Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania studiów podyplomowych z KFS w 2017 roku.

UWAGA!!!

Warszawa zakończyła nabór wniosków z dniem 07.02.2017r., jednak większość powiatów jeszcze naborów nie ogłosiła!
Zachęcamy do skorzystania z okazji dofinansowania do studiów podyplomowych!

 

O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (przeznaczone np. na dofinansowanie studiów podyplomowych) może wystąpić każdy z pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.
Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ponad 12 tys. zł),
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ponad 12 tys. zł).

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć między innymi na: studia podyplomowe lub MBA, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Środki stanowią pomoc de minimis dla pracodawcy.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił na 2017 priorytety wydatkowania środków z KFS i są to:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017 (dokładna data nie jest na chwilę obecną znana)

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).

Daty składanie wniosków w poszczególnych powiatach, nie zostały jeszcze opublikowane. Sądzimy, że będzie to na początku roku 2017. Jeśli są Państwo zdecydowani aplikować o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego bardzo prosimy o pobranie i wypełnienie formularza, i wysłanie do naszego Partnera – odpowiedzialnego za wspieranie Państwa w aplikowaniu o środki z KFS na dofinansowanie studiów pod adres mailowy: jgorczynska@wsparciewrozwoju.pl

Po przesłaniu formularza – otrzymają Państwo mailowo odpowiedź - czy mają Państwo szansę aplikowania o środki z KFS w 2017 roku (zostanie to np. sprawdzone na podstawie listy zawodów deficytowych w danym powiecie i innych przesłanek). Jeśli otrzymacie Państwo potwierdzenie, jednocześnie przysłany do Państwa zostanie (do wypełnienie) formularz, na podstawie którego pomożemy Państwu wypełnić dokumentację aplikacyjną. Dokumentacja zostanie Państwu przesłana wtedy, kiedy właściwy miejscowo Państwa pracodawcy urząd pracy ogłosi termin składania wniosków o dofinansowanie z KFS. Po Państwa stronie pozostanie wydrukowanie dokumentów (ew. uzupełnienie), zapewnienie podpisów i złożenie w Urzędzie Pracy. Prosimy zacząć od uzyskania zgody pracodawcy na wnioskowanie o środki.

 

W poprzednich latach naszym studentom udało się pozyskać środki na dofinansowanie studiów, czego i Państwu życzymy.