ZAPRASZAMY PO ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH W POKOJU 021 (NA POZIOMIE PARKINGU) W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH

Dyżury Pełnomocników Dziekanów ds. stypendialnych 

W semestrze wiosennym 2016/2017 od 27 lutego 2017r. odbywają się według następującego porządku:

 

 • czwartki  w godzinach  10.00 – 11.00
 • soboty zjazdowe WEiZ w godzinach 10.00 – 11.00
 • soboty zjazdowe WPiA w godzinach 15.00 – 16.00

 

We wszystkich sprawach stypendialnych prosimy o kontakt mailowy:

mail: stypendia.weiz@lazarski.edu.pl  dla studentów Wydziału EiZ

mail: stypendia.wpia@lazarski.edu.pl dla studentów Wydziału PiA

lub pozostawienie dokumentów w skrzynce przy pokoju Pełnomocników tj. pok. 021.

 

 • Karolina Kultys
  Pełnomocnik Dziekana WEiZ
  Ds. pomocy materialnej dla studentów
 • Ilona Szczepańska
  Pełnomocnik Dziekana WPiA
  Ds. pomocy materialnej dla studentów

 

 

INFORMUJEMY, ŻE DECYZJE NIEODEBRANE NIE ZOSTANĄ WYPŁACONE.

ODEBRAĆ DECYZJE MOŻNA OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, KTÓRYM MOŻE BYĆ KAŻDA OSOBA PEŁNOLETNIA

WOBEC PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ W DZIALE STYPENDIALNYM W OKRESIE OD 19 GRUDNIA DO 9 STYCZNIA NIE BĘDZIE DYŻURU.

We wszystkich sprawach stypendialnych prosimy o kontakt mailowy:

lub pozostawienie dokumentów w skrzynce przy pokoju Pełnomocników, tj. pok. 021.

Ważne informacje dla osób ubiegających się o stypendia w roku akademickim 2016/2017

1. STYPENDIUM SOCJALNE - wykaz dokumentów, które dotyczą dochodów oraz składu rodziny studenta za rok bazowy 2015

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Z 2005 r. Nr 164,  poz. 1365 z późn. zm.),

2. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. Z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

3. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz  ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212,

4. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie  sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz.  881, z późn. zm.)

Wykaz zaświadczeń, oświadczeń i innych dokumentów, które należy złożyć ubiegając się o pomoc materialną

I Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu studenta i/lub członków jego rodziny, w tym odpowiednio:

1) zaświadczenia z urzędu skarbowego studenta i/lub członków rodziny (dot.: wszyscy pełnoletni członkowie rodziny studenta wskazani we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego)o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307), osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego, zawierające informacje o wysokości: dochodu (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy), składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, należnego podatku (honorowane jest tylko zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy na dzień 31 grudnia 2015 r. również w przypadku nie uzyskania w 2015 r. dochodu);

UWAGA: składając wniosek należy dołączyć pisemne oświadczenie o liczbie miesięcy, w których uzyskano dochód w roku bazowym 2015 ? oświadczenie wymagane jest od osób, które uzyskiwały dochód z tytułu pracy zarobkowej, renty, emerytury, zasiłku, działalności gospodarczej.

2) zaświadczenia z ZUS/KRUS studenta i/lub członków jego rodziny zawierające informacje o wysokości rzeczywiście odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne w roku bazowym, tj. 2015 (honorowane jest zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

UWAGA: dotyczy osób, które w roku bazowym, tj. 2015 uzyskiwali dochody

3) zaświadczenie z urzędu gminy lub urzędu miasta o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego (honorowane jest zaświadczenie wydane przez właściwy urząd z dokładnym wskazaniem stanu posiadania w poprzednim 2015 r);

4) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej rozliczanej w formie uproszczonej tj. na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (załącznik nr 6);

UWAGA: oświadczenie  wymagane jest od członków rodziny studenta, które prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Studenci, którzy będą składać oświadczenia o dochodach rodziny z tytułu rozliczenia na zasadach podatku zryczałtowanego mają obowiązek dołączyć dodatkowo zaświadczenie o dochodach członków rodziny z Urzędu Skarbowego, obowiązującego przy rozliczaniu na zasadach ogólnych.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych należy dołączyć zaświadczenie z ZUS/KRUS określające rzeczywistą wysokość opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w roku kalendarzowym 2015.

5) oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2015 r. (załącznik 7)

UWAGA: dotyczy dochodów, które nie zostały wymienione w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, np. zasiłki chorobowe, alimenty, dochody z gospodarstwa rolnego ? dokładny wykaz znajduje się w załączniku 7.

6) kopia umowy dzierżawy ? w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Nr 7, poz. 24 z późn. zm.), albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, wraz z adnotacją na umowie dzierżawy o wpisie do ewidencji gruntów i budynków lub odrębnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gruntów i budynków;

7) kopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

8) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

9)kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

10) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

11) w przypadku utraty dochodu przez studenta i/lub członków jego rodziny ? dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, do wniosku należy dołączyć wówczas dokument potwierdzający utratę dochodu np. świadectwo pracy, decyzję w sprawie utraty prawa do renty, zasiłku dla bezrobotnych, decyzję o wyrejestrowaniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu,

12) w przypadku uzyskania dochodu przez studenta i/lub członków jego rodziny:

a) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta i/lub członka jego rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany ? w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego,

b) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta i/lub członka jego rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty ? w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego, 2do wniosku należy dołączyć wówczas dokument potwierdzający uzyskanie dochodu, np. umowę o pracę, decyzję ZUS o przyznaniu renty lub emerytury oraz dokument określający wysokość dochodu uzyskanego odpowiednio do zapisu w pkt 13 ppkt a i b; wysokość dochodu należy udokumentować:

 • zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu, jeżeli jest to dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, z wyjątkiem działalności pozarolniczej;
 • zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, jeżeli jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • oświadczeniem, w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;
 • oświadczeniem, w przypadku osiągnięcia dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym wraz ze stosownym miesięcznym rozliczeniem z urzędu skarbowego;

II Pozostałe dokumenty warunkujące możliwość otrzymania stypendium ? wskazujące stan rodzinny:

1. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół lub szkół wyższych rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26. roku życia.

2. Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia potwierdzającego posiadanie rodzeństwa lub dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa studenta.

4. Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.

5. Kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany.

6. Kopia odpisu podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przez mediatorem zobowiązujących do alimentów.

7. Kopia odpisu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów.

8. Kopia orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

9. Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

10. Kopia orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu prawnego opiekuna dziecka.

11. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta bez względu na wiek, o ile nie uczy się i pozostaje na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta.

12. Zaświadczenie z urzędu pracy o pozostawaniu bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych członków rodziny studenta.

13. Kopia decyzji ZUS o przyznaniu emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej z podaniem wysokości świadczenia.

14. Zaświadczenie właściwego urzędu o wysokości dochodów studenta i/lub członków jego rodziny uzyskanych za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszonych odpowiednio o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zaświadczenie to obowiązuje osoby, które legalnie pracowały poza granicami kraju. Oprócz zaświadczenia o dochodach uzyskanych za granicą osoby te dołączają także zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w Polsce.

15. Inne zaświadczenia lub oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego stwierdzające osiągnięte dochody w rodzinie studenta lub poświadczające jego sytuację rodzinną (np.: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, opinia jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalanie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i ich rodzin, zaświadczenie o zaginięciu członka rodziny studenta itp.).

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki może otrzymać wyłącznie student studiów dziennych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd uniemożliwia mu lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie. W takiej sytuacji student krótko opisuje ten fakt we wniosku o przyznanie stypendium, a także dodatkowo dołącza dokumenty potwierdzające czasowe zamieszkiwanie w innym obiekcie niż Dom Studencki, np. umowę najmu lokalu mieszkalnego, oświadczenie o zawarciu takiej umowy, dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w tym zakresie kosztów.

2. Stypendium specjalne dla osób niepelnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, do którego należy dołączyć kserokopię dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność, tj. orzeczenie określające stopień niepełnosprawności wydawany przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez ZUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej. Dodatkowo wymaga się dołączenia kopii dowodu osobistego.

Stypendium przyznawane jest na okres do 10 miesięcy, jednak nie dłużej niż na okres orzeczenia niepełnosprawności.

3. Stypendium rektora

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta. Stypendium Rektora otrzymuje maksymalnie 10% studentów każdego kierunku studiów prowadzonych na Uczelni. Stypendium Rektora otrzymać może student, który spełnia następujące warunki: osiągnie za rok studiów wysoką średnią arytmetyczną ocen lub będzie posiadał inne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym (warunki w tym zakresie określone są przez Rektora Uczelni w stosownym Załączniku dostępnym na stronie Uczelni z początkiem nowego roku akademickiego).

4. Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli wniosek o jej przyznanie został złożony nie później niż 6 miesięcy od daty wystąpienie zdarzenia losowego. Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie dokumentujące losowość przypadku.

 

Wszelkie oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Stypendia i zapomogi losowe zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)