Program Erasmus+ opiera się na osiągnięciach z ponad 25 lat funkcjonowania europejskich programów na rzecz kształcenia, szkolenia i młodzieży obejmujących współpracę w wymiarze zarówno wewnątrzunijnym, jak i międzynarodowym.

Wychodząc naprzeciw staraniom krajów spoza Unii Europejskiej na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego, od roku akademickiego 2015/2016 program Erasmus+ rozszerza swoje granice o możliwość współpracy i mobilności z krajami partnerskimi.

Poprzez współpracę z krajami spoza Unii Europejskiej, Erasmus+ wzmacnia swój wymiar międzynarodowy  przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego, stawiając studentów, wykładowców i kadrę instytucji szkolnictwa wyższego w gronie beneficjentów programu. 

Celem projektu Erasmus+ z krajami spoza Unii Europejskiej jest przede wszystkim wsparcie mobilności międzynarodowej studentów w celu wzajemnego uzyskania punktów zaliczeniowych oraz mobilność kadry z krajów partnerskich i wyjazdy do tych krajów, jak również działania promujące współpracę i partnerstwo, które mają w pływ na unowocześnienie i umiędzynarodowienie instytucji i systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich, szczególnie krajów sąsiadujących z UE.

Rozwijanie w ramach programu Erasmus+ współpracy uczelni Unii Europejskiej z krajami partnerskimi odzwierciedla cele i priorytety unijne, w szczególności:

  • zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa wyższego w Europie;
  • wspieranie europejskich uczelni w konkurowaniu na światowym rynku szkolnictwa wyższego;
  • wspieranie umiędzynarodowienia, jakości kształcenia, dostępu uczelni spoza Unii Europejskiej do europejskiego rynku w celu promowania rozwoju krajów partnerskich;
  • promowanie narodowych wartości, spójności społecznej, równości;
  • wspieranie uczenia się pozaformalnego i współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi.

Erasmus+ to wsparcie:

  • w nabywaniu wiedzy i umiejętności w celu poszerzenia możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami;
  • znaczne zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników;
  • podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników;
  • możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa;
  • zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą.

Z przyjemnością informujemy, że Uczelnia Łazarskiego bierze udział w tych działaniach - pionierskich w historii funkcjonowania europejskich programów mobilności. 

W roku akademickim 2015/2016 otwieramy się na Gruzję i naszego partnera - Grigol Robakidze University!