Erasmus+ to nowy program Unii Europejskiej, który ruszył od 1 stycznia 2014 r. Zastąpił dotychczasowy program "Uczenie się przez całe życie", którego programem sektorowym był m.in. program Leonardo da Vinci w dziedzinie mobilności absolwentów.

Wzbogaćcie swoje CV! Postawcie na doświadczenie zawodowe za granicą!

Zapraszamy wszystkich studentów do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w zagranicznych stażach absolwenckich!

Formalności do realizowania przed wyjazdem

Przed wyjazdem na staż absolwencki, uczestnik będzie zobowiązany do dostarczenia do DPM uzupełnionych i oryginalnie podpisanych następujących dokumentów:

 1. Formularz "Dane uczestnika",
 2. Formularz "Dane dotyczące wyjazdu",
 3. Oświadczenie o numerze konta w walucie euro,
 4. Kopia dyplomu lub zaświadczenie o odbytej obronie (o ile nie przedłoży go wcześniej),
 5. Kopia ubezpieczenia (certyfikat imienny oraz legitymacja/karta ubezpieczeniowa), potwierdzająca wykupienie przez uczestnika obowiązkowego ubezpieczenia na cały okres stażu w następujących kategoriach:
 • ubezpieczenie zdrowotne - zalecana karta EKUZ w przypadku wyjazdu do kraju UE lub prywatne ubezpieczenie o równorzędnym (lub większym) zakresie w przypadku wyjazdu do kraju nie będącego członkiem UE. Uczestnik oświadcza, że zna zakres ubezpieczenia. Zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do kraju.

EKUZ: prosimy uczestnika o indywidualne ustalenie, czy jako osoba indywidualna ma możliwość dalszego korzystania z ubezpieczenia na podstawie EKUZ i przez jaki okres. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studentów z tytułu zgłoszenia jako członek rodziny wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów oraz z chwilą ukończenia 26 roku życia. Warunkiem korzystania z EKUZ może być wykupienie dobrowolnego, indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Inną możliwością jest także wykupienie indywidualnej, komercyjnej polisy ubezpieczeniowej, dostosowanej do potrzeb danego absolwenta.

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - obejmujące m.in. szkody poniesione przez uczestnika w miejscu stażu. Uczestnik zobowiązuje się do sprawdzenia czy instytucja przyjmująca zapewnia co najmniej obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe powstałe wskutek wypadku w miejsu stażu. Jeżeli regulacje krajowe nie nakładają na instytucję przyjmującą takiego obowiązku, nie ma ona obowiązku zapewnienia uczestnikowi takiego ubezpieczenia.  
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) - obejmujące m.in. ewentualne szkody spowodowane przez uczestnika w miejscu stażu. Uczestnik ma obowiązek sprawdzenia czy instytucja przyjmująca zapewnia co najmniej obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez uczestnika w miejscu odbywania stażu. Jeśli regulacje krajowe nie nakładają na instytucję przyjmującą takiego obowiązku, nie ma ona obowiązku zapewnienia uczestnikowi takiego ubezpieczenia. 

Poza tym uczestnik będzie zobowiązany do:

 • podpisania umowy o staż absolwencki z Uczelnią Łazarskiego,
 • podpisania porozumienia o programie stażu, tzw. Learning Agreement for Traineeships

oraz w przypadku ścieżki decyzyjnej - do dopilnowania dopełnienia formalności przez instytucję goszczącą, w zakresie dokumentów Letter of Intent oraz Partner Desciption Form.

Obowiązkowo dla uczestników wyjeżdżających na staże absolwenckie po dniu 1 stycznia 2015 r.:

 • udział w teście biegłości językowej za pomocą narzędzia on-line OLS (Online Linguistic Support).

Na adres mailowy uczestników zostanie przesłana informacja o dostępie do testu biegłości językowe, mającego na celu określenie poziomu znajomości języka obcego. Wynik tego testu nie determinuje możliwości uczestnictwa w stażu, natomiast na jego podstawie Uczelnia zdecyduje czy uczestnik powinien być zakwalifikowany na kurs on-line z danego języka. Studenci skierowani na taki kurs on-line zostają zobligowani do uczestniczenia w nim i jego ukończenia. Kurs zostanie wpisany do dokumentu Learning Agreement. Po powrocie ze stażu, wszyscy uczestnicy programu, niezależnie od tego czy uczestniczyli w kursie językowym, podejdą do drugiego testu biegłości, który określi zakres zdobytych podczas pobytu za granicą umiejętności językowych.

Dopełnienie wszelkich wymogów przedwyjazdowych umożliwi dokonanie przelewu I transzy grantu na konto uczestnika.

Po otrzymaniu pierwszej transzy grantu uczestnicy przedłożą oświadczenie potwierdzające otrzymanie tych środków finansowych. Wzór oświadczenia zostanie przesłany mailowo na adres poszczególnych uczestników.

Ankiety ewaluacyjne

Podczas pobytu na stażu absolwenckim uczestnicy będą proszeni o wypełnienie trzech ankiet ewaluacyjnych ze stażu. Ankiety te stanowią element opieki nad stażystami, którzy oceniają w nich nabyte umiejętności, organizację i przebieg stażu oraz ogólne zadowolenie z realizacji mobilności.

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów w czasie pobytu na stażu absolwenckim w ramach Programu Erasmus+, proszę o kontakt z kierownikiem Działu Programów Międzynarodowych.

Dokumenty rozliczeniowe

Przed zakończeniem stażu absolwenckiego, uczestnicy zostaną powiadomieni o konieczności zebrania określonych dokumentów do rozliczenia stażu, wraz z pełną informacją o zasadach ich wypełniania czy też tworzenia.

Apelujemy o stały i systematyczny dostęp uczestników do skrzynki e-mailowej.

Przed zakończeniem stażu absolwenckiego, uczestnicy zostaną powiadomieni o konieczności zebrania określonych dokumentów do rozliczenia stażu, wraz z pełną informacją o zasadach ich wypełniania i/lub tworzenia. Wśród nich m.in.

 • Learning Agreement w części After the Mobility
 • Confirmation Letter
 • Europass Mobilność

Po powrocie ze stażu uczestnicy muszą przedłożyć oryginały wszystkich dokumentów poświadczających odbycie stażu w określonym terminie. O niezbędnych dokumentach i wymogach wobec nich uczestnicy będą informowani jeszcze podczas trwania stażu.

Dodatkowo stażyści zobowiązani są do:

 • wypełnienia raportu on-line uczestnika stażu w terminie określonym przez system generujący raport, nie później jednak niż 30 dni od daty zakończenia stażu,
 • wykonania drugiego testu biegłości językowej OLS w terminie wskazanym przez system.

W razie jakichkolwiek zaległości w przedłożeniu dokumentacji z wcześniejszych etapów realizacji projektu, uczestnicy będą proszeni o niezwłoczne dopełnienie formalności.

Dopiero bowiem po dopełnieniu wszystkich formalności możliwa będzie wypłata drugiej transzy grantu.

Po otrzymaniu drugiej transzy grantu uczestnicy przedłożą oświadczenie potwierdzające otrzymanie tych środków finansowych. Wzór oświadczenia zostanie przesłany mailowo na adres właściwych uczestników.