roku Dyrektorem Biura Rady a od 2005 roku jednocześnie oraz Dyrektorem Biura Prawnego. Od 2007 roku wspólnik w Kancelarii Prawnej Twarowski i Wspólnicy Sp. k., gdzie zajmuje się doradztwem prawnym oraz zastępstwem procesowym w postępowaniach przed Zespołami Arbitrów/Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi, a także przygotowywanie analiz i opinii prawnych w sprawach z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych oraz prawa medycznego i ochrony zdrowia. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji

Roman Walasińki

prawnik, ekspert rynku kapitałowego i zdrowotnego, prezes zarządu Swissmed Centrum Zdrowia

dr n. med. Piotr Warczyński

 - lekarz - specjalista chorób wewnętrznych, doktorat z gastroenterologii, Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, zastępujący Dyrektora Generalnego, Wiceprzewodniczący Rady Akredytacyjnej Ministra Zdrowia, Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Współtwórca ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji (2004), projektu nowej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (2007), pakietu ustaw zawetowanych przez Prezydenta w 2008 r., "Planu B", projektu ustawy o działalności leczniczej i kilkunastu nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

Marek Wesołowski

Lekarz chirurg, ekspert rynku medycznego w dziedzinie zarządzania i analizy informacji.Promotor nowoczesnych metod zarządzania w służbie zdrowia. Od lat zaangażowany w projekty pomiaru efektywności jednostek medycznych, bechmarkingu i nowoczesnego zarządzania w ochronie zdrowia. Posiada doświadczenie zdobyte we wdrażaniu i użyciu systemów zarządczych w wielu szpitalach w kraju i za granicą.Twórca medycznej firmy informatycznej UHC.  Prezes innowacyjnej firmy SGA zajmującej się oceną efektywności w ochronie zdrowia, analizą potrzeb zdrowotnych i skutecznością medyczną jednostek medycznych.

dr Marek Wójcik

dyrektor biura ZPP, ekspert MZ,wybitny znawca problematyki ochrony zdrowia w samorządach

Krzysztof Marcin Zakrzewski

lider merytoryczny modułu, Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, b. Zastępca Dyrektora - Koordynator Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy, b. Dyrektor Biura Ministra Zdrowia

Opłaty za studia

Studia MBA czesne
MBA w Ochronie Zdrowia19700 zł
 • Czesne za każdy moduł specjalistyczny i dyplomowy wynosi 3800 zł.
 • Czesne za moduł podstawowy wynosi 4500 zł
 • Opłatę za każdy moduł uiszcza się każdorazowo 7 dni przed rozpoczęciem zajęć

10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca!!!**

20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**
*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

PŁATNOŚCI RATALNE

Istnieje możliwość płatności ratalnej:

 • Czesne za moduł podstawowy płatne w dwóch ratach: 2*2350 zł = 4700 zł
 • Czesne za każdy moduł specjalistyczny i dyplomowy płatne w dwóch ratach: 2*2000 zł = 4000 zł

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Alior Bank SA O/Warszawa
59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
tytułem "ckp_MBA w ochronie zdrowia_2017/2018"

Zasady rekrutacji

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 4302-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Partnerzy studiów